[gmedia id=31]

.

Dlouhodobě udržitelné odpovědné hospodaření a podnikání je základním předpokladem prosperity a kvality života, harmonického rozvoje, soužití člověka s okolním prostředím a dlouhodobé existence celé společnosti,“ tak zní motto Vize 2050, kterou vydala Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (Czech BCSD) v polovině roku 2015. Otázkou, jak dál Vizi 2050 rozvinout a zkonkretizovat, se zabývali účastníci Kulatého stolu na téma ENERGETIKA/SMART CITY konaného 12. listopadu v hotelu Boscolo.

Během uplynulých měsíců členové pracovních skupin Czech BCSD diskutovali a rozpracovávali šest pilířů, které tvoří základní stavební kameny Vize 2050 (Společenský kapitál, Lidské zdroje, Veřejná správa, Přírodní zdroje a rozvoj území, Energetika a klima, Mobilita a infrastruktura), nyní nastal čas posunout se o krok dále a říci si, co konkrétně může udělat sféra byznysu k naplnění vize a jejich cílů.

Podle Jiřího Havránka z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy by měl byznys přistoupit ke konkrétním krokům. Měl by přijmout svou společenskou odpovědnost a stát se partnerem státu i společnosti jako celku, podílet se transparentním způsobem na tvorbě veřejných politik, stanovit si závazky, které by mohly inspirovat ostatní (tzv. lead by example) a držet krok s vyspělým světem. V krátkodobém horizontu do roku 2020 by šlo spíše o změnu obchodních modelů, změnu přístupů či dílčí změny technologií, ve střednědobém horizontu do roku 2030 pak už o zásadní technologickou proměnu.

Téma,, které se zatím v rámci Czech BCSD diskutovalo nejvíce, je energetika. Vedoucí pracovní skupiny Energetika Irena Plocková na kulatém stolu zdůraznila, že je důležité znát odpovědi na otázky jak a proč naplňovat cíle české podnikatelské rady v oblasti energetiky. K tomu, abychom dosáhli udržitelné, bezpečné a přiměřeně soběstačné energetiky založené na dlouhodobé národní strategii respektující propojení ČR, je potřeba aplikovat moderní energeticky úsporné materiály, výrobky, technologie a systémy managementu, decentralizovat výrobu elektřiny a modernizovat rozvoj teplárenství. Podle Ireny Plockové to však není otázka pouze zmíněného výčtu, ale i toho, zda existuje směrem k veřejnosti dostatečná osvěta a zda je konečný spotřebitel ochoten přijmout moderní úsporné přístupy a technologie. Ke zlepšení situace navrhuje zavedení podpůrných aktivit, jako jsou programy finančních podpor rozvoje podnikání, zvyšování informovanosti zákazníků, zlepšení legislativního prostředí a prohloubení odborných znalostí a kvalifikace projektantů, realizátorů a servisních pracovníků.

Cílem kulatého stolu bylo dodat Vizi 2050 rozpracovanější úroveň a v dalším kroku oslovit byznys s výzvou, aby jasně navrhl, jak se na naplňování vize bude podílet. K realizaci tohoto cíle Czech BCSD využije provázanosti s Českou manažerskou asociací a provede mezi jejími členy průzkum, který by měl identifikovat postoje českých firem k zásadám udržitelného rozvoje.

.

Mgr. Veronika Žurovcová
PR a projektová manažerka

Česká manažerská asociace
Václavské náměstí 21/831
113 60 Praha 1
www.cma.cz

e-mail: zurovcova@cma.cz
mobil: +420 778 40 22 91