Vlády, občanské společnosti a podniky musí spolupracovat, aby dělali chytrá rozhodnutí o využití půdy, které splňují rostoucí požadavky při zachování udržitelnosti.

Problém: Za předpokladu, že budou pokračovat současné trendy, FAO předpovídá, že zemědělská produkce se bude muset zvýšit o 60%, z úrovně naměřené mezi lety 2005 – 2007, aby bylo možné vyhovět očekávané poptávce v roce 2050 (FAO, 2012). Poptávka po bioenergii se taktéž předpokládá zvýšit, a to až na trojnásobek do roku 2050 (IEA, 2013), což by mohlo vést k větší přeměně půdy a zvýšení cen pšenice, olejnin a krmiv pro zvířata. Se všemi těmito očekávání zvýšením poptávky, zůstane půda omezeným artiklem. Vlády, občanská společnost a podniky musí spolupracovat, aby se docílilo co nejvhodnějšího využití půdy a technického řízení pro různé geografické části.

Řešení: Společnosti se mohou rozvíjet a realizovat plány udržitelného řízeného využívání půdy ve svých dodavatelských řetězcích, které zahrnují kritéria na optimalizaci využívání půdy a podpory udržitelné výroby potravin, krmiv, vláken, biopaliv a jiných biologických produktů.

 

Obchodní případy

  • Možnost posílení činností. Udržitelné využívání půdy může pomoci zajistit přístup k čistým surovinám a rozšíření produkce lesních a zemědělských komodit.
  • Posílení hodnoty firemní udržitelnosti. Optimální využití volných pozemků může pomoci k nulovému odlesňování, zlepšení dostupnosti potravin, a tím přispět k nižším hodnotám uhlíkové stopy. Obnova se shoduje s obchodním řešením Aliance tropických lesů 2020 a s principy kulatých stolů trvale udržitelných komodit (např. RSPO).

 

Implementace kritérií udržitelnosti využívání půdy v dodavatelských řetězcích

 

Časová osa

Následující dva roky

Organizace dialogu mezi konkurenčními odvětvími k diskuzi otázek na územním plánování:

  • Dialog o lesech (The Forests Dialogue – TFD), na téma potravin, paliv, vláken a lesů (4 hlavní body), shromažďuje zúčastněné strany v konkrétních místech, aby diskutovali o otázkách využívání půdy. TFD ve „4 hlavních bodech“ usiluje o spravedlivější a udržitelnější využívání půdy.
  • Optimalizace pro biomasu (v čele s FAO, IUCN a UNEP), je iniciativou stále ve vývoji, přičemž cílem je vytvořit dohodnutý soubor definic a dobrovolných obecných zásad pro optimalizaci biomasy pro udržitelnou bio-ekonomiku.

 

sl_2

 

K umožnění

  • Ujasnění držby půdy. Snížit poškozování životního prostředí a minimalizovat konflikty při využívání půdy prostřednictvím vládní politiky, která objasňuje a zajišťuje práva k půdě a využívání přírodních zdrojů.
  • Výzkum a měření. Rozvíjet globálně dohodnuté pokyny k optimalizaci využití území, včetně dohodnutých souborů definic – pro podniky zavést v celé jejich dodavatelském řetězci.
  • Budováni kapacit. Vytrénovat celý hodnotový zemědělský řetězec, od zemědělců až k prodejcům, na udržitelné hospodaření s půdou a optimalizaci využití půdy. Zákonodárci se taktéž musí vzdělávat, aby mohli prosazovat takovou veřejnou politiku, která bude motivovat k optimalizaci využívání půdy a provádění udržitelných postupů při hospodaření s půdou.

 

Měření

  • Počet společností, které zavedly zásady optimalizace půdy.

 

Definice

Plánování využití půdy (nebo její zdrojů)

Plánování využití půdy (nebo její zdrojů) je systematický a opakovaný postup prováděný za účelem vytvoření příznivého prostředí pro udržitelný rozvoj půdního fondu, který splňuje potřeby a požadavky lidí. Hodnotí fyzikální, sociálně-ekonomické, institucionální a právní možnosti a omezení, pokud jde o optimální a udržitelné využívání půdního fondu, a umožňuje lidem, aby rozhodli o tom, jak tyto prostředky rozdělit.

Jsou porovnány pomocí vícenásobné analýzy cílů a posouzení vnitřní hodnoty v různém prostředí i přírodních zdrojů půdy. Výsledkem je údaj o výhodném budoucím využití půdy, nebo kombinace jejího použití. Prostřednictvím procesu vyjednávání se všemi zainteresovanými stranami je výsledek preciznější a odsouhlasené rozhodnutí o konkrétním přidělování pozemků pro konkrétní využití (nebo nevyužití) prostřednictvím právních a správních opatření, která povedou nakonec k realizaci plánu.

Zdroj: FAO, http://www.fao.org/nr/land/land- policy-and-planning/en/

 

Relevantní prioritní oblasti
Ekosystémy
Voda
Základní potřeby a práva
Udržitelný životní styl
Potraviny, krmiva, vlákna a biopaliva