• Evropská komise dne 20. 7. 2016 předložila tzv. letní balíček, který obsahuje tři dokumenty. (1) Effort Sharing Decision (ESD) – návrh nařízení na snižování emisí do roku 2030 (oproti roku 2005) pro sektory mimo EU ETS (doprava, stavebnictví, zemědělství, lesní hospodářství, odpad). Národní cíle by měly být plněny postupně (lineárně), počínaje rokem 2020. Navrhovaný podíl ČR je 14% snížení s flexibilitou 0,4%. Rozhodnutí ohledně dosažení národních cílů zůstávají na národní úrovni, dále (2) LULUCF – návrh nařízení na zahrnutí emisí z pozemkového a lesního hospodářství do klimaticko-energetického rámce a (3) Sdělení ke strategii pro nízko-emisní mobilitu, ve kterém EK podpořila hlubší propojení sektorů dopravy a energetiky. K dokumentům budou vypracovány pozice v Radě a v Evropském parlamentu. Orientační diskuse ministrů na Radě ENVI se očekává 17. 10. 2016. Polská vláda v této souvislosti již vyjádřila nespokojenost s navrhovaným rozdělením závazků na snižování emisí pro sektory mimo EU ETS. Závazek, který pro Polsko stanoví 7% snížení, je podle polského ministerstva životního prostředí příliš náročný a nesplnitelný.
  • V rámci pravidelných měsíčních rozhodnutí ohledně infringements, procesu, který vyšetřuje porušení práva EU, zaslala Evropská komise odůvodněné stanovisko Bulharsku a Francii. V případě Bulharska se porušení týká energetické účinnosti budov. Bulharsko nezajišťuje řádné vydávání certifikátů energetické náročnosti budov a pravidelných kontrol topného systému. Navíc poskytuje výjimky, které nejsou v souladu s legislativou EU. V případě Francie se porušení týká 3. energetického balíčku, resp. možnosti stavby a provozování elektrizačních soustav do sousedních členských zemí. Obě země mají nyní dva měsíce na odpověď. Následně Evropská komise může věc předat Soudnímu dvoru EU.
  • Evropská komise zahájila hloubkové šetření ohledně financování restrukturalizace francouzské společnosti Areva. Předmětem šetření je, zda státní příspěvek, který Areva obdržela, byl v souladu s pravidly EU pro veřejnou podporu. Francie notifikovala plán na restrukturalizaci, který zahrnuje veřejnou podporu ve výši 4 miliard Euro, v dubnu 2016. V této fázi je záměrem EK zkontrolovat, zda plány na obnovení dlouhodobé životaschopnosti firmy jsou realistické v tom smyslu, aby Areva mohla do budoucnosti fungovat již bez stálé podpory z veřejných prostředků.

Zdroj: ČEZ, a.s.