Sladkovodní zdroje celého světa mohou uspokojit rostoucí poptávku efektivním vyhodnocováním a řízením rizik.

Problém: V rámci scénáře “obchodní činnost současnosti”, bude poptávka po vodě vyšší o 55% na celém světě do roku 2050 s očekávaným 40% rozdílem v zásobování v roce 2030.

Řešení: Podniky mohou snížit hrozící globální riziko vody přes posouzení a realizaci vodohospodářských plánů, které se zabývají částmi svého hodnotového řetězce, kde je voda nejdůležitější materiál a vystavení riziku je tedy nejvyšší.

 

Opatření firem se zaměří na snížení globálního rizika v celém hodnotovém řetězci a bude řešit problémy týkající se jejich činnosti, jako např.:

 • Zvýšení efektivity využití vody v rámci klíčových bodů hodnotového řetězce zemědělství.
 • Odstranění vypouštění průmyslových odpadních vod.
 • Zvýšení správného a udržitelného přístupu k nezávadné vodě, kanalizaci a hygieně (WASH).

 

Obchodní případy

 • Snižování provozních nákladů. Lepší hospodaření s vodou znamená nižší spotřebu a nižší náklady. To také pomáhá podnikům vyhnout se pokutám a soudním sporům.
 • Zlepšení řízení podnikových rizik. Vyhodnocování a zmírnění vodních rizik, snížení risku firmení reputace, která ohrožuje jejich soustavný provoz a operační riziko vyplývající z nedostatečné dostupnosti vody, nadbytečné vody – záplav, kvality vody nebo nedostatečnou správou.
 • Zlepšení vztahů s investory. Investoři a trhy dotčené s rostoucí propastí zásobování vodou budou chtít vědět, že obchodní operace plně odpovídají za globální riziko vody. To zlepšuje reputaci podniku a důvěru investorů, stejně jako přístup ke kapitálu.
 • Posilování hodnot firemní udržitelnosti. Tím, že se rizika spojená s vodou berou vážně, se demonstruje závazek k prosazování firemních hodnot a etiky.
 • Tvorba firmy jakožto součást řešení. Rámce pro posuzování rizik spojené s vodou zajišťují účast firem v místní správě vody. To dává firmě hlas v přidělování vody a plánování veřejné infrastruktury.
 • Zlepšování rozhodování. Lepší rozhodnutí o řízení na základě skutečné hodnoty vody a obchodních hodnot, povede firmy k lepším investičním a přidělovacím rozhodnutím.

 

Snížení globálních vodních rizik

 

Časová osa

Fáze 1

 • Posouzení rizik vody pro firmy na přímo a (nebo) pomocí dodavatelského řetězce v závislosti na tom, kde je voda nejdůležitějším zdrojem.
 • Identifikace nejvíce ohrožených oblastí na základě rizik obchodních hodnot, hodnoty vody a významnosti.

Fáze 2

 • Rozvoj komplexní strategie vody, včetně provádění lokálních plánů napříč činnostmi a (nebo) dodavatelskými řetězci, reagující na rizika a hledající obchodní příležitosti s ostatními odběrateli vody v povodí.

Fáze 3

 • Realizace strategie správcovství vody na podnikové a lokální úrovni.
 • Zapojení se mimo společnosti / podnikové sítě k hledání možnosti snižování rizik s ostatními odběrateli v povodí (tj. kolektivní iniciativa ke snížení globálního rizika týkající se vody).

 

Snížení globálních vodních rizik - 2

 

K umožnění

 • Politika. Motivace ke snížení rizika sdílené vody, například prostřednictvím uznání skutečné hodnoty vody.
 • Povědomí, budování kapacit, vzdělávání. Vývoj pokynů pro provádění, vyhodnocování a měření správných vodních postupů.

 

Měření

 • Soulad se stávajícími normami.
 • Založení partnerství (prostřednictvím stávajících nebo nových platforem).
 • Zveřejnění pomocí vodního programu CDP a jiných firemních informačních systémů.

Příklady správy vody a řídící sítě

 • Aliance pro standard vodní správy
 • Evropský standard vodní správy
 • Australský standard vodní správy
 • Rámcová směrnice o vodě v EU
 • Globální CEO vodního mandátu UN
 • Principy OECD o správě vody

 

Relevantní prioritní oblasti
Změna klimatu
Vystavení škodlivým látkám
Ekosystémy
Voda
Základní potřeby a práva
Potraviny, krmiva, vlákna a biopaliva