Zápis z Valné hromady CBCSD dne 19. 6. 2014

 

STANOVY 

občanského sdružení

Czech Business Council for Sustainable Development

(Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj)

Čl. I
Název, sídlo a charakter sdružení

 

 1. Název sdružení: ”Czech Business Council for Sustainable Development” (zkr. “Czech BCSD”). Český ekvivalent je “Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj”. Dále jen ”sdružení” nebo “Czech BCSD”.
 2. Sídlo sdružení:  Podolská 401/50, 147 00 Praha 4.
 3. Charakter sdružení: Czech BCSD je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., v němž se sdružují společnosti i jednotlivci, kteří se snaží vytvořit podmínky pro udržitelnou budoucnost pro podnikání, společnost a životní prostředí.

 

Čl. II
Cíle činnosti

2.1.  Cíle sdružení:

 1. Zprostředkovávat aktivní roli podnikatelské sféry na udržitelném růstu české společnosti.
 2. Vytvořit národní podnikatelskou platformu k výměně zkušeností se zaváděním principů udržitelnosti a společenské odpovědnosti na úrovni podniků a sektorů ekonomiky s přihlédnutím k mezinárodním zkušenostem a trendům.
 3. Vytvořit platformu pro výměnu zkušeností a případnou spolupráci s národními organizacemi sousedních i jiných členských zemí Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj.
 4. Připravovat a realizovat podnikové či sektorové programy a projekty místního, regionálního a národního charakteru se zaměřením na propojování cílů udržitelného hospodářského vývoje, zajištění sociálních hodnot a environmentální přijatelnosti.
 5. Ve spolupráci se Světovou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj umožňovat přístup k záměrům, novým trendům, programům a jejich výstupům, a případně s nimi propojovat národní programy a projekty.

 

Čl. III
Formy činnosti

3.1. Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech aplikace principů udržitelného rozvoje v podnikatelské oblasti na podnikové a sektorové úrovni, včetně

 • poskytování poradenství v oblastech společenské odpovědnosti firem, systémů environmentálního managementu, ohodnocení životního prostředí, srovnávacích studií, nakládání s odpady, recyklačních programů apod.,
 • podporování významu sociální a environmentální odpovědnosti podniků,
 • podporování komunikace a spolupráce mezi podnikatelskou sférou a veřejnou správou se zaměřením na realizaci principů udržitelnosti prostřednictvím společných programů a projektů,
 • vstupování do partnerství s uznávanými akademickými, výzkumnými a jinými organizacemi, s cílem rozšíření své znalostní základny a důvěryhodnosti,
 • zprostředkování mezinárodních zkušeností s programy a projekty zaměřenými na rovnovážný hospodářský vývoj, včetně realizace konferencí, seminářů a jiných výměnných možností,
 • osvětové a vzdělávací činnosti, zahrnující zejména informování veřejnosti o podnikatelském přístupu k udržitelnému rozvoji a společenské odpovědnosti firem.

3.2. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví výkonný výbor sdružení.

 

Čl. IV

Členství ve sdružení

4.1. Členem sdružení může být právnická osoba i fyzická osoba starší 18 let. Členství ve sdružení má dvě kategorie podle vlastní volby zájemce o členství:

 1. Řádní členové – účastní se jednání valné hromady sdružení a zastávají volené pozice v dalších orgánech sdružení. Pracují podle svých kapacit v odborných sekcích a podílejí se na jimi zvolených projektech v rámci činnosti sdružení. O výši ročních členských příspěvků rozhoduje valná hromada sdružení. Členský příspěvek může být hrazen „barterem“ v oblasti služeb využitelných pro sdružení, dále granty a subvencemi.
 2. Aktivní podporovatelé – subjekty státní správy, AV ČR a jejich výzkumné ústavy, dále významní vědci, odborníci a zájemci o udržitelný rozvoj. Členský příspěvek je dobrovolný. Jejich činnost v rámci sdružení je definována dle vzájemné dohody.

4.2. Pro přijetí člena je potřeba:

 • písemná žádost zájemce o členství o přijetí do sdružení, souhlas výkonného výboru sdružení,
 • zaplacení členského příspěvku.

