Orgány Czech BCSD tvoří:

  1. valná hromada (nejvyšší orgán),
  2. prezidium (statutární orgán),
  3. revizní komise (kontrolní orgán),
  4. výkonný ředitel

Czech BCSD tvoří rovněž organizační jednotky. Mezi základní organizační jednotky patří výkonný sekretariát, pracovní skupiny a strategická poradní skupina prezidia.

  • Valná hromada – role:

Valná hromada je nejvyšším orgánem Czech BCSD, která má právo rozhodnout o jakékoliv záležitosti Czech BCSD, i když o ní dříve rozhodlo prezidium. Valnou hromadu tvoří řádní členové Czech BCSD.

 

Prezidium je statutární, kolektivní výkonný orgán spolku,

který rozhoduje o záležitostech Czech BCSD mezi valnými hromadami, s výjimkou otázek, o kterých může rozhodovat pouze valná hromada nebo revizní komise. Prezidium je tvořeno celkem 7 fyzickými osobami jako zástupci řádných členů Czech BCSD, a to prezidentem Czech BCSD, 1 viceprezidentem a 5 členy prezidia. Členové prezidia jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období prezidia je čtyřleté. Členové prezidia mohou být voleni pouze z řádných členů Czech BCSD, a to i opakovaně. Člen prezidia nemůže být členem revizní komise.

Prezidium rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů. Lze rozhodovat mimo zasedání korespondenční formou (per rollam), pravidla tohoto rozhodování stanoví prezidium.

Členové prezidia

 Petr J. Kalaš  prezident Czech BCSD  Konzultant (zakládající člen)
 Kateřina Bohuslavová  viceprezidentka Czech BCSD Chief Sustainability Officer Skupiny ČEZ
 Petr Dovolil  člen prezidia  PWC
 Hana Kovářová  člen prezidia  Komerční banka
 Kateřina Šveřepová  člen prezidia  AKCCS
 Matěj Vácha
 člen prezidia  AK PKK
 Jakub Živanský
 člen prezidia  McKinsey

Revizní komise

je tříčlenný kolektivní kontrolní orgán, který kontroluje, jsou-li záležitosti Czech BCSD řádně vedeny a vykonává-li Czech BCSD činnost v souladu se stanovami a obecně závaznými právními předpisy.

Funkční období členů revizní komise jsou 3 roky. Revizní komise je tvořena celkem třemi fyzickými osobami jako zástupci řádných členů Czech BCSD, a to předsedou a dvěma členy revizní komise.

Členové revizní komise jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.  Členové revizní komise mohou být do své funkce voleni pouze z řádných členů Czech BCSD, a to i opakovaně. Členem revizní komise nemůže být člen prezídia spolku.

 

Výkonný ředitel

V čele výkonného sekretariátu stojí výkonný ředitel, kterého jmenuje prezidium.

Činnost zaměstnanců zařazených do výkonného sekretariátu a povinnosti zaměstnavatele řídí výkonný ředitel v souladu se schváleným organizačním řádem a pokyny prezidia.

Výkonný sekretariát je základní organizační jednotkou Czech BCSD a zajišťuje plnění usnesení prezidia formou administrativních, organizačních a technických činností.