Společensko soc. kapitál = společnost založená na širokém přijetí principů udržitelnosti (spojená se změnou postojů)
Lidské zdroje = konkurenceschopná a vysoce inovativní ekonomika založená na adekvátních lidských zdrojích
Stát a kvalita institucí = právní stát a efektivní státní administrativa samospráva
Přírodní zdroje a energie = dosažení nízkomateriálového, energetického a emisního profilu společnosti
Zemědělství a lesnictví = udržitelnost a efektivita potravinové  produkce a využití lesního potenciálu
Mobilita = adekvátní dopravní infrastruktura, bezpečná a nízkouhlíková mobilita
Smart cities = dosažení vysoké úrovně kvality života v  městskýchaglomeracích a municipalitách

 

Z čeho můžeme vycházet a co nás brzdí na startu?

K dispozici je řada již zpracovaných dílčích koncepcí a strategií, které se týkají některých z hlavních směrů implementace vize 2050.  Je možné některé z nich vhodně aktualizovat a přizpůsobit implementačním záměrům vize 2050.

Nevýhodou těchto podkladů je jejich vesměs kratší časový horizont, vzájemná nesourodost, nekompatibilita sledovaných cílů a většině chybí posouzení proveditelnosti těchto záměrů. Překážkou dosažení snesitelnosti společenského vývoje je absence shody na základních společenských hodnotách a s ní spojený úpadek sociálních vztahů. Překážkou vzniku pocitu spravedlnosti využití výsledků hospodářského rozvoje ve prospěch sociálního pokroku je primární orientace podnikatelské sféry na krátkodobé výnosy namísto snahy o zhodnocení kapitálu dlouhodobými přínosy ke společenskému prospěchu.

Především nám však chybí dlouhodobá vize rozvoje ČR!

 

Jak odstranit nedostatky a překážky?

Je nutné vymezit priority hospodářského (a inovačního) rozvoje ČR, jeho institucionálního
zabezpečení a infrastruktury jeho společenské a investiční podpory.