ŠKODA AUTO, a.s. má sama o sobě bezmála 30 tisíc zaměstnanců. Výroba vozů v tomto automobilovém gigantu má dva efekty, které ovlivňují životní prostředí. Výroba samotná a vozy ovlivňující pak životní prostředí vlastním provozem.

Životní prostředí patří k image

Vše, co je spojeno s výrobou a jejím působením na životní prostředí, je zodpovědností společnosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. “Staráme se prakticky o všechno, kromě dovozu materiálu potřebného pro výrobu,” říká jednatel společnosti Jaromír Vorel a upřesňuje: “Jde o elektrickou energii, teplo, plyn, stlačený vzduch, průmyslové a odpadní vody. Všechny tyto efekty se dají zabalit do činnosti ŠKO-ENERGO, s.r.o.”

Společnost není servisní organizací jen pro ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi, ale i ve Vrchlabí a v Kvasinách.

Automobilový průmysl je z hlediska životního prostředí první na ráně. Je to obrovské odvětví a jeho efekty na životní prostředí jsou veliké. V posledních dekádách si ale toto odvětví zakládá na dobrém jménu a snaží se právě v oblasti ekologie být přinejmenším přívětivým odvětvím.

Už není důležité jen to, jak auto jezdí, jak vypadá, ale také jak znečišťuje životní prostředí. Dnes se nejvíce skloňuje produkce CO2 při provozu auta, ale i samotná výroba je na tom s image ve vztahu k životnímu prostředí podobně.

“Nad novými a stále přísnějšími limity nebrečíme. Jsou to výzvy, které nám předkládá EU, a my se s nimi musíme vypořádat. A vypořádáváme se s nimi proaktivně, protože se dá očekávat, kam trend půjde.

Na obranu EU musím říci, že se od jejích úředníků a zákonodárců nedá očekávat nic převratného, protože tlak na snižování emisí trvá již 20 let a lze očekávat, že bude ve stejných intencích pokračovat. Není tedy proč brečet,” říká Jaromír Vorel.

Teplo z fluidních kotlů

V roce 1999 byla nahrazena škodovácká teplárna novým zdrojem ŠKO-ENERGO. Byla to velká investice do nové teplárny, postavené tehdy nejlepší známou dostupnou technologií, která splňuje BAT i dnes. Jedná se o cirkulační fluidní kotle. Jsou velmi flexibilní a poradí si téměř s jakýmkoli palivem.

“Primárně byly kotle konstruovány na černé uhlí. Pak se ale z finančních důvodů přešlo na uhlí hnědé a v současné době zvyšujeme podíl spoluspalování biomasy ve formě peletek kategorie S v rámci přechodu na alternativní paliva. To jsou především zemědělské plodiny pěstované za účelem energetického využití,” upozorňuje Jaromír Vorel.

škodaauto3.jpg
Peletky, biomasa

V současné době teplárna ŠKO-ENERGO spoluspaluje 30 % biomasy. Plán do roku 2035 je nízkouhlíková výroba, což znamená výrobu energií bez spalování uhlí. V roce 2035 bude tento zdroj tepla spalovat pouze biomasu.

“Zde ale vidíme problém, protože pokud by všechny teplárny měly vyrábět teplo pouze z biomasy, asi bude velmi nedostatkovou,” upozorňuje Jaromír Vorel a dodává: “Naše politika ale není řešit, kde vezme Česká republika v roce 2035 tolik biomasy. Naše politika je zabezpečit biomasu pro nás a na tom intenzivně pracujeme.”

Teplárna v areálu ŠKODA AUTO, a.s. neslouží pouze samotné škodovce. Teplo dodává i do 12 tisíc domácností v Mladé Boleslavi. Tento stav se bude ŠKO-ENERGO snažit zachovat. V současné době je cena za teplo jedna z nejnižších v republice, konkrétně 567 Kč včetně DPH za GJ.

