Evropská komise

  • Evropská komise dne 24. 12. 2020 po intenzivních jednáních dosáhla dohody se Spojeným královstvím o podmínkách jeho budoucí spolupráce s Evropskou uniíNávrh dohody o obchodu a spolupráci obsahuje tři hlavní pilíře: (1) dohodu o volném obchodu se zbožím a službami, včetně sektoru energetiky (2) nový rámec pro vymáhání práva a justiční spolupráci v trestních a občanských záležitostech a (3) dohodu o správě, která stanoví závazné mechanismy pro řešení sporů s cílem zajistit dodržování práv společností, spotřebitelů i jednotlivců. Proces uzavření dohody nyní musí být na straně EU formálně dokončen jednomyslnou shodou všech 27 členských států, a to jak na podpisu dohody tak na  jejím prozatímním uplatňování od 1. 1. 2021. Souhlas musí udělit také Evropský parlament. Posledním krokem ze strany EU bude rozhodnutí Rady o uzavření dohody.
  • Evropská unie a Čína dne 30. 12. 2020 uzavřely jednání o dohodě o investicích (Comprehensive Agreement on Investment – CAI). Dohoda pomůže vyvážit obchodní a investiční vztahy mezi EU a Čínou. Čína se zavázala ke snazšímu přístupu na svůj trh pro investory z EU, kterým poskytne předvídatelnost. Rovněž se zavazuje zajistit rovné podmínky pro společnosti z EU, stanovit transparentní podmínky pro čínské státní podniky či zvýšit transparentnost dotací.
  • Evropská komise dne 6. 1. 2021 oznámila první kolo přímých kapitálových investic prostřednictvím fondu Evropské rady pro inovace (ERI). 42 vysoce inovativních začínajících podniků a malých a středních podniků společně obdrží kapitálové financování ve výši přibližně 178 milionů EUR na rozvoj a rozšíření průlomových inovací v oblasti zdraví, oběhového hospodářství, vyspělé výroby a dalších oblastí.
  • Evropská komise se dne 7. 1. 2020 rozhodla zaregistrovat evropskou občanskou iniciativu nazvanou „Iniciativa občanské společnosti pro zákaz praktik hromadného biometrického sledování“. Organizátoři evropské občanské iniciativy vyzývají Komisi, aby navrhla právní akt, který by trvale ukončil nerozlišující a nahodilé využívání biometrických údajů způsoby, které mohou vést k hromadnému sledování nebo jakémukoli neoprávněnému zasahování do základních práv.
  • Evropská komise dne 16. 12. 2020 předložila novou Strategii kybernetické bezpečnosti EU. Zároveň Komise předložila návrhy na zajištění kybernetické i fyzické odolnosti kritických subjektů a sítí: směrnici o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v EU (revidovaná směrnice o bezpečnosti sítí) a novou směrnici o odolnosti kritických subjektů. Tyto směrnice se vztahují na širokou škálu odvětví a jejich cílem je konzistentním a doplňkovým způsobem řešit současná i budoucí rizika v online i offline prostředí, od kybernetických útoků po trestnou činnost nebo přírodní katastrofy.
  • Evropská komise dne 15. 12. 2020 navrhla revizi nařízení TEN-E (transevropská energetická síť). Cílem revize je modernizovat rámec TEN-E, aby bylo možné zohlednit cíle Zelené dohody i aktualizovaný emisní cíl EU do roku 2030. Revidovaná pravidla podpoří úlohu elektrifikace v budoucím energetickém mixu a pomohou dekarbonizovat odvětví zemního plynu prostřednictvím plynů z obnovitelných zdrojů a plynů s nízkým obsahem uhlíku, mezi něž náleží i vodík. Infrastruktura pro zemní plyn a ropovody nebude nadále způsobilá pro udělení statusu projektu společného zájmu (PCI).

Rada EU, Evropská rada, trialog

  • Evropské instituce potvrdily nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec EU na období 2021 až 2027Evropský parlament udělil svůj souhlas s rozpočtem EU ve výši 1073 miliard eur a s dočasným nástrojem na podporu oživení Next Generation EU ve výši 750 miliard eur dne 16. 12. 2020, a to poměrem hlasů 548 pro, 81 proti, přičemž 66 europoslanců se hlasování zdrželo. Rada EU přijala nařízení dne 17. 12. 2020. Očekává se, že většina odvětvových unijních programů financování bude přijata počátkem roku 2021 a bude použita se zpětnou platností od začátku roku 2021.
  • Rada EU předala dne 18. 12. 2020 sekretariátu Rámcové úmluvy OSN aktualizovaný příspěvek EU (NDC) pro snižování emisí skleníkových plynů. V návaznosti na dohodu Evropské rady ze dne 11. 12. 2020 potvrdili dne 17. 12. 2020 ministři životního prostředí EU nový cíl EU čistého snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání s rokem 1990.