Zápis z Valné hromady CBCSD dne 24. 10. 2017

.

STANOVY

přizpůsobené dikci občanského zákoníku, tj. zákonu č. 89/2012 Sb.

Czech Business Council for Sustainable Development, z.s.

(Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj, z. S.)

Praha

Červen 2015

Čl. I
Název, sídlo a charakter sdružení

 • Název sdružení: ”Czech Business Council for Sustainable Development” (zkr. „Czech BCSD”). Český ekvivalent je “Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj”. Dále jen ”sdružení” nebo “Czech BCSD”.
 • Sídlo sdružení:  Václavské náměstí 21/831, 113 60 Praha 1
 • Charakter sdružení: Czech BCSD je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v němž se spolčují společnosti i jednotlivci, kteří se snaží vytvořit podmínky pro udržitelnou budoucnost pro podnikání, společnost a životní prostředí.

 

Čl. II
Účel Czech BCSD

2.1.  Cíle Czech BCSD je:

 1. Zprostředkovávat aktivní roli podnikatelské sféry na udržitelném růstu české společnosti.
 2. Vytvořit národní podnikatelskou platformu k výměně zkušeností se zaváděním principů udržitelnosti a společenské odpovědnosti na úrovni podniků a sektorů ekonomiky s přihlédnutím k mezinárodním zkušenostem a trendům.
 3. Vytvořit platformu pro výměnu zkušeností a případnou spolupráci s národními organizacemi sousedních i jiných členských zemí Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj.
 4. Připravovat a realizovat podnikové či sektorové programy a projekty místního, regionálního a národního charakteru se zaměřením na propojování cílů udržitelného hospodářského vývoje, zajištění sociálních hodnot a environmentální přijatelnosti.
 5. Ve spolupráci se Světovou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj umožňovat přístup k záměrům, novým trendům, programům a jejich výstupům, a případně s nimi propojovat národní programy a projekty.

 

Čl. III
Formy činnosti

3.1. Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech aplikace principů udržitelného rozvoje v podnikatelské oblasti na podnikové a sektorové úrovni, včetně

  • poskytování poradenství v oblastech společenské odpovědnosti firem, systémů environmentálního managementu, ohodnocení životního prostředí, srovnávacích studií, nakládání s odpady, recyklačních programů apod.,
  • podporování významu sociální a environmentální odpovědnosti podniků,
  • podporování komunikace a spolupráce mezi podnikatelskou sférou a veřejnou správou se zaměřením na realizaci principů udržitelnosti prostřednictvím společných programů a projektů,
  • vstupování do partnerství s uznávanými akademickými, výzkumnými a jinými organizacemi, s cílem rozšíření své znalostní základny a důvěryhodnosti,
  • zprostředkování mezinárodních zkušeností s programy a projekty zaměřenými na rovnovážný hospodářský vývoj, včetně realizace konferencí, seminářů a jiných výměnných možností,
  • osvětové a vzdělávací činnosti, zahrnující zejména informování veřejnosti o podnikatelském přístupu k udržitelnému rozvoji a společenské odpovědnosti firem.

3.2. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví výkonný výbor sdružení.

 

Čl. IV
Členství v Czech BCSD

4.1. Členem Czech BCSD může být právnická osoba i fyzická osoba starší 18 let. Členství ve má tři úrovně podle vlastní volby zájemce o členství:

 1. Řádní členové – účastní se jednání valné hromady a zastávají volené pozice v dalších orgánech Czech BCSD. O výši ročních členských příspěvků rozhoduje valná hromada sdružení.
 2. Aktivní podporovatelé – subjekty státní správy, AV ČR a jejich výzkumné ústavy, dále významní vědci, odborníci a zájemci o udržitelný rozvoj. Členský příspěvek je dobrovolný. Jejich činnost v rámci sdružení je definována dle vzájemné dohody.

4.2. Pro přijetí člena je potřeba:

 • písemná žádost zájemce o členství o přijetí do Czech BCSD, souhlas výkonného výboru,
 • zaplacení členského příspěvku.

4.3. Zakládajícím členem Czech BCSD  je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru sdružení. Dalšími členy se mohou stát firmy, které podepsaly MOU dne 26. 4. 2012 se Světovou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj.

