Evropská komise zveřejnila dne 14. října zprávu o stavu energetické unie. V souvislosti s krizí způsobenou pandemií Covid-19 hodnotí rámec energetické unie jako robustní. Komise konstatuje, že ná-sledující měsíce budou zásadní pro vypracování dobře připravených národních plánů obnovy a odolnosti. V této souvislosti zdůrazňuje význam nástroje Next Generation EU při financování opatření v oblasti energetiky.

Zpráva o stavu energetické unie hodnotí pokrok dosažený v pěti oblastech: dekarbonizace, energetické účinnosti, vnitřním trhu s energií, bezpečnosti dodávek a výzkumu, inovací (R&I) a  konkurenceschopnosti.

Zpráva je doprovázena posouzením jednotlivých vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu (NIKEP). Komise analyzuje ambice členských států ohledně dosažení environmentálních cílů do roku 2030. Zároveň nastiňuje, jakým způsobem mohou investice v oblasti energetiky přispět k oživení hospodářské krize způsobené pandemií Covid-19.

Letošní zpráva o stavu energetické unie je také doplněna celou řadou analytických materiálů. Zpráva o konkurenceschopnosti čisté energie se zaměřuje především na solární a větrnou energii, obnovitelný vodík, baterie a inteligentní sítě. Konstatuje, že vzhledem ke zvýšené poptávce po čistých technologiích překonává konkurenceschopnost tohoto odvětví konvenční zdroje energie, a to jak z hlediska přidané hodnoty, produktivity práce, růstu zaměstnanosti či míry podnikání. Také z hlediska HDP význam odvětví čisté energie postupně roste.

Nicméně evropský průmysl jako celek ztrácí konkurenční výhodu v oblastech, ve kterých nebyl iniciátorem. To se týká zejména výroby solárních panelů a LiIon baterií, u kterých se předpokládá nárůst poptávky. Evropská komise v této souvislosti iniciovala vznik aliancí (v sektoru baterií, čistého vodíku a strategických surovin), které mají usnadnit spolupráci zúčastněných subjektů, včetně vládních organizací, investorů či výzkumných institucí. Výrazný nárůst Komise očekává i v oblasti inteligentních sítí, které jsou podmínkou pro efektivnější integraci obnovitelných zdrojů energie i zvyšování kapacity jejího skladování.

Poprvé je zpráva o stavu energetické unie doplněna analýzou energetických dotací. Komise konstatuje, že řada členských států neposkytla v rámci NIKEP dostatečné informace o energetických dotacích, ani jasný plán k postupnému ukončení dotací na fosilní paliva. V této souvislosti poukazuje na potřebu vytvoření standardní definice energetických dotací a společné metodologie.

Analýza uvádí, že celkové dotace na energie v EU se v posledním desetiletí průběžně zvyšují. V roce 2018 činily 159 miliard eur, z toho 50 miliard bylo nasměrováno na fosilní paliva. Největší část dotací (92 miliard eur) se realizovala v energetickém sektoru. Mezi další příjemce patřil průmysl (20 miliard eur), domácnosti (17 miliard eur), doprava (13 miliard eur) a zemědělství (5 miliard eur).

Komise dále zveřejnila zprávy týkající se pokroku v oblasti energetické účinnosti, v oblasti obnovitelných zdrojů, v oblasti vnitřního trhu s energií a zprávu o cenách a nákladech na energie.

 

Zdroj: www.cez.cz