„Dlouhodobě udržitelné, odpovědné hospodaření a podnikání je základním předpokladem prosperity a kvality života, harmonického rozvoje, soužití člověka s okolním prostředím a dlouhodobé existence celé společnosti.“

Toto je jen krátké motto, jímž by se dal shrnout program i poslání projektu České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, který se nazývá Vize České republiky 2050. CBCSD představuje organizaci, která otevřeně podporuje například zelenou ekonomiku jako způsob, jenž bude založený na inovativních, nízkoenergetických, nízkoemisních a materiálově nenáročných technologiích s měřitelnými indikátory, a umožní businessu stát se klíčovým hráčem na poli udržitelnosti. Aby své poslání mohla naplnit, spolupracuje nejen s podnikatelskou sférou, ale profesními svazy a komorami, řadou nevládních organizací, veřejnou správou, zainteresovanou občanskou veřejností. Je členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Disponuje tak všemi nástroji, aby mohla vytvářet vizi, která posune celou společnost včetně businessu k odpovědnějšímu přístupu k životu.

Vize České republiky 2050 byl jako klíčový projekt CBCSD předložen premiérovi a Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Představuje strategii stojící na šesti zásadních pilířích: společenském kapitálu, lidských zdrojích, veřejné správě, přírodních zdrojích a rozvoji území, klimatu a energetice, mobilitě a infrastruktuře. Čerpá nejen z našeho specifického prostředí, ale vychází rovněž z Vize 2050 Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, zohledňuje výroční zprávu Světového ekonomického fóra (WEF) o světových rizicích (Global risks report). Inspiraci také čerpá z obdobných projektů a iniciativ v zahraničí, například těch realizovaných v Maďarsku nebo v Polsku.

V každé z šesti klíčových oblastí může podnikatelská sféra udělat mnohé, neobejde se však bez širší spolupráce. Aby byla Vize 2050 životaschopná a mohla být naplněna, vyžaduje konsenzus napříč mnoha složkami společnosti. Podle prezidenta ČMA Ing. Pavla Kafky, který je zároveň prezidentem CBCSD, má být Vize 2050 platformou, jež nabídne všem zainteresovaným stranám jednotný rámec a vytyčí společnému snažení o udržitelný rozvoj jasný směr. Z tohoto důvodu se sejdou odborníci z řad businessu, státní správy i nestátních organizací u kulatých stolů, které se uskuteční 12. listopadu v Praze. Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj připravuje podkladový materiál pro RVUR, který by měl být na základě kulatých stolů doplněn a k jehož konečnému přijetí by mělo dojít nejpozději do konce roku 2016.

Pro více informací vás odkazujeme na přiložený článek o dění, které se k projektu Vize 2050 aktuálně váže.

GDE Chyba: Chyba načítání souboru - v případě potřeby vypnout kontrolu chyb (404:Not Found)

(pro ČMA vitaPR)