Evropská komise
  • Evropská komise ve svém měsíčním balíčku rozhodnutí o porušení právních předpisů mj. předložila odůvodněná stanoviska Španělsku, Estonsku a Polsku. Dne 29. 9. 2016 oficiálně vyzvalaŠpanělsko, aby zajistilo správné provedení a uplatnění směrnice o elektřině (směrnice 2009/72/ES) a směrnice o plynu (směrnice2009/73/ES). Komise zjistila, že stávající španělská legislativa neumožňuje společnostem, s výjimkou oficiálních národních provozovatelů elektroenergetických sítí a plynovodů, stavět a provozovat propojovací vedení do jiných členských států. Španělsko také nesprávně provedlo několik pravidel týkajících se nezávislosti národního regulačního orgánu. Španělsko má nyní dva měsíce na to, aby informovalo Komisi o opatřeních, jež přijalo za účelem zjednání nápravy, jinak se Evropská komise může rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.
  • Evropská komise vyzvala Estonsko a Polsko, aby zajistily plné provedení směrnice o energetické účinnosti (směrnice 2012/27/EU). Na základě této směrnice musí členské státy dosáhnout v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 určitých úspor energie. Komise zjistila nedostatky ve vnitrostátních právních předpisech Estonska a Polska, kterými směrnici provádějí. Estonsko a Polsko mají nyní dva měsíce na to, aby splnily své povinnosti, jinak se Komise může rozhodnout, že tyto státy zažaluje u Soudního dvora EU.
  • Evropská komise dne 29. 9. 2016 také požádala Belgii, Bulharsko, Českou republiku, Estonsko, Finsko, Francii, Chorvatsko, Kypr, Litvu, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Spojené království o zavedení opatření ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací (směrnice 2014/61/EU). Tato pravidla mají zvýšit sdílení a opětovné využívání již existující fyzické infrastruktury v různých odvětvích (energetika, doprava atd.). Do roku 2025 by všichni hlavní socioekonomičtí hráči, jako jsou školy, univerzity, výzkumná střediska a dopravní uzly, všichni poskytovatelé veřejných služeb, jako jsou nemocnice a správní orgány, a podniky využívající digitální technologie měli mít přístup k velmi vysokému (gigabitovému) připojení. Měla by také snížit náklady na zavádění vysokorychlostního internetu až o 30 %. Členské státy měly provést tuto směrnici do svého vnitrostátního práva do 1. ledna 2016. Členské země mají nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámily opatření přijatá ke sladění své legislativy s právem EU. Pokud tak neučiní, může Komise v souladu s pravidly EU týkajícími se nesplnění povinnosti postoupit věc Soudnímu dvoru EU a navrhnout finanční sankce.
Rada
  • Na mimořádné schůzce Rady ENVI dne 30. 9. 2016 schválili ministři životního prostředí urychlenou ratifikaci Pařížské dohody. Tento krok umožní Radě (bezprostředně poté co podle očekávání ratifikaci doporučí Evropský parlament na plenárním zasedání dne 4. 10. 2016) formálně schválit legislativní návrh. EU tak může předložit ratifikační dokumenty sekretariátu úmluvy OSN již začátkem října.
Evropský parlament
  • Evropský parlament ve Výboru pro průmysl, vědu a energetiku dne 26. 9. 2019 přijal zprávu ohledně strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu, kterou připravil MEP Andras Gyurk (EPP, Maďarsko). Poslanci vyzývají k lepšímu využívání již existujících terminálů LNG, a to z pohledu přeshraniční spolupráce. Dále zdůrazňují, že regionální spolupráce může významně zlepšit míru využití stávajících plynových zásobníků. Zpravodaj také ocenil význam regionálních iniciativ na nejvyšší úrovni jako např. CESEC – pro střední a jihovýchodní Evropu, BEMIP – pro Baltské země a France-Iberian Penunsula Interconnection – pro jihozápadní Evropu. Zpráva je zařazena na program plenárního zasedání dne 24. 10. 2016.