“Co se týká našeho hlavního zákazníka, tedy ŠKODA AUTO, jsme v lehce schizofrenní situaci. Nejen, že jim v nákladovém principu prodáváme energie, vodu a služby s tím spojené, ale zároveň se staráme o to, aby se snižovala spotřeba všech těchto komodit, protože snižování spotřeby je cílem celého koncernu,” říká Jaromír Vorel.

Snižování spotřeby bude velký ořech

Velkým problémem nejen pro firmu ŠKODA AUTO, a.s., ale pro celý evropský průmysl a všechna jeho odvětví je strašák snižování absolutní spotřeby energie. Razantní snížení spotřeby energií do roku 2035 tak, jak jej stanovila EK, bude velmi obtížně splnitelné.

Automobilka ve srovnání mezi roky 2012 až 2016 snížila měrnou spotřebu energie zhruba o 40 %, ale absolutně zůstala spotřeba stejná. Firma tedy v roce 2012 spotřebovala stejně energie jako v roce 2016 s tím, že vyrobila o 27 % vozů víc a o 100 % více agregátů a převodovek.

“Každá firma, která chce růst, své úspory investuje zpět do výroby a rozšíří ji o tyto úspory,“ uvádí Jaromír Vorel.

ŠKO-ENERGO, s.r.o. zajišťuje také 90 % elektrické energie pro výrobu vozů. Zbytek se dokupuje. Mladoboleslavský kogenerační zdroj energie vyrábí 80 MW elektrické energie a 300 MW tepelné. V Kvasinách a ve Vrchlabí se energie nakupují, ale i zde se již realizují projekty na výstavbu kogeneračních jednotek, které vyrábějí elektrickou energii.

 • Popílek, který vzniká výrobou ve ŠKO-ENERGO, se v současné době používá jako materiál na výstavbu sáňkovacího návrší nedaleko Bělé pod Bezdězem.
 • Stáří vápence používaného k odsíření kotlů je 300 milionů let.
 • Plodiny pěstované k výrobě biomasy spotřebované teplárnou za jeden rok vyrostou na polích o rozloze velké jako 10 000 fotbalových hřišť.
 • Podíl “zelené” elektřiny dodávané do automobilky v rámci energetických dodávek ze ŠKO-ENERGO dosahuje 50 procent její spotřeby.
 • V rámci synergií s automobilkou je připravován projekt využití použitého vápence z čištění vzduchu ze stříkacích kabin k odsíření spalin fluidních kotlů. Dojde tak k využití jak fyzikálních, tak chemických vlastností vápence a snížení zátěže životního prostředí.

Nový projekt v nakládání s odpady

Odpady ŠKO-ENERGO ještě do nedávna chtěla řešit ve spolupráci s městem Mladá Boleslav. Ta měla v plánu postavit technologii mechanicko – biologické úpravny (MBÚ) s kapacitou 60 tisíc tun komunálního odpadu ročně. Firma se městu zavázala, že z vyrobeného TAP bude spoluspalováním vyrábět energii.

Ovšem pouze za předpokladu, že vyrobený TAP bude mít požadovaný tvar a předepsanou výhřevnost a především bude svým složením splňovat požadavky na dodržení stanovených emisních limitů. To se bohužel zatím nestalo.

Proto se firma soustředí na odpady z automobilky, což není pouze průmyslový odpad, ale také velké množství odpadu podobného tomu komunálnímu. “Drtivá většina odpadu je kov, pak je tam samozřejmě odpad, který se okamžitě recykluje, a zbude přibližně12 tisíc tun odpadu, s nímž je nutné nějak naložit,” vysvětluje Jaromír Vorel.

Po vypracování studie proveditelnosti se ŠKO-ENERGO rozhodlo, že bude odpad likvidovat technologií plazmového zplyňování.

Kombinace výstupu z této technologie je totiž velmi vhodná. Vitrifikát je vůči životnímu prostředí téměř neškodný, navíc se dá následně využít. Druhým produktem je syntetický plyn, který se využívá v kogenerační jednotce.

