Rada

  • Rada formálně přijala dne 23. 3. 2017 nová pravidla ohledně mezivládních dohod v oblasti energetiky (IGA). Na tomto základě získá Evropská komise větší pravomoci, včetně ex-ante Do budoucna tak bude mít především mnohem větší přehled o dodávkách ropy a zemního plynu do členských zemí ze třetích států, a to ještě před podpisem smluv i právně nezávazných memorand, která se budou muset předkládat k notifikaci. Směrnice zahrnuje i klauzuli otevírající dveře pro případnou kontrolu mezivládních dohod v sektoru dodávek elektřiny. Souhlas Rady byl posledním krokem v rámci institucí EU, než vstoupí toto opatření koncem letošního roku v platnost.

Evropský parlament

  • Vyjednávači Evropského parlamentu, Rady a Komise se v rámci trialogu dne 21. 3. 2017 shodli na podobě nové přísnější stupnice A až G informující o energetické účinnosti domácích spotřebičů. Záměrem nového označení je poskytnout zákazníkům jasnější informace o energetické účinnosti a spotřebě domácích spotřebičů. Zároveň by nové značení mělo podpořit výrobce k další inovaci a investicím do energeticky úsporných výrobků. Návrh nové legislativy také počítá s další případnou aktualizací stupnice, která by měla být uplatněna, pokud se 30% výrobků prodávaných na trhu EU dostane do první třídy energetické účinnosti (A), nebo když 50% z těchto výrobků bude v horních dvou třídách energetické účinnosti (A a B). Dosažená dohoda musí být nyní oficiálně přijatá jak Parlamentem, tak Radou.
  • Evropském parlamentu ve výboru ITRE proběhla dne 23. 3. 2017 první diskuse ohledně návrhu směrnice k energetické účinnosti. Zpravodaj Adam Gierek (Polsko, S&D) ve svém příspěvku zdůraznil, že spousta energie se ztrácí ve fázi výroby, přenosu a distribuce. Proto se ve své zprávě hodlá zaměřit na oblast přeměny primární energie na energii elektrickou. Stínový zpravodaj Markus Pieper (Německo, EPP) navrhl flexibilnější přístup k návrhu Komise na navýšení cíle energetické účinnosti na 30 % do roku 2030. Je názoru, že vzhledem k nejasnostem kolem budoucích technologií by cíl měl být indikativní a průběžně přehodnocovaný. Stejný princip by měl být uplatněn na opatření, které zavazuje ke každoročnímu dosahování nových úspor ve výši 1,5 % z ročního prodeje konečným zákazníkům.