Dne 28. listopadu 2014 hostily prostory Lichtenštejnského paláce na Malé Straně v Praze Fórum pro udržitelný rozvoj. Úvodním projevem jej zahájil premiér Bohuslav Sobotka, který z titulu své funkce předsedá Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Jako hlavní host vystoupil Simon Upton, ředitel Direktorátu OECD pro životní prostředí.

Samotným srdcem strategie zeleného růstu je dobrá hospodářská politika, tedy politika založená na účinném využívání a správě zdrojů. Ekonomické a ekologické tak nejsou protikladné kategorie. Započtení nezamýšlených důsledků naší ekonomické činnosti, jakými jsou například povodně, sucho či zdraví obyvatel, může zdánlivě černá čísla ekonomiky rychle proměnit v čísla červená, uvedl ve svém projevu premiér Bohuslav Sobotka. Celý projev si může přečíst zde.

sobotka1Ředitel Direktorátu OECD pro životní prostředí Simon Upton, Fórum pro udržitelný rozvoj, 28. listopadu 2014

Významným hostem Fóra byl ředitel Direktorátu pro životní prostředí OECD Simon Upton, který představil koncept tzv. zeleného růstu . Politika v současné době zaostává za vývojem technologií, to je potřeba změnit. Transformace našich ekonomik vyžaduje soustředěnou snahu vlád, proto je přesun Rady vlády pro udržitelný rozvoj do premiérské gesce tím správným krokem. řekl ve svém projevu Simon Upton. Jsou to právě přísné environmentální standardy, které podpoří rozvoj firem založených na inovacích a vysoké produktivitě. Podmínkou je však odstranění bariér vstupu na trh pro nové firmy , uvedl Simon Upton k výsledkům výzkumu OECD ve 24 zemích, které budou zveřejněny v nadcházejících dvou týdnech. Simona Uptona si můžete poslechnout například v archívu České televize zde. Jeho vystoupení začíná od 15 min. 13 s. vysílání.

g1Ministr životního prostředí Richard Brabec, Fórum pro udržitelný rozvoj, 28. listopadu 2014

Význam udržitelného rozvoje ve svém projevu vyzdvihl rovněž ministr životního prostředí Richard Brabec: téma zeleného růstu je velice komplexní a reaguje na globální trendy, které, ač v mnoha ohledech abstraktní, jsou a budou hybatelem vývoje v příštích dekádách. společnost i ekonomika se bude muset vypořádat zejména se změnou klimatu (predikce mluví o roční ztrátě HDP v rozmezí 1 5 % v důsledku změny klimatu) a ekonomikou závislou na fosilních zdrojích energie; s růstem globální populace (8,4 mld. v roce 2032) a urbanizace (s tím spojený růst odehrávající se právě zde a potřeba nezbytných investic do udržitelného rozvoje měst); s nedostatkem přírodních zdrojů (v důsledku industrializace rozvojových zemí); s nedostatkem vody (do roku 2030 poptávka po vodních zdrojích převýší nabídku o 40 %) a potravinovou bezpečností (předpokládaný nárůst globálních cen potravin v roce 2030 o 70 90 %)a se zhoršujícím se stavem ekosystémů a s pokračujícím odlesňování krajiny (v letech 2005-2020 je ztráta lesního porostu v Jihovýchodní Asii a Africe odhadována na 13%).

g8Panel č. 1 Ekonomické nástroje udržitelného rozvoje, Fórum pro udržitelný rozvoj, 28. listopadu 2014

Fórum pro udržitelný rozvoj bylo složeno ze tří tematických panelů pokrývajících a překrývajících tři dimenze udržitelného rozvoje: sociální, ekonomickou a environmentální. V prvním panelu, nazvaném Ekonomické nástroje udržitelného rozvoje, Simon Upton představil konkrétnínástroje, příklady, inspirace zelného růstu. S komentáři vystoupili Bedřich Moldan z Centra pro otázky životního prostředí, Vladimír Špidla, vedoucí týmu poradců premiéra ČR a Jiří Nekovář, prezident Evropské fiskální konfederace.