4.3. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru sdružení. Dalšími členy se mohou stát firmy, které podepsaly MOU dne 26. 4. 2012 se Světovou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj.

4.4. Členství zaniká:

 • doručením písemného oznámení člena o vystoupení ze sdružení výkonnému výboru sdružení,
 • rozhodnutím výkonného výboru sdružení o vyloučení, pokud člen hrubým způsobem porušuje stanovy sdružení,
 • nezaplacením členského příspěvku,
 • úmrtím, zánikem právnické osoby – člena sdružení, zánikem sdružení.

Člen má právo:

 • účastnit se činnosti sdružení a být o této činnosti informován,
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení.

Člen má povinnost:

 • dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli sdružení,
 • platit členské příspěvky.

 

Čl. V

Orgány sdružení

5.1.  Orgány sdružení:

 • valná hromada sdružení,
 • president a vicepresidenti (presidium),
 • výkonný výbor sdružení,
 • revizor sdružení.

 

Čl. VI

Valná hromada sdružení

6.1. Valná hromada sdružení je nejvyšším orgánem sdružení. Schází se jednou ročně.

6.2. Valnou hromadu tvoří představitelé řádných členů sdružení a zakládajících členů.

6.3. Valnou hromadu sdružení svolává president. Valná hromada sdružení přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Hlas presidenta rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

6.4. Valná hromada sdružení:

 • volí presidenta a 2 vicepresidenty (minimálně polovina členů presidia je navolena ze zakládajících členů),
 • volí revizora sdružení a navrhuje členy výkonného výboru sdružení,
 • schvaluje zprávu o činnosti sdružení za minulé období,
 • schvaluje formy činnosti a rozpočet sdružení pro další období,
 • schvaluje výši členských příspěvků,
 • rozhoduje o zrušení sdružení

 

Čl. VII

Prezidium

 • je statutárním orgánem sdružení
 • má tři členy – presidenta a dva vicepresidenty
 • řídí činnost sdružení mezi valnými hromadami
 • na návrh valné hromady určí složení výkonného výboru
 • pro zajištění činnosti výkonného výboru vytváří pracovní skupiny
 • zastupuje sdružení vůči Světové podnikatelské radě pro udržitelný rozvoj a dalším partnerům v ČR a zahraničí

 

Čl. VIII

Výkonný výbor, výkonný ředitel, sekretariát a zastupování sdružení

8.1. Výkonný výbor sdružení je pětičlenný, funkčním obdobím je jeden rok. Výkonný výbor sdružení jmenuje výkonného ředitele. Činnost výkonného výboru sdružení řídí president, pro přijetí rozhodnutí výkonného výboru sdružení je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů výboru sdružení. Hlas presidenta rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

8.2. Výkonný výbor organizuje činnost sdružení v období mezi zasedáními presidia:

 • určuje další krátkodobé cíle činnosti sdružení a způsob jejich provádění,
 • připravuje zprávu o činnosti sdružení za minulé období a návrh rozpočtu sdružení na další období.

8.3. President zastupuje sdružení. Sdružení dále zastupují vicepresidenti. Tyto osoby zastupují sdružení samostatně. Osoby oprávněné zastupovat sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě. Oprávnění zastupovat sdružení náleží i výkonnému řediteli, tento však může sdružení bez zvláštní plné moci udělené členem presidia zastupovat pouze při jednání s orgány veřejné moci (t.j. zejména ve správních či soudních řízeních).

8.4. Sdružení si může vytvořit v případě potřeby pomocný aparát, řízený výkonným ředitelem.

 

Čl. IX

Revizor sdružení

9.1. Revizor sdružení kontroluje činnost sdružení, a to zejména finanční toky a plnění závěrů členské schůze sdružení. Jeho funkční období je jeden rok.

9.2. Připravuje revizní zprávu a tuto předkládá výkonnému výboru sdružení a členské schůzi.

 

Čl. X
Zásady hospodaření

10.1. Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit členské příspěvky, dary, dotace a granty, a budou používány na činnost sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou i fyzickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

10.2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností sdružení podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

10.3. Rozpočet sdružení a jeho plnění schvaluje valná hromada sdružení.

 

Čl. XI
Okolnosti zániku sdružení

11.1. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí výkonného výboru sdružení neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.