Evropská komise

  • Evropská komise dne 17. 5. 2018 zaslala žalobu k Soudnímu dvoru EU v Lucembursku ohledně nedodržování evropského práva v oblasti čistoty ovzduší. Konkrétně předložila věc Německa, Francie a Velké Británie, protože porušují normy EU týkající se limitů NOItálie, Maďarska a Rumunska, protože nedodržují limity týkající se pevných částic (PM10). Další tři členské země: Česká republika, Slovensko a Španělsko se na základě předloženého plánu řešení problémů v oblasti čistoty ovzduší zatím takovému kroku vyhnuly. Komise bude situaci v těchto státech monitorovat a sledovat, zda na základě předložených opatření dochází v co nejkratší době ke skutečné nápravě.  Evropská komise dne 17. 5. 2018 zveřejnila sdělení s názvem Evropa, která chrání: čistý vzduch pro všechny, ve kterém mj. shrnuje přijatá opatření, která mají pomoci ke snížení znečištění ovzduší.
  • Evropská komise dne 17. 5. 2018 předložila třetí balíček v oblasti mobility. Předkládá vůbec první normy pro emise COpro těžká vozidla, jejich aerodynamiky, označování pneumatik a společné metodiky pro srovnání cen paliva. V roce 2025 budou muset být průměrné emise CO2 z nových nákladních automobilů o 15 % nižší než v roce 2019. Pro rok 2030 byl navržen orientační cíl snížení o nejméně 30 % ve srovnání s rokem 2019. Zároveň Komise hodlá v roce 2022 rozšířit závazné normy na další vozidla, konkrétně autobusy. Kromě toho Komise předložila akční plán pro baterie, který by měl napomoci k vytvoření konkurenceschopného bateriového ekosystému. Součástí balíčku jsou i sdělení o propojené a automatizované mobilitě, k bezpečnosti silničního provozu a dvě legislativní iniciativy ohledně digitálního prostředí pro výměnu informací v dopravě a racionalizace povolovacích postupů u projektů v rámci hlavní transevropské dopravní sítě.
  • Evropská komise dne 17. 5. 2018 rozhodla zaslat výzvu České republice, Itálii, Maďarsku, Nizozemsko, Polsku, Portugalsku, Rakousku Rumunsku a Velké Británii, protože řádně neprovedly některé požadavky směrnice o nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Dále Komise vyzývá Belgii, Bulharsko, Českou republiku, Dánsko, Estonsko, Irsko, Litvu, Maltu, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Velkou Británii a Španělsko, aby přijaly vnitrostátní programy pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Dotčené členské státy mají nyní dva měsíce na to, aby reagovaly na argumenty předložené Komisí. V opačném případě může Komise rozhodnout, že zašle odůvodněné stanovisko.

Rada a členské státy

  • Rada EU dne 14. 5. 2018 formálně přijala dva legislativní texty, které mají za cíl podpořit snižování emisí skleníkových plynů v odvětvích mimo EU ETS. Nařízení, které stanoví pro členské státy závazné cíle snižování emisí pro období 2021–2030 v sektorech mezi které patří doprava, sektor budov, nakládání s odpady, zemědělství a využívání půdy a lesnictví (LULUCF), je nastaveno tak, aby na evropské úrovni došlo do roku 2030 ke 30% snížení emisí oproti roku 2005. Druhé nařízení stanoví rámec pro zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) do politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030. Evropská komise předložila návrhy na obě nařízení v červenci 2016. Evropské instituce v rámci trialogu dosáhly předběžné dohody o konečném znění textu v prosinci 2017. Po nynějším formálním přijetí těchto právních předpisů, které je posledním krokem celého legislativního procesu, budou nařízení vyhlášena v Úředním věstníku.
  • Rada EU dne 14. 5. 2018 formálně přijala revidovanou směrnici o energetické náročnosti budov. Směrnice má za cíl zlepšit energetickou účinnost budov a podpořit renovace budov. Podporuje nákladově efektivní renovační práce, zavádí ukazatele chytré připravenosti pro budovy a podporuje elektromobilitu vytvářením rámce pro parkovací místa pro elektromobily. Směrnice je součástí balíčku předpisů, který Komise představila 30. 11. 2016 pod názvem Čistá energie pro všechny Evropany. Jednání v rámci trialogu byla završena v prosinci 2017. Evropský parlament přijal dohodnutý text v dubnu 2018. Po nynějším schválení v Radě bude směrnice vyhlášena v Úředním věstníku EU a o dvacet dní později vstoupí v platnost. Lhůta pro transpozici tohoto právního předpisu je 20 měsíců.