Znehodnocená půda může být upravena pro pěstování plodin, nebo být obnovena do své původní podoby.

Problém: Mezi 10 až 20% suchých oblastí a 24% využitelné půdy globálně je poničena. Degradace půdy představuje odhadovanou ekonomickou ztrátu ve výši 40 miliard dolarů ročně. Navíc, degradace půdy vede k nedostatku potravin, zvýšení množství škůdců, ztráty biologické rozmanitosti, snížení dostupnosti čisté vody a zvýšené zranitelnosti postižených oblastí a jejich obyvatel vůči změně klimatu a ostatním změnam životního prostředí. Neúměrně je tak postihováno 1,5 miliardy chudých venkovských obyvatel, kteří jsou na zemi přímo závislý pro své živobytí. Kapacita Země, aby splňovala požadavky na rostoucí lidskou populaci je v ohrožení, vzhledem k závažnosti degradace půdy.

Řešení: Některá poškozená půda má potenciál být použita pro pěstovaní plodin (např., cukrové třtiny, sóji, palmového oleje, celulózy a papíru). To může pomoci zajistit přístup k surovinám a zároveň snižuje potřebu přeměnit více přírodních ekosystémů pro potřeby zemědělství. Degradovaná půda může být také obnovena do svého přirozeného stavu – znovuzavedením a posílením místních ekosystémových služeb a biologické rozmanitosti. Tzv. “Go zóny” jsou části poškozených pozemků, které jsou k životnímu prostředí, právně a společensky, vhodné pro obnovu a využití. “Go zóny” nebyly dosud zavedeny v mnoha zemích, a ne všechna poškozená půda je pro toto řešení vhodná, z důvodu držby půdy a správy věcí veřejných.

 

Obchodní případy

 • Posílení akcí. Investice do rekultivace může pomoci zajistit přístup k surovinám a rozšíření výroby lesních a zemědělských komodit.
 • Efektivní z hlediska nákladů. Některé pilotní projekty prokázaly, že zodpovědné využívaná degradované půdy může být z hlediska nákladů efektivnější, než pěstování na nově odlesněných pozemcích.
 • Posílení hodnoty firemní udržitelnosti. Může pomoci zamezení odlesňování, zvýšit nízkouhlíkové zemědělství a přispět ke zdravému lesu a menší uhlíkové stopě. Obnova jde ruku v ruce s aspekty Fóra spotřebního zboží “nulové odlesňování do roku 2020” s cílem a principy udržitelných komodit (RPSO, atd.). Produktivní země může být rovněž významným potenciálem pro snížení hodnoty uhlíku.
 • Zvýšení místního blahobytu. Investice do produktivity degradované půdy může pomoci oživit služby ekosystému, které mohou zlepšit životní podmínky, životní prostředí a celkový blahobyt komunity. Kromě toho budou podniky těžit z lepší společnosti a vládních vztahů, jakož i image značky.

 

Obnovení produktivity na znehodnocené půdy Go zóny

Časová osa

1.polovina 2014

 • Ujasnění obchodního případu pro započetí ve spolupráci s dalšími organizacemi působícími v této oblasti, jako je např. Ekonomika znehodnocené půdy, Mezinárodní unie pro ochranu přírody a Institutu světových zdrojů.
 • Podpora rozvoje Akademie vedení půdy, a UNCCD vedené iniciativou, která si klade za cíl zaplnit mezeru v budování kapacit příležitostí pro zákonodárce k řešení problémů s hospodařením s půdou, přes destilaci a sdílení nejnovějších vědeckých i odborných znalostí a zkušeností v oboru ochrany půdy a udržitelné praxe.

2.polovina 2014

 • Definování klíčových pojmů a tvorba protokolu pro rekultivaci.

K umožnění

 • Ujasnění držby půdy: K překonání hlavní překážky pro obnovu a odpovědné využití degradovaných pozemků je třeba, aby vlády vyvinuly a zavedly územní plány a prostorově vymezily přírodní ekosystémy, které musí být zachovány i do budoucna. Měly by vyjasnit a zajistit práva na využití půdy a přírodních zdrojů, což je nezbytné pro snížení poškozování životního prostředí, umožňující obnovu a minimalizaci konfliktů s obcemi.
 • Výzkum a měření: Celosvětová dohoda o protokolu obnovení půdy, včetně jasné definice toho, co znamená obnovení, bude muset být vypracována tak, aby účiněji strukturovala restaurační plány a sledovala pokrok.
 • Budování kapacit: Zemědělci musí být proškoleni o udržitelných postupech při hospodaření s půdou, aby se zabránilo další degradaci půdy v zemědělství. Stejně tak je třeba, aby i politici byli vyškoleni na tolik, že budou schopni navrhovat veřejnou politiku, která bude motivovat k obnově půdy a provádění udržitelných postupů při hospodaření s půdou.

Měření

 • Počet hektarů půdy obnoven za rok.

Poznámka: Aby se zabránilo dvojímu započtení, měření by mělo brát v úvahu pouze dodatečné obnovovací úsilí a nesčítat ty, které jdou procesem několika let.

 

Definice

Znehodnocování půdy. Znehodnocování půdy se vztahuje na jakékoli snížení nebo ztrátu biologické nebo ekonomické výrobní kapacity půdy, způsobené lidskou činností, zhoršením přírodních podmínek a často umocněním dopadů změn klimatu i ztrátě biologické rozmanitosti (UNCCD 2013).

 

Relevantní prioritní oblasti
Změna klimatu
Uvolňování nutričních prvků
Ekosystémy
Voda
Základní potřeby a práva
Udržitelný životní styl
Potraviny, krmiva, vlákna a biopaliva