Evropský parlament na plenárním zasedání dne 16. září přijal svoji vyjednávací pozici ohledně Fondu pro spravedlivou transformaci (JTF). Europoslanci podpořili možnost využití finančních prostředků tohoto fondu pro investice do projektů v oblasti zemního plynu. Zároveň požadují navýšení finančních zdrojů JTF.

Řeckému europoslanci M. Kefalogiannisovi (EPP), který byl ve Výboru pro regionální rozvoj (REGI) zodpovědný za vypracování zprávy, se podařilo vyjednat kompromisní znění pozměňovacích návrhů a zajistit nadpoloviční počet hlasů pro podporu investic v oblasti zemního plynu. Zpráva byla přijata poměrem hlasů 417 pro, 141 proti a 138 europoslanců se hlasování drželo.

Ve své vyjednávací pozici Evropský parlament požaduje pro regiony vysoce závislé na těžbě a spalování uhlí možnost využít finanční prostředky JTF na investice do projektů v oblasti zemního plynu, a to za podmínky, že jsou environmentálně udržitelné v souladu s nařízením o taxonomii, přinesou významné snížení skleníkových plynů a splňují některé další podmínky. Tento pozměňovací návrh podpořily frakce lidovců (EPP), Evropských konzervativců a reformistů (ECR) a skupina Identita a demokracie (ENF). Také někteří členové frakce Sociálních demokratů (S&D) a Obnovy Evropy (RE) hlasovali pro podporu investic v oblasti zemního plynu.

Europoslanci dále podpořili vytvoření mechanismu ekologického odměňování, který umožní přidělit 18 % celkových zdrojů JTF státům, které své emise skleníkových plynů snižují nejrychleji. Zároveň jejich stanovisko ohledně omezení možnosti čerpání z JTF těm členským státům, které se dosud nezavázaly ke splnění vnitrostátního cíle klimatické neutrality do roku 2050, je shodné s pozicí Rady. Obě instituce se shodnou na limitu 50 % národního přídělu do doby, než tyto státy uvedený cíl přijmou.

Členské státy schválily vyjednávací pozici Rady již v červnu, a tak se předpokládá, že interinstitucionální jednání ohledně finální podoby JTF budou zahájena co nejdříve. Rada v souladu s původním návrhem Komise investice do fosilních paliv a do jaderné energie vyloučila.

Otázka finančních zdrojů bude předmětem souběžných jednání o víceletém finančním rámci, a to vzhledem ke skutečnosti, že JTF je propojen s víceletým finančním rámcem na období 2021 až 2027 a s nástrojem na podporu oživení Next Generation EU.

 

Situace v ČR, stanovisko vlády a pozice ČEZ

Pozice ČEZ se v hlavních bodech shoduje se stanovisky vlády ČR. Posun při vyjednávání nařízení považuje ČR za uspokojivý. ČR nesouhlasí s povinnými transfery do JTF z ostatních fondů koheze EFRR a ESF+. Dle posledního vývoje by se v případě převodů do JTF mělo jednat o převody dobrovolné. ČR by uvítala možnost prodloužit období, během nějž bude možné prostředky z JTF využít i za rámec příštího víceletého finančního rámce, tj. za roky 2027 a dále, minimálně do roku 2030. To by umožnilo realizovat v rámci spravedlivé transformace i rozsáhlejší investice, jež vyžadují delší období na komplexní přípravu.

ČR paralelně s projednáváním návrhu nařízení o JTF na půdě EP připravuje pod vedením MMR a ve spolupráci s MŽP, MPO a dotčenými kraji i za účasti potenciálních budoucích žadatelů plán pro spravedlivou územní transformaci, který bude projednán s EK a na jehož základě bude stanoveno, na jaké oblasti budou dotace určeny. Za účelem čerpání dotací z JTF bude v ČR vytvořen nový, samostatný operační program.

ČEZ se jednání účastní spolu s ostatními potenciálními investory a připravuje projekty, jež by mohly být z prostředků Fondu pro spravedlivou transformaci spolufinancovány.

 

Zdroj: www.cez.cz