Evropská komise

  • Evropská komise dne 21. 4. 2021 zveřejnila delegovaný akt týkající se nařízení o taxonomii, který zavádí první soubor technických screeningových kritérií pro definici, které činnosti podstatně přispívají ke dvěma environmentálním cílům: přizpůsobení se změně klimatu a zmírňování změny klimatu. Delegovaný akt je živým dokumentem a bude se s ohledem na vývoj a technologický pokrok v průběhu času vyvíjet. V oblasti energetiky v této fázi Komise do delegovaného aktu nezařadila jadernou energii, která prochází procesem přezkumu udržitelnosti, a zemní plyn. Ještě v tomto roce hodlá přijmout doplňující delegovaný akt, který obě technologie zahrne. Komise navíc zvažuje předložení legislativního návrhu, který se bude týkat činností v plynárenském odvětví přispívajících ke snižování emisí skleníkových plynů, ale které nelze do taxonomie zahrnout.
  • Evropská komise dne 21. 4. 2021 zveřejnila návrh směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků. Návrh reviduje a posiluje stávající pravidla zavedená směrnicí o vykazování nefinančních informací. Snahou je vytvořit soubor pravidel, která časem zajistí podávání zpráv o udržitelnosti na stejné úrovni jako v případě účetního výkaznictví. Společnosti budou muset podávat zprávy o otázkách týkajících se udržitelnosti, jako je dopad změny klimatu, jeho vliv na jejich podnikání a dopad jejich činností na lidi a životní prostředí. Návrh rozšiřuje požadavek na podávání zpráv na všechny velké společnosti a všechny kótované společnosti.
  • Evropská komise dne 21. 4. 2021 zveřejnila šest pozměňujících návrhů delegovaných aktů o fiduciárních povinnostech (povinnost loajality a péče) a investičním a pojišťovacím poradenství, které zajistí, aby finanční podniky, např. poradci, správci aktiv nebo pojistitelé, zahrnuly udržitelnost do svých postupů a svého investičního poradenství klientům. Návrhy jsou předložené s cílem podnítit finanční systém k podpoře podniků na cestě k udržitelnosti či posílit boj proti „greenwashingu“.
  • Evropská komise dne 19. 4. 2021 přijala revidované pokyny EU k regionální státní podpoře, které stanoví pravidla, podle nichž mohou členské státy poskytovat státní podporu společnostem na podporu hospodářského rozvoje znevýhodněných oblastí v EU, a zároveň zajišťují rovné podmínky mezi členskými státy. Revidované pokyny vstoupí v platnost dne 1. 4. 2022.

Rada EU, Trialog

  • Zástupci evropských institucí dosáhli dne 21. 4. 2021 prozatímní politické dohody ohledně klimatického zákona. Vyjednavači Rady EU a Evropského parlamentu se shodli na čistém snížení emisí (emise po odečtení jejich pohlcení) do roku 2030 nejméně o 55 % ve srovnání s úrovní z roku 1990, a to s jasným stanovením příspěvků ke snižování a pohlcování emisí. V této souvislosti zavedli limit 225 Mt ekvivalentu CO2 pro započtení (pohlcených emisí) do čistého emisního cíle. Komise se  navíc zavázala, že navrhne revizi nařízení LULUCF se záměrem navýšit celkový objem pohlceného uhlíku (ten by tak mohl dosáhnout 300 Mt ekvivalentu CO2). Klimatický závazek bude plněn kolektivně a členské státy se na něm budou podílet v duchu spravedlnosti a solidarity.