Členství v České podnikatelské radě pro udržitelný rozvoj (CBCSD) je dle Čl. IV Stanov:

a) řádné – členové se účastní jednání valné hromady sdružení a zastávají volené pozice v dalších orgánech sdružení. Zastupují CBCSD na světových setkáních WBCSD.

b) přidružené – členové se podílejí na jimi zvolených projektech v rámci činnosti sdružení. Pracují podle svých kapacit v odborných sekcích.

c) formou aktivní podpory – jedná se zejména o subjekty státní správy a samosprávy, AV ČR a jejich výzkumné ústavy, dále o významné vědce, odborníky a zájemce o udržitelný rozvoj. Jejich činnost v rámci sdružení je definována dle vzájemné dohody.

Pro firmy přichází v úvahu členství dle bodu a) nebo b); členství dle bodu c) je vyhrazeno jednotlivcům a nevýdělečným organizacím. Uchazeč o členství může podat tuto žádost písemně nebo elektronicky. Po projednání a schválení žádosti Výkonným výborem CBCSD obdrží žadatel potvrzení o přijetí a informační materiály o sdružení společně s pokyny k úhradě členského příspěvku (tj. – a) 100.000 Kč ročně; b) 50.000 Kč ročně; c) 10.000 Kč ročně -nebo dle dohody). Členství nabývá účinnosti zaplacením členského příspěvku.