Univerzálního přístupu k elektřině lze dosáhnout za pomoci řešení s nízkým obsahem uhlíku.

Ne více než 1 bilion tun uhlíku může být uvolněno v důsledku lidské činnosti, máme-li omezit oteplování na 2° C, aby nedošlo k nejnebezpečnějším klimatickým dopadům. Současně více než 1,2 miliardy lidí, což činí 20% světové populace, jsou stále bez přístupu k elektřině. Téměř všichni z těchto lidí při tom žije v rozvojových zemích. Většina stávajících dálkových dodávek elektřiny je založena na naftě. S prognózou, že populace Afriky se zdvojnásobí a světová populace překročí 9 miliard v roce 2050, pokročí za současného systému taktéž dálková elektrifikace, která způsobí boom v emisích skleníkových plynech.

 

Mnoho z vyžadovaných technologií pro dálkové ovládání s nízkým obsahem uhlíku elektrifikace již existuje, ale jsou tu zároveň významné překážky bránící realizaci těchto řešení. Obchodní řešení urychluje vzdálený proces elektrifikace přes skupinu “balíčků řešení”, jejichž cílem je uspokojit potřeby v rozmezí od běžného svícení nebo nabíjení elektronických zařízení v jednotlivých domácnostech (kW), po dodávky elektřiny rozsáhlým komunitám nebo výrobním podnikům (MW). Řešení poskytuje doporučení týkající se politiky a financování životního prostředí, stejně jako zavedení nových obchodních modelů a investičních rozhodovacích procesů, umožnění přístupu k moderním službám a významné přispění k cíli univerzálního přístupu pro všechny.

 

Obchodní případy

 • Ekonomický. Obnovitelná energie je v mnoha případech nejekonomičtější řešení pro elektrifikaci obce, se stupňovanými náklady na elektrickou energii (Levelized Cost of Electricity) nižšími, než je motorová nafta. Obnovitelné zdroje energie odstraňují dopady na převoz paliva na dlouhé vzdálenosti. 
 • Vytváření hodnoty. Hodnota je vytvořena pro společnosti v oblasti energetiky, stejně jako firmy, které chtějí produkovat zboží a služby. Vysoká globální potřeba dálkové elektrické energie (a trhu) se odhaduje na téměř 600 terawatt hodin v roce 2030. 
 • Demonstrace závazku ke společenské odpovědnosti. Zaměřuje se na potřeby rozvojových zemí a zároveň cílí na transformaci energetického systému k zajištění toho, aby čisté kumulované emise nepřekročili stav 1 bilion tun uhlíku. 
 • Poskytnutí sady řešení pro zákonodárce. Balíčky nástrojových řešení pomůžou informačně a potažmo také k rychlejšímu rozhodování, jakož i usnadnění zavádění technologií v rozvojových a rozvíjejících se ekonomikách. To povede k významnému přispění směrem k těm, kteří nemají přístup k moderním energetickým službám. 
 • Zvýšení kapacity poskytovatelů energetických služeb a vlád k vytvoření národních zdrojů pro výrobu elektřiny, které jsou spolehlivé, cenově dostupné, efektivní a ekologicky šetrné.

Elektrifikace s méně uhlíku v odlehlých oblastech

 

Časová osa

Současnost

Pozadí výzkumu

 • Průzkum aktuálních příslušných podnětů, určení oblasti možného spolupráce / pákového efektu a identifikace komunikujících partnerů v těchto organizacích.

1-2 roky

Nastavení projektu a jeho vývoj

 • Identifikace cílových zemí, průzkum politiky. Identifikace zainteresovaných stran / komunikujících partnerů. 
 • Výběr regionu/ů pro implementaci řešení.
 • Identifikace potřeby přístupu elektřiny v cílových oblastech a zvolení scénáře. Mapování technologických řešení a partnerů pro nalezené scénáře. 
 • Identifikace překážek k zavedení a dobrému přístupu / úspěchu pro scénáře.
   
 • Navržení důvěryhodné politické cesty a klíč k mapě od zainteresovaných stran pro doručení.
   
 • Rozvíjení řešení “sady nástrojů” pro rozhodovací pravomoci, včetně technologických řešení, politických doporučení, případové studie, možných obchodních modelů řešení a komunikačních materiálů.

3-4 roky

Realizace projektu

 • Spolupráce se zúčastněnými stranami, v rámci přispění k zavádění vzdálených řešení s nízkými emisemi uhlíku, jako jsou řešení uchovaní energie, dodávek mimo hlavní síť a pomocí menší sítě.

 

Elektrifikace s méně uhlíku v odlehlých oblastech - 2

K umožnění

Nařízení:

 • Legislativa a normy.
 • Podpora zavádění na trh.
 • Integrovaný systémový přístup.

Partnerství. Partnerství s řadou organizací zaměřující se na nízkouhlíkovou vzdálenou elektrifikaci.

Povědomí, budování kapacit, vzdělávání:

 • Sdílení osvědčených postupů mezi mozky sektoru.
 • Budování kapacit pro provoz, správu a údržbu řešení.

Data a technologie. Vývoj technologických postupů.

Efektivní obchodní modely. Inovativní modely jako jednoruční dealerský úvěr, obouruční koncový uživatelský úvěr, poplatek za služby, pronájem / splátkový prodej, atd.

 

Překážky

 • Znalost dostupných technologických řešení. Řada technologií je k dispozici, ale řešení pro vzdálenou elektrifikaci jsou často velmi specifické na danou lokalitu a sociální / ekonomické prostředí. Politici si často nejsou vědomi různých řešeních, ani jejich vhodných aplikací, což vede k pomalému rozhodování nebo volby z “osvědčených” řešení na zastaralé bázi.
 • Nedostatek politických rámců. Energetické politiky se zaměřují na tvorbu propojené energie. Elektrifikace odlehlých oblastí vyžaduje různá technická řešení, různé obchodní modely a jsou zapojeny většinou různé strany. Vhodné politické rámce musí tento rozvoj podporovat.
 • Financování / obchodní modely na podporu rozsahu. Často jsou obchodní modely elektrifikace vyvíjeny projekt od projektu, nelze je tedy škatulkovat a zavádět širší implementaci.
 • Rozhodovací proces pro finanční investice.

 

Relevantní prioritní oblasti
Změna klimatu