Firmy budou díky přizpůsobení se rizikům změny klimatu silnější a odolnější.

 

Problém: Změna klimatu představuje komplexní adaptační problémy pro podnikání a to nejen proto, že nejistoty jsou spojené s načasováním a rozsahem předpokládaných změn, ale i kvůli vzájemné propojenosti mezi riziky a dopady v moderním globalizovaném hospodářství.

Řešení: V návaznosti na praktické zkušenosti z dopředu myslících členských firem WBCSD, stejně jako stávající publikované literatury o změně klimatu, si řešení klade za cíl pomoci různým společnostem pochopit rizika klimatických změn a nutnost vybudování odolnosti proti nim. Od počátku se zaměřuje na jeden nebo více dodavatelských řetězců, které budou sloužit jako případové studie, bude možné uvažovat o propojení a vzájemné závislosti mezi podniky, odvětvími a zeměmi. To poskytne základ pro celostní a mezioborový přístup ke zvyšování odolnosti v obchodní komunitě na globální úrovni.

 

Obchodní případy

 • Zlepšení managementu rizik. Dlouhodobé klimatické změny budou systémové, ovlivňujíce mnoho částí životního prostředí, obchodní a společenské systémy s širokou sítí následných dopadů, které by mohly přinést rizika (a potenciálně příležitosti) různého rozsahu. Jakmile jsou riziková propojení “rozbaleny”, je zřejmé, že je v sázce víc, než jen to, co se zdá na první pohled. Stejně jako komplexní systém, který vytváří riziko, je moderní podnikání globalizované, vzájemně propojené a vzájemně také závislé, a to jak vertikálně (v celém hodnotovém řetězci) tak horizontálně (firmy ve stejném sektoru). To může dále ovlivnit a zkomplikovat profilování podnikatelského rizika pro společnost. 
 • Příklad. V roce 2011 záplavy v Thajsku způsobily zavření velkého počtu výroben počítačových pevných disků (HDD). Kromě výrobců HDD, kteří byly přímo zasáhnutí záplavami, dominový efekt tohoto incidentu měl za následek globální nedostatek HDD, což mělo dopad i na zákazníky v daném odvětví: výrobce počítačů Hewlett Packard ztratil přibližně 2 miliardy USD, NEC zrušil 10.000 pracovních míst po celém světě kvůli obavám ze zasažení povodněmi, spotřebitelé zaplatili o 5 až 10 dolarů více za každý pevný disk a tím pádem za každý nakoupený počítač.

 

Odolnost vůči změně klimatu v globálně vzájemně provázaném podnikání

Časová osa

Současnost – 1 rok

 • Měsíce 1-2: Vytyčení rozsahu a hranic analýzy, které mají být prováděny z hlediska geografie a výběr dodavatelského řetězce (řetězců), který má být prozkoumán (potenciální start pouze s jediným ilustrativním dodavatelským řetězcem).
 • Měsíce 3-5: Provedení přezkum stávající literatury a přístupů k přizpůsobování se změně klimatu / odolnosti v podnikání, zvláště těch, které jsou relevantní pro kritické infrastruktury a globální dodavatelské řetězce, k identifikaci použitelných zdrojů a také mezer ve stávajících znalostech a porozuměních.
 • Měsíce 6-8: Použití “co kdyby” rizikových scénářů klimatu (vedené stávající publikovanou literaturou, jako například v IPCC AR5), pořádání seminářů s důrazem na test (tj. pochopit zvýšenou rizikovost / dopad), identifikace jádra sváru mezi společnostmi, odvětvím a zemí, kde je nezbytné, aby bylo dosaženo efektivního řešení a identifikace možných řešení i opatření pro přizpůsobení komplexní spolupráce mnoha zainteresovaných stran.
 • Měsíce 9-10: Komunikace poznatků o dopadech / rizicích a možných opatření odolnosti / adaptace na širší skupině zainteresovaných podniků a zúčastněných stran. Získávání zpětné vazby.
 • Měsíce 11-12: Shromažďování projektových zpráv a plánování dalších kroků. 

Roky 2-6

S dostatečnou podporou, v delším časovém horizontu::

 • Rozšíření analýzy na další dodavatelské / hodnotové řetězce.
 • Propojení s dalšími zainteresovanými stranami a další příslušné iniciativy pro přizpůsobení, s cílem sdílet znalosti a využívat výsledků z projektu.
 • Čerpání z poloprovozní práce na vývoj pomocných pokynů / sady nástrojů pro podnikání založené na rozvíjejících se poznatcích z práce.

 

Odolnost vůči změně klimatu v globálně vzájemně provázaném podnikání - 2

K umožnění

Partnerství. Komplexní spolupráce mnoha zainteresovaných stran.

Politika. Přijetí nařízení na podporu priority klimatických změn pro veřejnou infrastrukturu.

Povědomí, budování kapacit, vzdělávání.

 • Zlepšení společného porozumění ohledně případných klimatických rizik.
 • Sdílení osvědčených postupů.

Data a technologie

 • Zlepšení dostupnosti údajů o změně klimatu na lokální úrovni.
 • Vývojové nástroje pro posuzování a řízení rizik.

 

Překážky

 • Nedostatek společného chápání možných rizik. Současný stav informovanosti, porozumění a řízení těchto rizik v rámci podnikání je v rané fázi.
 • Nedostatečná dostupnost informací. Scénáře vyžadují regionální data pro přesné nastavení požadavku pro specifika daného místa. Společnosti potřebují seznámit s používáním datových sad, které jsou k dispozici.
 • Nedostatek nástrojů k efektivnímu hodnocení a řízení rizik. V současné době je nedostatek účinných nástrojů a norem, které mohou být použity v různých odvětvích a / nebo dodavatelských řetězcích.

 

Relevantní prioritní oblasti
Změna klimatu