Evropská komise

  • Evropská komise dne 4. 3. 2020 představila návrh nařízení, kterým stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Na základě posouzení dopadové studie má Komise prozkoumat možnosti nového cíle EU do roku 2030, tj. navýšení na 50% až 55% snížení emisí ve srovnání s rokem 1990, a předložit návrh nového cíle Radě. Komise v nařízení zároveň navrhuje stanovit na období 2030 až 2050 trajektorii snižování emisí, aby bylo možné dosažený pokrok měřit. Návrh nařízení zmocňuje Komisi, aby trajektorii snižování emisí přijala formou delegovaných aktů.
  • Evropská komise dne 4. 3. 2020 zahájila veřejnou konzultaci o novém evropském klimatickém paktu, iniciativě zaměřené na občany a zúčastněné strany. Konzultace bude otevřená do 27. 5. 2020.

Rada

  • V návaznosti na závěry prosincové Evropské rady přijala Rada dne 5. 3. 2020 dlouhodobou strategii nízkoemisního rozvoje EU s cílem dosáhnout do roku 2050 klimaticky neutrální EU. Tato strategie bude nyní předložena v kontextu Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC), jak vyžaduje Pařížská dohoda. Zároveň byly jednotlivé členské státy EU požádány, aby v kontextu Rámcové úmluvy vypracovaly své vlastní vnitrostátní strategie.