Dosažení emisního cíle do roku 2020

Publikováno uživatelem

V souvislosti s navyšováním emisního cíle pro nadcházející desetiletí stojí za povšimnutí zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), že EU jako celek překoná svůj 20% emisní cíl do roku 2020. Podle předběžných údajů v roce 2019 byly celkové emise přibližně o 24 % nižší než v roce 1990, a pokud by byly započteny údaje z Velké Británie, dosáhla by […]

Pozice Evropského parlamentu

Publikováno uživatelem

Komise navrhuje zahrnout nový revido-vaný cíl snižování emisí skleníkových plynů pro rok 2030 do nařízení o právním rámci pro klima. Zprávu Evropského parlamentu ohledně rámce pro dosažení kli-matické neutrality vypracovala ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bez-pečnost potravin (ENVI) švédská europo-slankyně Jytte Gutelandová (S&D). Členové výboru ENVI se na zasedání dne 11. září shodli […]

Distribuce úsilí o snižování emisí

Publikováno uživatelem

Komise zároveň zveřejnila hodnocení vnitrostátních plánů členských států v oblasti energetiky a klimatu (NIKEP) na období 2021 až 2030, které předložilo 27 členských států v souladu s požadavky nařízení o správě energetické unie. Z posouzení vyplývá, že EU jako celek by mohla stávající emisní cíl do roku 2030 ve výši 40 % překročit, a to zejména díky plánovanému podílu […]

„Česko řeší klima“ ukazuje příklady dobré praxe v oblasti klimatických opatření

Publikováno uživatelem

. Klimatická změna představuje pro českou společnost zásadní výzvu. Jak na ni pozitivně reagovat v různých sektorech a odvětvích, jak zde efektivně snižovat emise skleníkových plynů a také jak se na dopady klimatické změny adaptovat, těmito klíčovými otázkami se zabývá čtyřdílný cyklus „Česko řeší klima“. Pořad odvysílala v srpnu Česká televize na ČT2 a jeho jednotlivé díly […]

Navyšování cílů pro rok 2030

Publikováno uživatelem

Evropská komise dne 17. září představila plán na snížení emisí skleníkových plynů v EU do roku 2030. Na základě posouzení sociálních, hospodářských a environmentálních dopadů došla k závěru, že navýšení současného emisního cíle EU je realistické a proveditelné. Konkrétně navrhuje snížení emisí nejméně o 55 % ve srovnání s rokem 1990. V této souvislosti předkládá soubor požadovaných opatření pro všechna dotčená […]

Cirkulární novinky 3Q/2020

Publikováno uživatelem

Vážení a milí přátelé INCIEN, podzimní rovnodenností přišel čas i na vyvážení množství aktivit, kterému jsme se v INCIEN v posledních měsících věnovali s mírou Vaší informovanosti. Osobně mám totiž obrovskou radost jednak z konference ODPAD ZDROJEM i byznysově laděného setkání Circular Economy: It’s CEOs agenda, kterou jsme s napětím sil zvládli zorganizovat pro téměř plný počet hostů v prvních týdnech září. […]

ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE newsletter / září 2020

Publikováno uživatelem

Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás informoval o slavnostním předání cen 27. ročníku soutěže MANAŽER ROKU. Již tradičně se bude konat v pražském Paláci Žofín, netradičně 21. října. Věřím, že nehledě na nouzová opatření a všechny koronavirové překážky ocenění nejlepším manažerům, podnikatelům, lídrům proběhne. Manažeři se nebojí a jsou připraveni se sejít a vyhlásit toho nejlepšího. Samozřejmě při […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 40.týden 2020

Publikováno uživatelem

Rada Velvyslanci členských států EU se dne 30. 9. 2020 shodli na postoji Rady k nařízení o ochraně rozpočtu v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu. Dohoda vychází z kompromisu schváleném Evropskou radou dne 21. 7. 2020 (režim podmíněnosti bude zaveden, nicméně případné sankce by v Radě měly být přijímány kvalifikovanou většinou). Dohoda členských států EU připravuje půdu pro zahájení jednání s Evropským parlamentem, […]

Akční plán pro strategické suroviny

Publikováno uživatelem

V souvislosti s ambicemi v oblasti klimatu rychle roste poptávka po nerostných surovinách, které jsou nezbytné pro celou řadu průmyslových systémů. Úspěšný přechod na čisté a digitální technologie je tak podmíněn zabezpečením udržitelných dodávek kritických surovin. S cílem zajistit udržitelnost v celém hodnotovém řetězci, snížit závislost na dovozu ze třetích zemí a posílit autonomii EU předložila Evropská komise dne […]