Společnosti mají povinnost dodržovat lidská práva.

Problémy: Podle Všeobecné deklarace lidských práv se globální komunita dohodla, že každý člověk má právo být “svobodný a sobě rovný, co do důstojnosti a práv”. To zahrnuje, mimo jiné, právo na zdraví a pohodu, na příznivé pracovní podmínky a volně se zapojit do politického, hospodářského a kulturního života. Přesto velká část populace má stále nedostatek těchto základních lidských práv a právní rámce a jejich prosazování zůstávají na nerovnoměrné úrovni.

Řešení: Rada OSN pro lidská práva schválila Zásady pro podnikání a lidská práva v roce 2011, ty poskytují autoritativní globální standard pro prevenci a řešení negativních dopadů lidských práv v souvislosti s podnikatelskou činností. Zásady konstatují, že zatímco stát má vždy primární povinnost chránit lidská práva, firmy mají povinnost dodržovat lidská práva, která vyžadují:

 • Zabránit vzniku nebo přispění k nepříznivým dopadům v oblasti lidských práv prostřednictvím svých vlastních aktivit a řešení těchto dopadů, pokud k nim dojde.
 • Snahu zabránit, nebo alespoň zmírnit negativní dopady lidských práv, které jsou přímo spojené s jejich činností, výrobky nebo služby v jejich obchodních vztazích, dokonce i když sami k těmto dopadům nepřispěli.

 

Obchodní případy

 • Strategie řízení rizik. Firmy, které chápou dopady lidských práv na svou činnost a své dodavatelské řetězce, jsou schopny lépe řídit a zmírnit provozní rizika a ohrožení pověsti vztahující se k lidským právům.
 • Je levnější předcházení, než následná léčba. Správné řízení lidských práv minimalizuje náklady vynaložené podniky, pokud se vyskytnou nepříznivé dopady lidských práv, včetně provozních poruch, soudních sporů a ztracených příležitostí. Tyto potenciální náklady převyšují náklady na provádění politik v oblasti lidských práv a monitorovacích mechanismů.
 • Srovnávání úrovně. Řešení problémů v oblasti lidských práv v určitém měřítku zlepšuje činnost v oblastech s vysokým rizikem, posiluje licence na provozování a poskytování základů pro silnější a efektivnější podnikatelské prostředí.
 • Posilování firemních hodnot. Prokázání firemního závazku k dodržování lidských práv vede k lepšímu zapojení se zúčastněnými stranami, investory a regulátory, zaměstnanci, občanskými společnostmi a komunitami.
 • Konkurenční výhoda. Firmy získají konkurenční výhodu tím, že provádějí politiku v oblasti lidských práv a metod hluboké kontroly před regulací.

 

Zprovoznění obecných zásad OSN pro obchod a lidská práva

 

Časová osa

Současnost

Obhájce v záloze

Obhájce pro firmy v rámci členství WBCSD i mimo něj pro možnou implementaci obecných zásad OSN v rámci činnosti a sledování pokroku prostřednictvím projektu Action2020.

 

Zachycení, zvýraznění, šíření a advokátní řešení

Shromažďování překážek, kterým čelí společnosti během implementace obecných zásad OSN a sdílení řešení těchto překážek lze přenášet pro další využití. Důležité je, že použitím multi-sektorového zaměření se bude budovat povědomí, pohon a podpora spolupráce ve všech odvětvích.

 

Budování partnerství

Usnadnění partnerství, aby se zabránilo duplicitě jakékoliv významné práce již fungující a posilujícího úsilí podniků.

 

Zprovoznění obecných zásad OSN pro obchod a lidská práva - 2

K umožnění

 • Akce státu. Vlády musí splnit své povinnosti respektovat a chránit lidská práva, a zajistit přístup k odpovídající a účinné právní ochraně, dojde-li k jejich porušení. Vlády také musí stanovit jasné parametry pro podnikání, aby respektovaly lidská práva.
 • Partnerství. Globální a lokální partnerství může zajistit důvěryhodnost a podporu společnosti, provádění politik v oblasti lidských práv, hloubkovou kontrolu, a přístup k nápravě.

 

Požadavky a standardy

Požadavky

Jasně stanovené zásady následujících požadavků, které umožňují společnostem “vědět a ukázat”, že oni respektují lidská práva:

 • Politický závazek ke splnění své povinnosti respektovat lidská práva.
 • Hloubkový proces lidských práv pro identifikaci, prevenci, zmírnění a účet za to, jak se řeší jejich dopad na lidská práva.
 • Procesy, které umožní nápravu případných nepříznivých dopadů lidských práv, které byly způsobeny nebo ke kterým bylo přispěno.

Standardy

Obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv se dnes projevují u:

 • Směrnic OECD pro nadnárodní společnosti.
 • Standardu společenské odpovědnosti ISO 26000.
 • Výkonnostního standardu IFC.
 • Žádosti Evropské komise o vnitrostátní provádění plánů.
 • Akčního plánu a změn UK vlád ve směru ke společnostem.

 

 Relevantní prioritní oblasti
Voda
Základní potřeby a práva
Dovednosti a zaměstnanost
Potraviny, krmiva, vlákna a biopaliva