Co se vám vybaví pod pojmem udržitelný rozvoj?

Podnikání s rozumem.
Budoucí prosperita.
Budoucnost za 10 až 20 let.
Dlouhodobá existence.
Jak vyjít s přírodou.
Jednat tak, aby bylo v budoucnu kde žít.
Jistota stálého zlepšování stávajícího stavu.
Ekologie, úspory surovin, zabránění plýtvání, dlouhodobá plánování.

 

Tyto a podobné odpovědi zazněly v průzkumu, který v roce 2016 pro Českou manažerskou asociaci zpracovala agentura IPSOS, když se dotazovala předních českých manažerů.

Pojem světové udržitelnosti vnímá Česká manažerská asociace a Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj, již ČMA v roce 2012 založila jako 64. národní pobočku Světové podnikatelské rady po udržitelný rozvoj společně s dalšími subjekty, jako jeden ze stěžejních bodů, jímž je potřeba se zabývat. České podnikatelské radě pro udržitelný rozvoj jde o to, aby si podnikatelé a manažeři včas uvědomili, že bohatství, které nám planeta dává, není nevyčerpatelné, a že konání lidstva ve stávající podobě v honbě za svým komfortem má své hranice.

Je nanejvýš potřebné myslet na život dalších generací. Nejen teoreticky, ale především v praxi. Současné praktiky, zejména průmyslových podniků, jež jsou výsledkem určitého historického vývoje, vypovídají v mnohém o tom, že působení soukromého sektoru ve vztahu ke zdrojům planety dosáhlo svých hranic. Čeká nás revoluce, změna skokem, která je nevyhnutelná a ptát se nás na názor nebude.  Je tedy třeba se na ni připravit a včas se zabývat způsoby, jak se vypořádat s tezemi udržitelnosti. Souvisí s tím myšlenky podnikatelské revoluce, deglobalizace, produktivity práce, zaměstnanosti, uplatnění nápadů ve výrobě, objevování příležitostí v businessu i hledání smyslu života. O tom je řada aktivit na mezinárodním poli a probouzejí se konečně i v České republice.

Co pro jejich pochopení a uchopení dělá ČMA, resp. Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj?

Zpracovala např. projekt VIZE 2050 s šesti základními pilíři udržitelného vývoje v ČR. Tento dokument byl předložen premiérovi vlády a Radě vlády pro udržitelný rozvoj, jejímž je Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj členem. A to jako jediný zástupce businessu na této platformě. Plyne z toho řada možností, jak ovlivnit trend udržitelnosti u nás, spočívajících v komunikaci zásadních otázek, doporučení z řad firem, prezentace zkušeností z praxe. Czech BCSD se stala významným tlumočníkem myšlenek a propojovacím mostem mezi vládní strategií, odbornou veřejností, soukromým sektorem i širší veřejností. Žádné jiné profesní uskupení tuto pozici zatím nezískalo.

Jak to funguje? V roce 2015 se Jan Žůrek, viceprezident Czech BCSD, stal členem Řídícího výboru Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Jeho prostřednictvím manažeři firem působících v ČR mohou ovlivňovat řadu dokumentů i jednání k udržitelnosti. Například každoroční Fórum pro udržitelný rozvoj. To loňské prosincové se konalo v kontextu přijetí významných milníků globálního rozvoje – nového rozvojového rámce OSN Agenda 2030 a Klimatické dohody v Paříži. Diskutovaly se dlouhodobé priority rozvoje České republiky, aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje z roku 2010 a příprava dokumentu Česká republika 2030.

Jako klíčová se na tomto jednání například ukázala analýza megatrendů, na jejíž formulaci se podílí široká veřejnost i soukromý sektor. Právě role soukromého sektoru na zavádění principů udržitelného rozvoje do života celé společnosti se potvrdila jako zásadní. Mimořádnou pozici tak získává Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj a její odborné sekce, jejímž naléhavým úkolem je zaktivizovat firmy v ČR ke sdílení principů udržitelnosti. Půjde to však pouze tehdy, když se rozroste členská základna a postupně se bude vytvářet široká platforma, která bude nositelem pokrokových myšlenek, osvěty i průkopníkem praktických, systémových opatření.

Na Kulatém stolu prominentních mezinárodních CEO řečníků v Paříži, předcházejícím Pařížské klimatické konferenci, za Czech BCSD vystupoval generální ředitel ČEZ Daniel Beneš v roli reprezentanta jednoho z členů Czech BCSD. Řekl: „Skupina ČEZ se spolu s dalšími významnými evropskými energetikami kloní k tržním mechanismům namísto nesystémových dotací zvýhodňujících jednu technologii na úkor jiné.  Je důležité realizovat reformu trhu s emisními povolenkami tak, aby více motivovaly firmy i státy k snižování emisí.“ Zmínil jako jediný představitel provozující uhelnou energetiku, že ČEZ mezi lety 2005- 2014 redukoval emise CO2 o 33 % a svůj emisní faktor výroby elektřiny za stejné období snížil o více než 25 %. Zdůraznil také, že ČEZ se ve své strategii orientuje na decentralizovanou výrobu, úspory a nízko emisní výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a jádra.  „Domníváme se, že budoucnost energetických systémů spočívá v decentralizované energetice a obnovitelných zdrojích a tento trend se snažíme následovat,“ sdělil Daniel Beneš.

