Odpovědné strategie zaměstnanosti mohou uzavřít dodávku pracovních sil a zaplnit mezeru v poptávce.

Problém: Globální trh práce se potýká s velkou nerovnováhou nabídky a poptávky. V současné době je 200 milionů lidí nezaměstnaných, zatímco 40 milionů lidí vstoupí do pracovního poměru každý rok. Ve stejné době se podniky snaží najímat vhodně kvalifikované zaměstnance a stále více využívají smluvní a externí práce v místě přímého zaměstnání.

Řešení: WBCSD si spolu s Odpovědnými strategiemi zaměstnanosti (Responsible Employment Strategies – RES) kladou za cíl definovat pozitivní vizi odpovědného zaměstnavatele tváří v tvář ekonomické transformace a demografické změny. Na základě této vize se urychlí kolektivní jednání firem – v souladu se strategickými a obchodními hnacími motory – pro rozvoj dovedností pro budoucnost a rozšíření důstojné pracovní příležitosti v celém hodnotovém řetězci jako součást základních strategií podnikání zaměstnanosti.

 

Obchodní případy

 • Posilování hodnot firemní udržitelnosti. RES řeší hlavní problémy globální udržitelnosti při splnění rozvoje podnikání a potřeb růstu.
 • Konkurenční výhoda. Společnosti využívající RES budou stavět na strategickém přístupu k zabezpečení schopnosti i talentu a budou brzy mít iniciativní výhodu na trhu práce. Tyto podniky budou také rozvíjet svou pověst dobrého zaměstnavatele a partnera v dodavatelském řetězci, což napomůže zabezpečit jejich provozní licenci.
 • Strategie řízení rizik. RES může významně kompenzovat rizika sociálních nepokojů poháněných přetrvávající vysokou nezaměstnaností, zejména mezi populací mládeže.
 • Zvyšování schopnosti a konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP) jakožto aktuálních (a budoucích), partnerů pro vaše podnikání. Malé a střední podniky jsou motorem inovací a rozvoje talentů, tudíž pracovat s nimi na RES pomáhá budovat vlastní hodnotový řetězec dané společnosti.
 • Inovace. Tím, že podniky využijí RES, budou působit na demografické změny a rozpory na trhu práce prostřednictvím nových pracovišť jakožto řešení. Tyto inovace mohou poskytnout další výhody, jako je získávání nových zaměstnanců, úspory nákladů a zvyšování blahobytu zaměstnance.

 

Odpovědné strategie zaměstnanosti

Časová osa

Neprodleně

Všechny společnosti mohou jednat ve vlastní sféře vlivu, aby podpořili agendu zaměstnanosti a dovedností – pomocí systematické identifikace, kvantifikace a využití příležitostí. Zavedení RES bude vyžadovat od podniků, aby přijaly následující opatření dle svého dodavatelského řetězce:

 • * Mapování. Mapování a analyzace hodnotového řetězce k plnému porozumění pracovního systému dané společnosti, označování kritických pracovních míst a dovedností “příležitostných bodů“.
 • * Měření a report. Zahrnutí informací o dopadech na dovednosti a zaměstnanost v externích výkazech a využití těchto údajů k vytyčení strategie a řízení výkonnosti.
 • * Akce. Zvýšit pozitivní a snížit negativní dopady, například: řešením mezer v dovednostech, inovací na pracovišti, bojem proti ohroženosti zaměstnanosti a využitím pracovních multiplikátorů řízením tvorby hodnot řetězce pracovních míst.
 • * Spolupráce. Spolupracování s podniky a mezi jednotlivými odvětvími v zemi / regionu / sektoru / hodnotovém řetězci jako vhodné rozšíření obzorů za hranice podnikání členů.

 

Odpovědné strategie zaměstnanosti - 2

K umožnění

Předpisy. Komplexní zákony a regulační platformy.

Partnerství:

 • Multi-odvětvový dialog pro identifikaci problémů a řešení.
 • Multi-sektorové partnerství založené na akci.

 

Měření

 • Základní fakta o vzdělávání a zaměstnanosti v jednotlivých zemích.
 • Praxe založená na měření definovaného rozsahu projektů RES, jejich nákladů a jejich výhod.
 • Opatření založené na výkonnosti, jako je například počet vytvořených pracovních míst v rámci celého hodnotového řetězce.

 

Relevantní prioritní oblasti
Základní potřeby a práva
Dovednosti a zaměstnanost
Potraviny, krmiva, vlákna a biopaliva