Workshopy na Sustainability Summitu jsou koncipovány jako „deep dive“, to znamená, že nebudeme plavat jen po povrchu, ale ponoříme se do hloubky tématu. Jedině tak totiž může diskuze přispět ke změně a nalezení řešení.

Šest odpoledních workshopů se koná souběžně, a to od 15.30 do 18.00. Pokud se tedy někdo chce aktivně zúčastnit, musí souhlasit s tím, že bude sedět u kulatého stolu a debatovat celé dvě a půl hodiny. Účastníci mají před sebou jmenovky, moderátoři ví o jejich závazku a ptají se jich na názory.

Je to pro vás příliš velký závazek? Žádný problém. Ti, kteří se nechtějí účastnit 150minutové aktivní debaty, sedí stranou jako volní aktéři a sledují dění. Podle své nálady a aktuálně probíraného tématu mohou přebíhat z jednoho workshopu do druhého.

Jakým šesti tématům se budeme na workshopech věnovat?

Workshop č. 1:
Dekarbonizace a další environmentální aspekty udržitelnosti

Tento workshop bude zaměřen na „E“ v ESG – environmentální stránku udržitelnosti, která je dlouhodobě dominantní součástí úsilí společností o udržitelnost. Z velké části se zaměří na dekarbonizaci, protože v této oblasti společnosti zavádějí většinu politik, aby pomohly splnit cíl omezení globálního oteplení na 1,5 °C oproti předindustriální éře. Součástí workshopu budou krátké prezentace zástupců firem a odborníků v oboru, které poslouží jako inspirace pro diskuzní bloky. Některé z oblastí, kterých se můžeme dotknout, jsou:

👉 elektromobilita, a to jak z hlediska soukromé dopravy, tak přepravy zboží a materiálů
👉 alternativní zdroje energie jako způsob, jak snížit emise uhlíku
👉 vliv dalších skleníkových plynů na globální oteplování a jak je snížit
👉 snížení množství plastů a dalších materiálů, které poškozují životní prostředí
👉 dopad rezidenční i průmyslové výstavby na emise skleníkových plynů a způsoby, jak je redukovat
👉 role offsetů v emisní bilanci

Workshop je určen pro ESG a sustainability manažery, kteří hledají inspiraci, jak snížit dopady svých společností na životní prostředí.

Workshop povede prof. Vladimír Kočí, vedoucí SUPRE na VŠCHT Praha, který je jedním z předních odborníků v oblasti ochrany životního prostředí

Workshop č. 2:
Sociální aspekty udržitelnosti

Sociální stránka udržitelnosti byla dlouho ve stínu té environmentální, což se však v posledních letech mění, zejména schválením a implementací CSRD. Sociální projekty získávají větší pozornost u firem a organizací, a proto jsme jim na summitu vyčlenili celý odpolední workshop. V jeho průběhu uvedeme několik inspirativních prezentací, které přejdou plynule do podnětných diskuzí mezi účastníky. Mezi témata, kterým se v rámci workshopu budeme věnovat, patří například:

👉 dopad, rizika a příležitosti CSRD reportingu pro společnosti
👉 iniciativy zaměřené na zaměstnance společnosti, tj. diverzita, rovnost a inkluze (DEI), udržitelné vedení, férové pracovní podmínky, bezpečnost práce apod.
👉 iniciativy cílené na zaměstnance v celém hodnotovém řetězci
👉 úsilí společností získat konečné spotřebitele a další aktéry pro myšlenku udržitelnosti prostřednictví různých snah, včetně filantropie nebo informačních a engagement programů

Workshop je ideální pro manažerky a manažery udržitelnosti a ESG zaměřené na aspekt „S“ i profesionálky a profesionály v oblasti HR. Workshop proběhne v českém a anglickém jazyce, a je tak vhodný pro všechny účastníky summitu.

Workshop budou moderovat zástupci firmy Horváth & Partners, jedné z předních evropských poradenských agentur pro strategie udržitelnosti, a to konkrétně Kateřina Krebsová a Peter Sattler.

Workshop č. 3:
Financování a podpora udržitelného podnikání

Společnosti jsou těžko schopné fungovat bez dostatečných financí, ať už se jedná o zavedené firmy, které chtějí expandovat (nebo přežít poklesy), nebo začínající podniky, které hledají finanční podporu pro realizaci svých podnikatelských záměrů. Na Czech & Slovak Sustainability Summitu proto nemohl chybět workshop o aktuálním stavu udržitelného financování. Některá z témat, která na workshopu nemohou chybět, jsou:

👉 financování z pohledu bank – co je a není udržitelné, jak to banka pozná a jak z toho může firma profitovat
👉 nařízení o Taxonomii udržitelných aktivit, resp. jaké činnosti se pro zelené financování kvalifikují.
👉 spolupráce mezi finančními institucemi pro zlepšení procesů pro získávání financování projektů
👉 inovativní přístupy k financování projektů s ohledem na jejich environmentální a sociální dopady
👉 podpora udržitelného byznysu včetně start-upů – aktuální trendy v oblasti inkubace udržitelných podniků a tipy pro úspěšný rozvoj a financování projektů.

