Lesy jsou řešením přírody na snížení uhlíku.

Problém: Lidská aktivita zvyšuje koncentraci skleníkových plynů v atmosféře, což má za následek vyšší průměrné globální teploty a více extrémních povětrnostních jevů. Chceme-li omezit další oteplování, nesmí být uvolněno, v důsledku lidské činnosti do roku 2020, více než 1 bilion tun uhlíku.

Řešení: Aktivní a udržitelné řízení samovolných a vysázených lesů může: zastavit a snížit emise, absorbovat a ukládat uhlík, snížit poškození lesů a pomoci zastavit odlesňování, vytvářet rozmanité vedlejší přínosy z ochrany biodiverzity na zlepšení životních podmínek a obnovitelnou surovinu generovat pro širokou škálu každodenního použití.

 

Obchodní případy

 • Strategie zmírňování a přizpůsobování. Správa většího počtu lesů znamená snížení rizika změny klimatu a zvyšování odolnosti, poskytuje důležité ekosystémové služby, které umožňují život na Zemi (např. sladká voda), vytváří průmyslové dřevo a vlákno pro velmi širokou škálu řešení v rámci bio produktů (od papíru po bio energii), poskytuje jídlo i udržení živobytí a v neposlední řadě rekreační výhody.
 • Strategie životního cyklu výrobku: Investice do lesů a odpovědné využití lesní výrobků zajišťuje dostupnost obnovitelných a recyklovatelných surovin, zvyšuje transparentnost v celém hodnotovém řetězci, zlepšuje efektivitu využívání zdrojů, usnadňuje udržitelnou spotřebu a posiluje důvěru spotřebitelů v nabídce produktů.
 • Možnost ukládání uhlíku mimo lesy. Globální zásoby uhlíku v lesích se odhadují na 861 miliard tun. Krom toho vyhotovené produkty ze dřeva zachycují uhlík ve výši 189 milionů tun ročně a toto číslo stále roste. To je ekvivalent k odstranění 693 milionu tun CO2 z atmosféry ročně. Například takový čtyřpatrový dřevěný dům absorbuje 150 tun oxidu uhličitého, s přihlédnutím energie použité pro výrobu surovin, dopravy a stavby. Podobně by nárůst o 10% v procentech dřevěných domů v Evropě vyprodukoval dostatečné úspory CO2, asi o 25% snížení limitů stanovených Kjótským protokolem.
 • Strategie obnovení krajiny. Svět má prostor pro více produktivní lesy. Dvě miliardy hektarů půdy, plocha dvakrát větší než Čína, je v současné době poškozena nebo vykácena. Vhodné zalesňování pro výrobu a obnova krajiny pro ochranu a zachování, využívá potenciálu úložiště uhlíku, obohacuje schopnosti půdy, obnovuje ekosystémové služby na podporu živobytí, blahobytu a biologické rozmanitosti, a poskytuje dostatek ekonomických příležitostí.

 

Lesy pohlcují oxid uhličitý

 

Časová osa

Současnost

 • Plně integrovat lesy coby „pohlčovače“ oxidu uhličitého do pracovního plánu Skupiny lesních řešení (Forest Solutions Group) pro společný postup k dalším řešením.

2014 a dále

 • Zformovat spolupráci mezi Energií zaměřenou na klima (Energy & Climate Focus) a Skupinou lesních řešení (Forest Solutions Group) a vybudovat tak vzájemnou komunikaci a prosazování strategií pro globální jednání o klimatickém dění.
 • Spolupracovat se zúčastněnými stranami pro šíření udržitelného hospodaření v lesích a koordinovat tento nástroj k dalšímu zlepšení lesů, lesních produktů a energií z lesní biomasy k přizpůsobování a zmírňování změn klimatu.
 • Posílit zapojení s Fórem spotřebního zboží (The Consumer Goods Forum) a dalšími zúčastněnými stranami k další implementaci pokynů o udržitelnosti a rozšířit odpovědné postupy při zadávání zakázek, aby se přispělo k dosažení nulové hodnoty v odlesňování.
 • Zavést certifikovanou vedoucí strategii, aby bylo zajištěno, že dodávky nezávisle ověřeného udržitelného dřeva a dalších lesních produktů nadále narůstají s cílem uspokojit rostoucí poptávku. To zahrnuje vypracování cílů, monitorování pokroku a vývoj inovativních řešení.
 • Podpůrný přístup, který zahrne malé vlastníky lesů, komunity lesního hospodaření, původní obyvatele a agrolesnické provozovatele – prostřednictvím lesní certifikace a jiných nástrojů.
 • Zapojit se do dialogů mnoha zúčastněných stran k řešení výzev v oblasti územního rozhodování i práv vlastnictví půdy a těžit ze sdílení programu REDD+.
Lesy pohlcují oxid uhličitý - info

K umožnění

Povědomí a budování kapacity

 • Zlepšit porozumění plné hodnoty lesů, lesních produktů a všech vedlejších přínosů.

Partnerství a dialog se zainteresovanými subjekty

 • Posílit stávající partnerství pro rychlejší společný postup.
 • Využít mnohostranný dialog zúčastněných stran ke snížení konfliktů, „stavět mosty“ a vytvářet inovativní přístupy k řešení potřeb zúčastněných stran.

Tržní mechanismus

 • Rozšířit dopad a dosáhnout stávajících norem důvěryhodné certifikace.
 • Povolit trhy pro lesní ekosystémové služby.

Finance

 • Povolit přístup k financování lokální kontrolované komunity lesnictví, malých lesních podniků, včetně zemědělsko-lesnických systémů.

Politika

 • Eliminovat zákony, které mají negativní dopad na lesy a jsou příčinou narušování trhu.
 • Přijmout integrovaný přístup k územnímu rozhodování, včetně vylepšených a transparentních postupů konzultace se zúčastněnými stranami.
 • Vyjasnit a přijmout právní postupy, které zajistí dlouhodobou jistotu držby a majetkových práv.
 • Zavést a rozšířit právní postupy, jako je program REDD +.
 • Zlepšit strukturu správy lesů.

 

Relevantní prioritní oblasti
Změna klimatu
Ekosystémy
Voda
Potraviny, krmiva, vlákna a biopaliva