“Finančně je to ale neproveditelné, pokud nebude nový zákon,” říká jednatel Vorel a pokračuje: “Ten se opět odložil, ale dokud to bude tak, že uložení odpadu na skládku bude v ČR stát 20 Euro, což je o 80 Euro méně než v Německu, nebudou tyto projekty ufinancovatelné. Pokud chceme splnit závazky, a pokud MŽP chce splnit ty své, budou muset jít poplatky nahoru, abychom mohli stavět nové technologie.”

Aby mohla tato mladoboleslavská teplárna fungovat tak, jako doposud, potřebuje 300 tisíc tun paliva ročně. Toto množství zatím nelze krýt ani z biomasy, ani z odpadu.

Emise do ovzduší

“Chápu hrůzu, která obchází naše kolegy z teplárenství. Ti mají technologie starší, než je ta naše. Platnost limitů, které budou muset plnit od roku 2020, budou vyžadovat obrovské investice, které budou mít na cenu takový vliv, že nebudou schopné konkurovat decentralizovaným topeništím. Je zde reálné nebezpečí, že to skončí až sociálním otřesem,” odhaduje Jaromír Vorel.

Teplárenství je v nezáviděníhodné situaci a vedení ŠKO-ENERGO situaci chápe. Zároveň si je vědomo, že firma má výhodu v tom, že její největší odběratel energie je vlastně sesterská firma, s technologickým odběrem tepla po celý rok.

škodaauto4.jpg
Velín, teplárna

Voda

Pro ŠKODA AUTO, a.s. vyrábí ŠKO-ENERGO průmyslovou vodu. Zdrojem je řeka Jizera. Úpravna je veliká a kapacitně vhodná. Nedostatek vody přes léto se řeší vodojemy, které drží zásobu na tři dny výroby. Největším konzumentem vody je chlazení teplárny.

“Dostali jsme se do sledování průtoku, ale odstávky jsou zatím v řádu hodin,” říká Jiří Mach vedoucí infrastruktury a ostatní energie a pokračuje: “V Kvasinách je situace jiná. Tam podnik využívá říčku Bělou, která nemá takový průtok, a proto se to řeší vrty. V době odstávky, která může trvat i několik měsíců, využívá továrna v Kvasinách vodu podzemní.”

V oblasti odpadní vody je primárně čištěna voda z lakoven. “Odpadní voda z lakoven se zbavuje niklu a zinku. Je to poměrně jednoduchý proces. Oba prvky jdou jednoduše odstranit srážením,” říká Jiří Mach.

“Organické znečištění končí na biologické čistírně místního podniku VaK, se kterým spolupracujeme. Takto znečištěná voda jde do veřejné kanalizace a čistí se již mimo podnik,” dodává Jiří Mach. Firma bude v krátké budoucnosti čištění odpadních vod z lakoven intenzifikovat.

Firma ŠKO-ENERGO je moderní firmou zabezpečující chod jedné z největších automobilek ve střední Evropě i v přísných podmínkách EU. Snaha firmy je jasná. Vyrábět vynikající konkurenceschopná auta a být u toho k životnímu prostředí co nejvíce přívětivá.


Fakta v číslech:

ŠKO-ENERGO zásobuje teplem nejen automobilku, ale i město Mladá Boleslav, kde ho odebírá 12 tisíc domácností a více než 200 podnikatelských subjektů a institucí. Ve všech závodech ŠKODA AUTO v ČR zajišťuje komplexní dodávky energií.

Společnost ŠKO-ENERGO v roce 2016 vyrobila a dodala:

 • 699 GWh elektřiny
 • 474 GWh tepla
 • 318 mil. m3 stlačeného vzduchu
 • 2,3 mil. m3 vody

Na výrobu elektřiny a tepla bylo v roce 2016 použito:

 • 213 tis. tun uhlí › 4 260 vagonů uhlí
 • 87 tis. tun peletizované biomasy › 3 480 nákladních automobilů
 • 7 929 tun vápence k odsíření spalin z fluidních kotlů

Úspora:

 • 133 tis. tun CO2 výrobou energií z biopaliv
 • 34 tis. tun certifikovaného stavebního materiálu z popílku

 

Zdroj: Průmyslová ekonomie