4.4. Členství zaniká:

 • vystoupením- doručením písemného oznámení člena o vystoupení z Czech BCSD prezidiu Czech BCSD,
 • vyloučením- doručením rozhodnutí prezidia Czech BCSD o vyloučení vylučovanému členovi, pokud člen hrubým způsobem porušuje stanovy Czech BCSD; z důvodu porušování stanov hrubým způsobem lze člena Czech BCSD vyloučit v případě, že v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě prezidia Czech BCSD. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení odčinit nebo způsobilo-li Czech BCSD zvlášť závažnou újmu.
 • nezaplacením členského příspěvku,
 • úmrtím fyzické osoby, zánikem právnické osoby – člena  Czech BCSD, zánikem Czech BCSD.
 • Člen má právo:
 • účastnit se činnosti Czech BCSD  a být o této činnosti informován,
 • účastnit se zasedání valné hromady a dostat na něm vysvětlení záležitostí Czech BCSD
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Czech BCSD,
 • být volen do orgánů Czech BCSD
 • Člen má povinnost:
 • dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli Czech BCSD,
 • platit členské příspěvky.

 

Čl. V
Orgány sdružení

5.1.  Hierarchie orgánů Czech BCSD

  • Nejvyšší orgán- valná hromada
  • Kontrolní orgán- revizní komise
  • Statutární orgán- prezidium

5.2 Organizační jednotky Czech BCSD

 • Orgány
 • Výkonný sekretariát

 

Čl. VI
Valná hromada

6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Czech BCSD.  Schází se jednou ročně.

6.2.  Struktura valné hromady: Valnou hromadu tvoří řádní členové Czech BCSD.

6.3. Valnou hromadu sdružení svolává prezidium Czech BCSD nejméně jednou ročně. Valná hromada sdružení přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Hlas presidenta rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

6.4. Valná hromada:

  • volí prezidenta a 3 viceprezidenty (minimálně polovina členů prezidia je navolena ze zakládajících členů),
  • volí revizní komisi
  • hodnotí činnost orgánů Czech BCSD a jejich členů,
  • schvaluje výsledek hospodaření Czech BCSD,
  • schvaluje zprávu prezidia a revizní komise o činnosti za minulé období,
  • schvaluje rozpočet Czech BCSD pro další období,
  • schvaluje výši a splatnost členských příspěvků,
  • schvaluje strategii a měření a činnosti Czech BCSD,
  • rozhoduje o změně stanov,
  • rozhoduje o zrušení Czech BCSD s likvidací nebo fúzi.

 

Čl. VII
Prezidium

 • je tvořeno celkem 5 členy- prezidentem BCSD, viceprezidenty a případně členy prezidia
 • řídí činnost Czech BCSD
 • zpracovává, předkládá VH ke schválení strategii Czech BCSD
 • schvaluje návrh organizačního řádu výkonného sekretariátu
 • vytváří a ruší pracovní skupiny
 • zastupuje Czech BCSD ve Světové podnikatelské radě pro udržitelný rozvoj a vůči dalším partnerům v ČR a v zahraničí

 

Čl. VIII
Výkonný sekretariát

7.1. Výkonný sekretariát je organizační jednotkou Czech BCSD zřízenou prezidiem a zajišťuje plnění usnesení prezidia Czech BCSD formou administrativních, organizačních a technických činností

7.2 Činnost zaměstnanců zařazených do výkonného sekretariátu a povinnosti zaměstnavatele řídí výkonný ředitel v souladu se schváleným organizačním řádem

7.3. President je statutárním orgánem sdružení. Jménem sdružení dále jednají vicepresidenti a výkonný ředitel. Tyto pověřené osoby jednají jménem sdružení samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

7.4. Sdružení si může vytvořit v případě potřeby pomocný aparát, řízený výkonným ředitelem.

 

Čl. IX
Revizní komise

 1. 1. je tříčlenný orgán, který kontroluje, jsou-li záležitosti Czech BCSD řádně vedeny a vykonává-li Czech BCSD činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Funkční období členů jsou 3 roky.

8.2. Připravuje revizní zprávu a tuto předkládá valné hromadě.

8.3 Pověřený člen revizní komise může nahlížet do dokladů Czech BCSD a požadovat od členů dalších orgánů Czech BCSD nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

 

Čl. X
Zásady hospodaření

9.1. Czech BCSD je neziskovým spolkem. Případné příjmy budou tvořit členské příspěvky, dary, dotace a granty, a budou používány na činnost Czech BCSD. Czech BCSD může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou i fyzickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

9.2. Výdaje Czech BCSD jsou zaměřeny na uskutečňování cílů Czech BCSD v souladu s formami činností sdružení podle těchto stanov a rozpočtem Czech BCSD

9.3. Rozpočet Czech BCSD a jeho plnění schvaluje valná hromada.