Veřejný a soukromý sektor ke snížení úbytku tropických lesů, zvýšení hospodářského růstu a zajištění potravin.

Aliance tropických lesů 2020 (TFA 2020) je partnerství veřejného a soukromého sektoru s cílem snížit úbytek tropických lesů spolu s klíčovými globálními komoditami, jako je sója, hovězí maso, palmový olej a výroba papíru i celulózy. Aliance se zrodila z diskusí mezi americkou vládou a fórem spotřebního zboží před a během konference Rio+20. Chce dosáhnout svého cíle prostřednictvím dobrovolných opatření. TFA 2020 doplňuje a podporuje širší rozvoj a klimatické cíle Obamovy administrativy, a snaží se dodávat řešení, která podpoří hospodářský růst a zvýší dostupnost potravin.

Spojené státy soustavně pracovali na podpoře zachování tropických lesů prosazováním inovativních a vývojových postupů; různých technických odbornostech i služeb a diplomatickému vedení. Mnozí v soukromém sektoru jsou rovněž zapojeni do celosvětového úsilí o snížení odlesňování tropických oblastí. V roce 2010 se Fórum spotřebního zboží zavázalo k “mobilizaci zdrojů… k dosažení nulové hodnoty odlesňování do roku 2020.”

Zatímco současné členství TFA 2020 se skládá ze zakládajících partnerů – vlády Spojených států a Fóra spotřebního zboží (CGF) – je aliance otevřena novým členům, včetně výrobců a spotřebitelských zemí, společností soukromého sektoru a organizací občanské společnosti, které se dohodly na podniknutí zvláštních opatření směrovaných na řízené kácení tropických lesů za účelem výroby.

 

Mise a cíl

Mise. Aliance tropických lesů 2020 je veřejno-soukromým partnerstvím, v nichž se členové dobrovolně zapojují do akce, jednotlivě nebo v kombinaci, na snížení úbytku tropických lesů spojených s výrobou surovin, jako je palmový olej, sója, hovězí maso a papíru i celulózy. Aliance tak činí sledováním řízeného odlesňování v tropických oblastech s použitím rozsahu trhu, politiky a komunikačních přístupů.

Cíl. TFA 2020 chce přispět k mobilizaci a koordinaci vládních akcí, soukromého sektoru a občanské společnosti, ke snížení odlesňování tropických oblastí týkajících se klíčových zemědělských komodit do roku 2020.

TFA 2020 členství

Členy budou vlády, soukromý sektor (včetně spotřebního zboží společnosti, výrobců komodit a obchodníků) a občanská společnost. Vítáme účast dalších členů, kteří jsou připraveni k podpoře cílů aliance, a souhlasí, že přijmou konkrétní opatření, která se zaměřují na komoditně řízené kácení tropických lesů.

 

Obchodní případy

Vzájemně se křížící cíle

TFA 2020 bude koordinovat a mobilizovat opatření vlád, soukromého sektoru a občanské společnosti na snížení úbytku tropických lesů spojené s klíčovými dodávkami komodit do řetězců. Spojené státy a další partnerské země, společnosti a občanské organizace budou společně pracovat na:

 • Zlepšení plánování a řízení vztahující se k ochraně tropických lesů, využívání zemědělské půdy a držby půdy.
 • Sdílení osvědčených postupů pro tropické lesy a zachování ekosystémů i výroby zboží, včetně práce s drobnými zemědělci a dalšími výrobci na udržitelnou intenzifikaci zemědělství a podporu využívání znehodnocené půdy a zalesňování.
 • Poskytnutí odborných zkušeností a znalostí, které by pomohly s vývojem komodit a zpracování komoditních trhů, jež podporují zachování tropických lesů.
 • Zlepšení monitoringu odlesňování tropických lesů a znehodnocování lesů pro pokrok.

 

Příspěvky

Firmy

 • Vytvořit trh pro zboží, které je vyráběno tak, aby se zamezilo úbytku tropických lesů.
 • Práce s dodavateli k rozvoji odlesňování v tropických oblastech bez zdrojů pro zboží, které kupují.
 • Zajistit soulad s právními předpisy a nařízeními, které podporují zachování tropických lesů.

Vlády:

 • Zapojit se do úsilí o zlepšení plánování a řízení vztahující se k ochraně tropických lesů, využívání zemědělské půdy a držby půdy.
 • Usnadnit sdílení osvědčených postupů v rámci dodavatelského řetězce a rozvíjet i podporovat modely pro rozvoj zemědělství, které podporují obnovu degradovaných pozemků pro pěstování a poskytnout možnost drobných zemědělců zapojit se do trhu.
 • Sdílet osvědčené postupy pro tropické lesy a zachování ekosystémů, včetně zkušenosti z práce spolu s drobnými zemědělci na udržitelných metodách zemědělské intenzifikace + podporovat využívání znehodnocené půdy a zalesňování.
 • Poradenství a poskytování technické pomoci při sledování a podávání zpráv o odlesňování tropických oblastí a znehodnocování lesů.

Aktéři z řad společnosti:

 • Zajistit uzákonění a technické znalosti.
 • Práce se svými rozsáhlými sítěmi s cílem usnadnit provádění projektů na místě, sledovat vývoj a upozornit na vyvíjející se problémy.
 • Hodnotí pokrok směrem ke kolektivním závazkům a budovat veřejnou podporu úspěšných přístupů a aktérů.

K umožnění

Hlavní zásady

TFA 2020 bude:

 • Provádět zaměření na priority a snížení úbytku tropických lesů.
 • Složeno z členů zastupujících širokou koalici zainteresovaných stran.
 • Požadovat, aby poslanci podpořili cíle aliance, určovat konkrétní oblasti související s komoditami řízeného odlesňování tropických oblastí a souhlasit s přijmutím konkrétních opatření, která se zaměřují na komoditní řízené kácení tropických lesů.
 • Uznávat autoritu národních a vnitrostátních regulačních systémů pro půdu a lesní hospodářství.
 • Uvědomělá k faktu, že typ informací a činností potřebných pro snížení úbytku tropických lesů spojený s dodavatelskými řetězci se bude lišit v závislosti na regionu, produktu, předepsaných zákonů, zemědělských předpisů a ekonomických rozvojových cílů, a proto by měly být pružně navrženy tak, aby vyhovovaly každému konkrétnímu případu.
 • Zdůrazňovat význam vlastnictví a odpovědnosti jednotlivých zemí vypořádat se s odlesňováním v tropických oblastech s použitím řady různých nástrojů, které jsou vhodné k dosažení cílů každého člena.
 • Maximalizovat efektivnost nákladů výroby “bez odlesňování”, včetně malých zemědělců.

 

Relevantní prioritní oblasti
Změna klimatu
Ekosystémy