Čl. IV STANOV Czech BCSD

Členství v Czech BCSD, aktivní podporovatelé a partneři

1. Řádní členové

Řádné členství ve spolku je dobrovolné a řádným členem se mohou stát fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby ze soukromého sektoru. Při pochybnostech o tom, zda je určitá osoba ze soukromého sektoru, rozhodne prezidium.

2. Vznik členství

Členství vzniká:

 • souhlasem prezidia s písemnou žádostí zájemce o členství o přijetí do Czech BCSD a
 • zaplacením prvního členského příspěvku ve stanovené výši.
3. Zánik členství

Členství zaniká:

 • vystoupením člena, a to doručením písemného oznámení člena o vystoupení z Czech BCSD prezidiu; nebo
 • vyloučením člena na základě rozhodnutí valné hromady na návrh prezidia, pokud člen hrubým způsobem porušuje stanovy Czech BCSD, a to doručením písemného, odůvodněného oznámení o vyloučení vylučovanému členovi; z důvodu porušování stanov hrubým způsobem lze člena vyloučit v případě, že v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě prezidia. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení odčinit nebo způsobilo-li Czech BCSD zvlášť závažnou újmu; vyloučený člen je oprávněn ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení o svém vyloučení podat žádost k revizní komisi o přezkum svého vyloučení; nebo
 • nezaplacením členského příspěvku, po předchozí marné výzvě prezidia k úhradě dodatečné lhůtě 30 dnů; nebo
 • úmrtím fyzické osoby, zánikem právnické osoby bez právního nástupce, zánikem Czech BCSD.
4. Přidružené členství

Přidruženým členem Czech BCSD může být jakákoliv právnická nebo fyzická osoba ze soukromého sektoru (dále jen „Přidružený člen“). Vznik a zánik tohoto typu členství a jednání jménem Přidruženého člena se řídí podle článků 2 a 3 výše a odst. 7 níže. Přidružený člen má pouze nárok účastnit se vzdělávacích aktivit, které Czech BCSD nabízí svým členům (školení zaměstnanců členů). Přidružený člen nemá nárok účastnit se valné hromady, nemá hlasovací práva, nemůže nominovat svého zástupce do prezidia, ani se nemůže účastnit pracovních skupin a čerpat Služby Czech BCSD. Akcí Czech BCSD se může účastnit za stejných podmínek jako ostatní subjekty, které nejsou členy Czech BCSD. Přidružený člen může kdykoliv požádat o členství v Czech BCSD podle odst. 1 a 2 výše. Nižší členský poplatek již uhrazený za stejné období mu bude započten proti platbě vyššího členského poplatku.

5. Aktivní podporovatelé a partneři Czech BCSD
 • Prezidium může udělit statut „aktivní podporovatele Czech BCSD (dále jen „Aktivní podporovatel“) kterékoliv osobě, která významným způsobem přispěla nebo přispívá k dosažení cílů Czech BCSD, i když nesplnila podmínky pro členství v Czech BCSD uvedené v odst. 2 výše.
 • Prezidium může udělit statut „partnera Czech BCSD“ (dále jen „Partner“) kterékoliv osobě z veřejného sektoru, která podporuje dosahování cílů Czech BCSD, i když nesplnila podmínky pro členství uvedené v odst. 1 výše, přičemž zánik statutu Partnera se řídí dle odst. 3 výše.
 • O udělení statutu Aktivního podporovatele a/nebo Partnera rozhoduje prezidium na základě písemné žádosti osoby, která se má stát Aktivním podporovatelem a/nebo Partnerem.
 • Rozhodnutí prezidia o udělení Aktivního podporovatele a/nebo Partnera musí být přijato jednomyslně.
 • Aktivní podporovatelé ani Partneři nemusí platit členské příspěvky a nemají hlasovací právo na valné hromadě. Oba však mají právo účastnit se akcí pořádaných Czech BCSD a jednání valné hromady a jednání pracovních skupin, které budou případně Czech BCSD zřízeny. Aktivní podporovatelé mohou být také pozváni na jednání prezidia.
6. Jednání jménem člena

Každý člen, který je právnickou osobou nebo veřejnoprávním subjektem, pověří fyzickou osobu, která jedná jeho jménem ve věcech Czech BCSD. Takto pověřená osoba se může nechat dále zastoupit. To neplatí pro členy prezidia, kde je výkon funkce člena prezidia vázán na konkrétní osobu.

Čl XI. Stanov

Bod 4. Členské příspěvky

Činnost Czech BCSD zajišťující hlavní činnosti (viz čl. II odst. 1 výše) je hrazena z ročních členských a partnerských příspěvků. Výše ročních členských příspěvků se stanoví podle toho, do kterého z následujících pásem spadá počet pracovníků nebo výše konsolidovaného ročního obratu člena za minulý finanční rok:

 • do 250 pracovníků nebo méně než 250 miliónů Kč – 1. pásmo, výše ročního příspěvku je 40 000 Kč – jeden hlas na valné hromadě;
 • 250 pracovníků nebo nad 250 miliónů Kč – 2. pásmo, výše ročního příspěvku je 80 000 Kč – dva hlasy na valné hromadě.

Každý člen má možnost dobrovolně zaplatit roční členský příspěvek odpovídající vyššímu pásmu obratu. Pro Partnery činí výše ročního partnerského příspěvku 40 000 Kč. Pro Přidružené členy je výše ročního členského příspěvku 5 000 Kč.

Nestanoví-li prezidium jinak, jsou roční členské a partnerské příspěvky splatné vždy do 60 dnů od začátku účetního období, za které má být příspěvek hrazen.