g3Panel č. 2 Udržitelný rozvoj jako nový globální rozvojový rámec, Fórum pro udržitelný rozvoj, 28. listopadu 2014

Udržitelný rozvoj jako nový globální rozvojový rámec se stal hlavním tématem druhého panelu. Cíle udržitelného rozvoje, určující globální agendu po roce 2015. představil Michal Broža z Informačního centra OSN v Praze. Následně Ivan Jukl, vrchní ředitel sekce ekonomické Ministerstva zahraničních věcí, objasnil postoj České republiky vůči vyjednávanému dokumentu. Pohled soukromého sektoru představil Petr Kalaš z České podnikatelské rada pro udržitelný rozvoj. Katarína Šrámková, politická analytička FoRS, Tomáš Tožička, koordinátor kampaně Česko proti chudobě, a Petr Lebeda   v diskusi zastupovali pohled občanské společnosti.

g4Panel č. 3 Demografický vývoj jako příležitost: stříbrná ekonomika, Fórum pro udržitelný rozvoj, 28. listopadu 2014

Paralelně vedený panel Demografický vývoj jako příležitost: stříbrná ekonomika se pokoušel vyvrátit zažitý pohled na stárnutí populace jako na hrozbu, ale snažil se o pohled, který situaci vnímá, jako příležitost jak se adaptovat nejen na demografickou změnu a vytvářet inkluzivní společnost. Nejen o tom diskutovali Vladimír Špidla, vedoucí týmu poradců premiéra ČR, Linda Sokačová z Alternativy 50+, Ilona Štorová z Asociace vzdělávání dospělých ČR,, Ondřej Nývlt z Český statistický úřad, Veronika Bešťáková zastupující Fakultu architektury ČVUR a Radim Boháček z CERGE-EI.

g5Fórum pro udržitelný rozvoj, 28. listopadu 2014

Fórum pro udržitelný rozvoj představuje reprezentativní akci Rady vlády pro udržitelný rozvoj navazující na tradici vytvořenou předchozími ročníky. Cílem Fóra je stát se výraznou platformou pro setkávání odborné veřejnosti a lidí ze všech úrovní s kompetencí rozhodovat. Právě široká diskuse a participativní přístup jsou jedním ze základů obnovené činnosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Ta ožila díky rozhodnutí současné vlády ze dne 9. června 2014, na jehož základě se novým gestorem Rady stal Úřad vlády České republiky. Poprvé se v novém složení sešla 5. září 2014, více se můžete dozvědět zde.

g6Simon Upton, Bohuslav Sobotka a Richard Brabec na tiskové konferenci, Fórum pro udržitelný rozvoj, 28. listopadu 2014

Věříme, že právě takovéto akce pomohou k vytváření sítě se strategickou a odbornou kapacitou, které přispějí k prosazování principů udržitelnosti v systému rozhodování.

Po dobu konference se v prostorách Lichtenštejnského paláce prezentovali organizace a projekty přispívající k udržitelnému rozvoji:

 • Národní síť Zdravých měst ČR
 • Zdravé město Litoměřice
 • Energy Cities
 • Společnost pro trvale udržitelný život
 • Byznys pro společnost
 • Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj
 • Projekt Česko hledá budoucnost
 • CESES FSV UK
 • Sdružení středisek ekologické výchovy PAVUČINA

Velmi nás těší, že Fórum pro udržitelný rozvoj bylo pozitivně přijato médii. Z ohlasů doporučujeme především následující:

Prezentace:

Související zprávy

 1. 11. 2014 Projev předsedy vlády Bohuslava Sobotky na Fóru pro udržitelný rozvoj
 1. 7. 2014 Rada vlády pro udržitelný rozvoj

 

Z materiálu Úřadu vlády ČR připravil: Ing. Ivo Gajdoš, výkonný ředitel CBCSD

 


g7Projev předsedy vlády Bohuslava Sobotky na Fóru pro udržitelný rozvoj, 28. listopadu 2014

Vážené dámy, vážení pánové.

