Vedoucí PS 05

Zaměření

Východiska
• SVP a IAP TP UVZ
• Prioritní pracovní oblasti Strategického implementačního plánu Evropského inovačního partnerství Voda
• Společenská objednávka

Problémové okruhy:
• Management vody v krajině s ohledem na klimatickou změnu (zejména povodní a sucha) v náávaznosti na zemědělské i nezemědělské využití krajiny)
• Opakované využití a recyklace vody (technologie, normy - systematický přístup k prevenci ztráty vody,energie a zdrojů v průmyslové výrobě a infrastruktuře pro odpadní vody)
• Úprava a čištění vod včetně opětovného získávání zdrojů (užití vody znamená současně také významnou spotřebu energie, přehodnocení průmyslového využití vody)
• Systémy k podpoře rozhodování a monitorování (provázání databází, superpočítač)
• Inteligentní technologie (interdisciplinární technologie- sensory a řídící zařízení umožńují provoz infrastruktury proměnlivém městském prostředí)

Strategie

A/ Strategické studie
• Strategická výzkumná agenda TP UVZ
• Implementační akční plán TP UVZ

B/ ČR - Úzké profily
• Nespolupráce VaV pracovišť
• Fragmentace
• Nekonzistentnost
• Neznalost poznatků jiných pracovišť v ČR i v zahraničí (state-of-the-art)
• Absence syntéz
• Minimální provázání na evropský a světový výzkum
• Voda a půda nejsou politiky vnímány jako kritické infrastruktury

C/ Strategické podklady EU
• Strategický implementační plán - Evropské inovační partnerství Voda

propojení s existujícími iniciativami na Evropské, národní a regionální úrovni je podstatné pro prevenci překryvů a tvorbu synergií.

Cíle

Ve spolupráci s AVK ČR, TP UVZ, Vodohohspodářskou ČSVTS, AIP, ICID atd.

Hlavní akivity:
• iniciace a koordinace výzkumných a inovačních projektů zejména v oblastech voda, půda, krajina, závlahové zemědělství, oborová ekonomika, bioekonomika, voda v průmyslovém užití, průmyslová výroba vodohospodářských technologií a ekologické služby,
• networking – zakládání a koordinace mezioborových a mezinárodních konsorcií
• teaming
• šíření excelence.

Vedlejší aktivity:
• pořádání konferencí, workshopů, přednášek a seminářů
• pořádání vzdělávacích kurzů a školících programů
• poskytování odborného poradenství a odborných informací

Členové

Ing. Jan Čermák - prezident AVK ČR
Ing. Václav Jirásek - Člen PR
Doc.RNDr. Jan Pokorný, CSc. - Místopř. PR - ředitel ENKI, o.p.s.
Mgr. Mark Rieder - Ředitel VÚV T.G.Masaryka, v.v.i.
RNDr. Lubomír Procházka - Generální ředitel, GEOtest Brno, a.s.
Ing. Jiří Šoukal, CSc. - Ředitel , Centrum hydraulického výzkumu
Doc. Ing. Dr. Milada Šťastná - MENDELU, Ústav ap. a kr. ekologie
Ing. Petr Mamula, CSc - Předseda Dozorčí rady AVK ČR
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský - Místopředseda SR
Ing. Jiří Hladík, Ph.D - Člen SR - ředitel, VUMOP, v.v.i.
RNDr.Jindřich Duras, Ph.D.
RNDr. Vladimír Uvíra, Dr.Sc.
Ing. Eva Lacková, Ph.D
Ing. Jiří Kořen, Ph.D.
Ing. Jan Čermák, Dr.Sc.
PhDr. Marie Vrbová
Ing. Jan Sixta,CSc
RNDr. Olga Skácelová, Ph.D.
RNDr. Jitka Novotná
Ing. Martin Neruda, Ph.D.
Ing. Tomáš Fuka, CSc.
Ing. Radomir Muzikář, CSc.
Mgr.Ing. Martina Eiseltová
Ing. Ivan Novotný
Ing.Jarmila Čechmánková
Ing. Ivan Novotný
Ing.Jan Vopravil, PhD.
Prof. Ing. Josef Říha Dr.Sc
Prof.Ing. Vojtěch Dirner, CSc
Prof.Dr.Ing. Miroslav Kyncl
Prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
Doc. Ing. Tomáš Randák, PhD.
Doc. RNDr. Hana Čížková, CSc
Doc.Mgr. Vít Vondrák, PhD.
Doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Doc.RNDr. Emílie Pecharová, CSc
Doc.RNDr.. Miroslav Martiš, CSc
Doc.Dr.Ing. Dagmar Škodová Parmová
Doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
Doc. RNDr. Libor Pechar, CSc.
RNDr.Vlastimil Kostkan, Ph.D.
Ing. Roman Honzík:
Ing. Zdeněk Brož, CSc
RNDr.Pavel Novák

Ke stažení