Evropská unie čelí prudkému nárůstu cen energií, který je způsoben poptávkou, zejména po zemním plynu. Ve spolupráci s členskými zeměmi vypracovala Evropská komise soubor opatření slučitelných s právem EU, které je možné využít ke zmírnění dopadů dočasného zvýšení cen energie.

Velkoobchodní ceny elektřiny se meziročně zvýšily cca o 200 %, což se promítlo i do maloobchodních cen, ale v menším rozsahu. Vazba mezi velkoobchodními a maloobchodními cenami se v každém členském státě liší v závislosti na energetickém mixu či struktuře maloobchodních cen, které zahrnují také cenu za distribuci a přenos energií, daně a další poplatky. V státech , kde jsou více využívané dlouhodobé smlouvy , se ceny budou zvyšovat s cílem ochránit zranitelné domácnosti a podpořit evropské podniky přijala Evropská komise dne 13. října sdělení o cenách energie, ve kterém sumarizuje soubor opatření a podpor, které mohou přispět k řešení současného nárůstu cen. Zároveň identifikuje další střednědobá opatření, která mohou posílit připravenost na možné budoucí cenové výkyvy.

Krátkodobá vnitrostátní opatření slučitelná s právním rámcem EU zahrnují cílenou podporu zranitelným spotřebitelům, např. formou poukázek nebo úhradou části jejich výdajů za energie (na níž lze využít příjmy v rámci schématu EU ETS) či dočasné odložení splatnosti faktur. Kromě toho mohou členské státy poskytnout cílené snížení nebo odpuštění daní (pro zranitelné domácnosti), které nesmí vést k narušení trhu, financovat režimy podpory výroby z obnovitelných zdrojů jinými odvody než v rámci účtů za elektřinu či poskytnout podporu podnikům nebo odvětvím v souladu s pravidly EU pro státní podporu.

Z pohledu střednědobé perspektivy považuje Evropská komise (EK) za nejúčinnější pojistku proti cenovým otřesům rychlejší přechod na čistou energii. I nadále bude podporovat investice do obnovitelných zdrojů energie, akumulace (baterie, vodík) a energetické účinnosti.

Zároveň prozkoumá možná opatření týkající se společných nákupů zemního plynu a lepší využití zásobníků. EK avizuje, že v rámci plánované revize nařízení o bezpečnosti dodávek plynu (prosinec 2021) by mohla být posílena odolnost trhu s plynem, konkrétně snazším přeshraničním přístupem ke skladovací kapacitě.

Komise ve sdělení rovněž potvrdila (aniž by uvedla konkrétní datum), že přijme doplňkový akt v přenesené pravomoci k nařízení o taxonomii, který se bude vztahovat na jadernou energetiku a na zemní plyn a související technologie coby přechodné činnosti. V této souvislosti budou posouzeny výhody ustanovení o skončení platnosti přechodných činností. Také zváží předložení legislativního návrhu, který by podpořil financování hospodářských činností, včetně plynárenství, které přispívají k přechodu na klimatickou neutralitu, ale nesplňují kritéria pro zařazení do taxonomie.

Zdroj: www.cez.cz