Jsem velice rád, že vás mohu přivítat na Fóru pro udržitelný rozvoj. Je mi také velkým potěšením, že mezi nás dnes zavítal i vážený host pan Simon Upton, ředitel environmentálního direktoriátu OECD. Jak jistě víte, a bylo to také řečeno v úvodním slově, Rada vlády pro udržitelný rozvoj se nyní vrátila zpět z ministerstva životního prostředí do gesce Úřadu vlády. Musím říct, že to není v žádném případě projev nedůvěry vůči ministerstvu životního prostředí, ale je to naše snaha vrátit Radě pro udržitelný rozvoj skutečně tu dimenzi, kterou by měla mít. Není to totiž rada, která by měla mít úzce resortní záběr, ale měla by to být rada, která by měla mít skutečně nadresortní dimenzi, a to symbolizuje i ta organizační změna, ke které došlo. Cílem je postavit udržitelný rozvoj na všechny tři pomyslné základny, tedy hledat vyváženost tří dimenzí – ekonomické, sociální a dimenze životního prostředí. Fórum se schází poprvé po pětileté přetržce. Jsem rád, že můžeme navázat na tradici minulých fór. Pokud bychom je všechny sečetli, tak je to tuším v tuto chvíli sedmé jednání Fóra pro udržitelný rozvoj. Jsem velmi rád, že o toto fórum je velký zájem. Dokonce, jak jsem byl informován, větší zájem, než jsme mohli z hlediska účastníků uspokojit, což evidentně dokazuje, že existuje poptávka po obnovení veřejné debaty v této oblasti.

Programové prohlášení české vlády vyjadřuje závazek vytvořit stabilní, inkluzivní ekonomicky prosperující společnost, která bude šetrně využívat své zdroje. Udržitelný rozvoj jako předseda vlády vnímám jako koncept, který je nutné naplnit konkrétními vládními politikami. Udržitelnost není cílový stav, je to trvalý proces, ve kterém se snažíme vypořádat s nejpalčivějšími a často nejsložitějšími problémy. Rada by se měla soustředit na konkrétní metody a nástroje k prosazování udržitelného rozvoje v rámci politik, které realizuje vláda. Podporuji názor, se kterým OECD přišla již před několika lety.

To znamená, že samotným srdcem strategie zeleného růstu je dobrá hospodářská politika. Účelné využívání a správa zdrojů jsou hlavními cíly takovéto hospodářské politiky. Jsem přesvědčen o tom, že „ekonomické“ a „ekologické“ nejsou a nemusí být protikladné kategorie. A také o tom, že prevence problémů v oblasti životního prostředí vychází pro společnost nakonec vždy levněji. Pokud započteme externality, jakými jsou například povodně, sucho nebo náklady na zlepšování zdravotního stavu obyvatel, mohou tyto náklady zdánlivě černá čísla ekonomiky rychle proměnit v čísla červená.

Jednosměrné ukazatele, jakým je i HDP, nám v moderní společnosti nemohou stačit. Je potřeba se věnovat nejen takto snadno kalkulovatelným datům, ale i měkkým indikátorům, které zohledňují míru lidské spokojenosti.

