Stále rostoucí populace našeho světa bude potřebovat více a více jídla i energie.
S těmito požadavky jsme se setkali již v minulosti. Ale tímto jevem ohrožujeme naše životní prostředí a to i prostřednictvím uvolňování nutričních prvků: dusíku a fosforu. Tyto prvky tvoří jedny z nejdůležitějších surovin na Zemi, ale jejich přítomnost v nadměrné míře škodí sladkovodnímu a mořskému ekosystému, biodiverzitě i kvalitě vzduchu.

 

Společenská povinnost

V povodích dochází k eutrofizaci nebo hypoxii. Znečištění z nadměrného počtu živin musí být do roku 2020 uvedeno na úroveň, která neohrožuje funkci ekosystému a biologickou rozmanitost, včetně mořských a půdních ekosystémů, a zároveň zabrání nežádoucím účinkům znečištění ovzduší na lidské zdraví a změnám klimatu. Dosažení tohoto cíle bude vyžadovat komplexní správu povodí, která zahrnuje lepší správu lesní, zemědělskou, městskou a správu ekosystému:

  • Na základě hodnot z roku 2013 bude do roku 2020 o 20% relativní zlepšení po celém světě pro efektivní využití účinnosti hnojiva a biologické fixace dusíku pro nutriční prvky: dusík a fosfor. Aby se tak stalo, tento cíl potřebuje zlepšení účinnosti hnojiva a recyklace odpadních vod. Dnes asi dvě třetiny dusíku a polovina všeho fosforu, která se využívá jako hnojivo, se vytrácí do životního prostředí do ovzduší, vodních toků a pobřežních oblastí.
  • Od roku 2013 musí dojít ke snížení úrovně o více než 10% množství průmyslového a tuzemského ošetření odpadních vod (např. zvýšením efektivnosti čištění odpadních vod / zavedením požadavků politiky). Dnes je, přibližně 80% odpadních vod z lidských osad a průmyslových zdrojů vypouštěna do životního prostředí bez jakéhokoliv ošetření. (Týká se taktéž vody jako takové.)

 

Ekosystémy

 

Obchodní řešení
Lesy pohlcují oxid uhličitý
Obnovení produktivity na znehodnocené půdy “Go zóny”
Investování do přírodní infrastruktury
Snížení globálních vodních rizik
Implementace kritérií udržitelnosti využívání půdy v dodavatelských řetězcích
Aliance tropických lesů 2020