Mezi hlavními tezemi na Pařížské klimatické konferenci zaznělo, že k naplněné všech aspektů světové udržitelnosti bude zapotřebí předvídatelnost a stabilita politik a opatření, to je pro zapojení soukromého sektoru v energetice mimořádně důležité. Ta je oborem s dlouhodobým investičním cyklem a předvídatelnost je pro něj zkrátka nezbytná. Pro soukromé investory bude rozhodující přístup národních autorit.

Závěrům konference předcházela a doprovázela ji řada dobrovolných iniciativ municipalit, lokálních vlád, energetiky i průmyslu. Indie například plánuje založit International Solar Alliance se zapojením více než 120 zemí.  Evropské energetiky sdružené v EURELECTRIC včetně ČEZ se zavázaly dodávat CO2 neutrální elektřinu.

Také pro činnost České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj se stala Pařížská klimatická konference milníkem. Zásadní dokument vzešlý z tohoto jednání nazvaný Pařížská smlouva schválená 195 subjekty se stane klíčovou pro zapojení celého světa do ochrany klimatu po roce 2020. Hlavním cílem smlouvy je udržení nárůstu průměrné globální teploty pod hranicí 2 stupně Celsia do konce roku 2100, anebo se co možná nejvíce přiblížit hodnotě maximálního nárůstu o 1,5 stupně Celsia. První příspěvky byly předloženy již v loňském roce, a to 187 státy. Vyspělé země by podle smlouvy měly mobilizovat od roku 2020 nejméně 100 miliard dolarů ročně pro podporu opatření na ochranu klimatu v rozvojových státech a nastavit nový cíl klima financování po roce 2025. Pařížská smlouva rozpoznala důležitost zapojení nesmluvních stran a vítá aktivity veřejného sektoru směřující k řešení změny klimatu, jako jsou občanské společnosti, soukromý sektor, finanční instituce, města a další subjekty. Je to jasný signál i pro iniciativy České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj.

Na základě této motivace se v těchto dnech rozhodla oslovit celou českou společnost, a to jak firmy, tak i širší publikum, zejména mladou generaci, mimo jiné i prostřednictvím kampaně nazvané Podporujeme závěry Pařížské klimatické konference. Firmy vyzývá ke společnému postupu, na ostatní zájemce se obrací osvětovými materiály, a to prostřednictvím www.vize2050.cz.

Jednou z členských firem Czech BCSD je Spolana Neratovice. Ta patří mezi společnosti, jejichž vedení si uvědomuje mimořádnou důležitost strategického přístupu v oblasti udržitelného rozvoje. To je také důvod, proč je členem České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj a plně podporuje závěry studie Vize 2050 postavené na klíčových pilířích, jako jsou lidské zdroje či úzká spolupráce firem s veřejnou správou. Spolana Neratovice může k plnění závěrů Klimatické konference, která se uskutečnila v loňském roce v Paříži, přispět v oblasti snížení energetické náročnosti výroby, snížení emisí a také na poli výzkumu a rozvoje výrobních konceptů šetrných vůči životnímu prostředí. Konkrétními opatřeními je snižování emisí popílku a CO2 díky inovaci energetického hospodářství podniku, snižování emisí karcinogenních látek, odstranění starých ekologických zátěží a plánovaná protipovodňová opatření.

 

Czech BCSD je občanské sdružení založené v roce 2012 podle zákona č. 83/1990 Sb., v němž se sdružují společnosti i jednotlivci, kteří se snaží vytvořit podmínky pro udržitelnou budoucnost v podnikání i životě lidí s ohledem životní prostředí. Cílem je zprostředkovávat aktivní roli podnikatelské sféry na udržitelném růstu české společnosti. Připravovat a realizovat podnikové či sektorové programy a projekty místního a národního charakteru na komerční bázi se zaměřením na propojování cílů udržitelného hospodářského vývoje, zajištění sociálních hodnot a environmentální přijatelnosti u nás.

Je součástí Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (www.wbcsd.org), která je prostřednictvím svých více než 200 členů nejvýznamnějších korporací hlavním businessovým iniciátorem změn v oblasti udržitelného rozvoje na světě. Touto spoluprací s WBCSD umožňuje členům přístup k novým mezinárodním trendům, programům a jejich výstupům, propojuje je na národní programy a projekty.