Dámy a pánové, aktuálním příkladem směřování udržitelnosti jsou rovněž závazky České republiky z posledního klimatického summitu OSN v New Yorku. Spolu s dalšími sedmi desítkami zemí jsme společně deklarovali úsilí zpoplatnit vypouštění oxidu uhličitého a motivovat tak celou společnost ke snižování emisí a zavádění klimaticky udržitelných inovací. Jen tak je možné naplnit závazek zabránit růstu globální teploty o více než dva stupně a snížit do roku 2030 emise oxidu uhličitého o dalších 40 procent. K tomu se koneckonců zavázaly na posledním jednání Evropské rady všechny země Evropské unie. Jako podstatné vnímám, že volání po zavedení uhlíkových trhů a eliminaci dotací na fosilní paliva zaznělo nejen od mnoha zástupců vlád, ale také od zástupců obchodní a komerční sféry. Jako vzor jiným státům uvažujícím o efektivním propojení ekonomických priorit a priorit v oblasti životního prostředí může dobře sloužit i v ČR realizovaný program Zelená úsporám. Díky němu se již několik let daří úspěšně snižovat energetickou náročnost domácností a snižovat náklady občanů na energie. Snižují se současně i emise zdravotně rizikových látek a skleníkových plynů v ČR. V tomto programu jsme dosud investovali více jak 20 miliard korun a bylo podpořeno více než 80 tisíc projektů. Jsem velmi rád, že na pokračování tohoto programu byly vyhrazeny finanční prostředky i pro další léta a tuším, že by se mělo celkem jednat až o 27 miliard korun. Je také dobré si uvědomit, pokud mluvíme o dopadech na ekonomiku, že každá miliarda investovaná do zateplování soukromých budov, a to nově i v Praze, může přinést až 2700 nových pracovních míst. Jsem velmi rád, že konkrétní kroky k tomu, aby realizovaly udržitelný rozvoj, podnikají v naší zemi také mnohá města a obce. Je možné poukázat na příklad Chrudimi, Litoměřic, Vsetína a dalších z národní sítě zdravých měst. Místní agenda 21 pomáhá politikům v obcích a městech reflektovat aktuální světové trendy. Základem je vytvoření dlouhodobé vize rozvoje, do které jsou zapojeni všichni obyvatelé daných obcí a měst, lokální podnikatelé a také organizace, které patří do občanské společnosti.

Dámy a pánové, cesta k udržitelnosti vyžaduje komunikaci a spolupráci mezi třemi dimenzemi udržitelného rozvoje – společenskou, hospodářskou a dimenzí životního prostředí a mezi třemi sektory naší společnosti – mezi sektorem veřejným, soukromým a občanským. Jsem přesvědčen o tom, že zástupci všech těchto sektorů jsou tady dnes přítomni na dnešním fóru a rád bych na vás na všechny apeloval, abychom jeden druhého respektovali a byli schopni vést vzájemný dialog. V úplném závěru mého úvodního vystoupení mi dovolte, abych připomenul to, co už jsem řekl, když jsme před několika dny slavili 25. výročí Sametové revoluce. Jsem přesvědčen o tom, že není žádný důvod, abychom se postupně nevrátili mezi nejvyspělejší země současného světa. A pokud mluvím o nejvyspělejších zemích současného světa, tak nemám na mysli zdaleka jen ekonomické ukazatele, ale také otázku kvality života v tom nejširším slova smyslu. Mám tím na mysli otázku sociální soudržnosti, kulturní úrovně, ale také respektu k životnímu prostředí. Mám tím na mysli spokojenost lidí, kteří u nás žijí, lidí otevřených, tvořivých a zodpovědných, protože otevřenost, inovativnost a zodpovědnost koneckonců patří také do udržitelnosti.

Vážené dámy, vážení pánové, je mi ctí, že mohu zahájit dnešní zasedání Fóra pro udržitelný rozvoj. Chtěl bych popřát fóru, aby tady probíhala věcná a zajímavá debata, aby tady byly příspěvky, které budou inspirativní, možná někdy i provokativní, abychom potom na základě fóra mohli pokračovat v práci Rady vlády pro udržitelný rozvoj, aby tato rada vlády skutečně byla schopna ovlivnit strategické a koncepční dokumenty, které naše vláda bude přijímat.

Děkuji za Vaši pozornost.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

Odkaz na článek na stránkách vlády