Workshop je ideálním diskuzním fórem pro zástupce firem – etablovaných i začínajících –, kteří touží lépe porozumět cestě bludištěm podnikového financování v době udržitelnosti.

Workshop povedou Monika Vrbková a Michal Veselý z JIC, přední inovační agentury nejen na jižní Moravě, ale v celé České republice.

Workshop č. 4:
Biodiverzita a ekosystémy

Biodiverzita je důležitým prvkem ekonomiky a klíčem k udržitelné budoucnosti podniků. Společnosti a instituce v Česku a na Slovensku začínají chápat svou závislost na biodiverzitě i svůj dopad na ekosystémy. Rychle vyvíjejí strategie, jak se posunout směrem k zelenější budoucnosti, která prospěje jejich provozu i planetě. Z tohoto důvodu se organizátoři Sustainability Summitu rozhodli věnovat celý odpolední workshop této zásadní části „rovnice udržitelnosti“.

Některá z konkrétních témat, která se budou na workshopu probírat:
👉 Místní projekty, jež podporují biodiverzitu;
👉 Regenerativní zemědělství a další metody hospodaření způsobem šetrným ke klimatu;
👉 Biologická rozmanitost v městských oblastech;
👉 Dodavatelské řetězce a jejich dopad na biodiverzitu a ekosystémy.

Workshop je ideální pro manažery a manažerky udržitelnosti ve výrobě či distribuci, kteří hledají inspiraci a diskuzi, jež pomůže zlepšit vztah jejich společností k planetě.

Workshop bude moderovat jeden z předních českých odborníků na environmentální stránku udržitelnosti Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, který na tvorbě a zavádění ekologických inovací úzce spolupracuje s podniky a veřejnou správou.

Workshop č. 5:
Marketing a komunikace udržitelnosti

Každý, kdo se zabývá udržitelností, slyšel pojem greenwashing, ale opravdu rozumíme tomu, co to znamená? A víme, jak se mu vyhnout? Greenwashing nemusí nutně vznikat záměrným klamáním zákazníka, ale může k němu dojít i kvůli neznalosti těch, kteří nová řešení vymýšlejí a realizují. Proto jsme spojili síly s iniciativou No Greenwashing, abychom uspořádali odpolední workshop zaměřený zvláště na marketing a komunikaci udržitelnosti.

Témat, která lze probrat, je celá řada. Během prezentací a diskuzí se dotkneme těchto konkrétních:
👉 Nová směrnice Green Claims, která se věnuje prevenci greenwashingu;
👉 Celková znalost legislativy k předcházení greenwashingu;
👉 Požadavky na zdůvodňování a ověřování environmentálních tvrzení;
👉 Konkrétní příklady dobré i špatné praxe.

Workshop je ideální pro marketingové, komunikační a PR profesionály z podniků a organizací nejrůznějšího zaměření. Pokud odborně působíte v oblasti udržitelnosti a frustruje vás, jak kolegové komunikují vaše aktivity, přesvědčte je, aby se zúčastnili tohoto workshopu, který je připraven speciálně pro ně.

Workshop budou moderovat dva zakladatelé iniciativy No Greenwashing ​​​​​​​Lenka Mynářová a Vladimír Víšek.

Workshop č. 6:
ESG reporting

Středobodem workshopu bude téma analýzy dvojí významnosti, která je základním krokem pro úspěšný reporting udržitelnosti podle nové směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) a standardů ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Aby měly podniky podle standardů o čem reportovat, musí nejprve v rámci analýzy dvojí významnosti identifikovat své dopady, rizika a příležitosti související s udržitelností a poté podle předepsaných kritérií vyhodnotit jejich významnost. Mimo vlastní činnost se navíc musí zaměřit na vztahy se svými dodavateli, odběrateli a dalšími obchodními partnery.

V rámci diskuze se budeme mj. bavit o následujících aspektech analýzy dvojí významnosti:
👉 Jaké zdroje informací pro analýzu používat;
👉 Jak si postup v rámci analýzy zaznamenávat;
👉 Kam analýza dvojí významnosti sahá (vlastní činnost podniku, dodavatelsko-odběratelské řetězce aj.);
👉 Jaké jsou rozdíly v analýze dvojí významnosti jednoho podniku oproti konsolidované skupině;
👉 Co má být výstupem analýzy dvojí významnosti a k čemu přesně slouží.

K účasti na workshopu jsou zváni lidé, kteří se v rámci podniků zabývají reportingem udržitelnosti, nebo se na něj teprve chystají.

Workshopem a diskuzí vás v roli moderátora provede David Janků, reporting konzultant společnosti Frank Bold Advisory, který se v rámci poradenské činnosti v oblasti reportingu udržitelnosti zabývá zpracováváním analýz dvojí významnosti pro podniky.