Evropská komise (EK)

  • Evropská komise představila cestovní mapu pro zavedení institutu kvalifikované většiny během hlasování Rady EU o otázkách týkajících se daňové politiky. Iniciativa byla spuštěna formou sdělení, podle kterého by ke změně mělo dojít ve 4 krocích: zavedení kvalifikované většiny v rozhodování o opatřeních, která mají zlepšit daňovou spolupráci mezi Členskými státy; Následně zavedení kvalifikované většiny v opatřeních, kde zdanění podporuje další cíle jako například boj se změnou klimatu; Zavedení kvalifikované většiny s cílem modernizovat již harmonizovaná pravidla typu DPH a cla a nakonec zavedení kvalifikované většiny ve velkých daňových tématech jako CCCTB či zdanění digitální ekonomiky. Podle Komise, že všechny čtyři kroky by byly dokončeny do roku 2025. Nyní vyzývá státy, aby mapu podpořily a stanovily konkrétní časové milníky.

Rada EU a členské země EU,  Trialog

  • Trio klíčových evropských institucí zahájilo první kola trialogu ke dvěma ze tří částí balíku, který si klade za cíl vytvořit rámec pro udržitelné finance. Konkrétně se zástupci Rady, Komise a Parlamentu zabývali legislativě stanovující udržitelné benchmarky a zveřejňování informací o udržitelnosti investic. Třetí součást balíku, vytvářející taxonomii udržitelných aktivit je stále předmětem jednání o pozicích Rady a Parlamentu.
  • Španělská vláda blíže upřesnila náklady na nadcházející energetickou tranzici. Dle španělského premiéra Pedra Sanchéze by se náklady na ni mohly vyšplhat až na 235 miliard EUR během nadcházejících deseti let.
  • Švédská vláda zaslala Evropské komisi svůj integrovaný klimaticko-energetický plán. V něm se mimo jiné zavazuje k uhlíkové neutralitě do roku 2045 a plánuje 100% podíl OZE na výrobě elektřiny v roce 2040

Evropský parlament

  • Ve dnech 14. – 17. Ledna 2019 proběhlo ve Štrasburku plenární zasedání Evropského parlamentu. Plénum mimo jiné schválilo pozici Parlamentu k vytvoření fondu InvestEU, části navrženého víceletého finančního rámce pro roky 2021-2027. Program si klade kromě jiného za cíl posílit investice v oblasti boje se změnou klimatu
  •  Výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) v pondělí hlasoval o technických změnách v pravidlech pro zvyšování energetické účinnosti po Brexitu. Revize směrnice o energetické účinnosti byla schválena v závěru loňského roku. Výpočty nicméně počítaly se Spojeným královstvím jako se členskou zemí.

Soudní dvůr

  • C 16/11. ledna 2019 Věc C-238/17: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 14. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Vilniaus miesto apylinkės teismas – Litva) – UAB „Renerga“ v. AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Lietuvos energijos gamyba“„Řízení o předběžné otázce – Směrnice 2009/72/ES – Článek 3 odst. 2, 6 a 15 a čl. 36 písm. f) – Vnitřní trh s elektřinou – Hypotetická povaha předběžných otázek – Nepřípustnost žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.016.01.0010.02.CES&toc=OJ:C:2019:016:TOC
  •  Věc C-461/17: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 7. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court (Irlande) – Irsko) – Brian Holohan a další v. An Bord Pleanála „Řízení o předběžné otázce – Životní prostředí – Směrnice 92/43/EHS – Ochrana přírodních stanovišť – Ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – Projekt silniční infrastruktury – Odpovídající posouzení vlivů na životní prostředí – Rozsah povinnosti uvést odůvodnění – Směrnice 2011/92/EU – Posuzování vlivů některých záměrů – Příloha IV bod 3 – Článek 5 odst. 3 písm. d) – Dosah pojmu ‚hlavní alternativní řešení‘“ (posuzování záměrů a jejich vlivu na ŽP) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.016.01.0021.01.CES&toc=OJ:C:2019:016:TOC
  • Věc C-568/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 11. září 2018 Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 11. července ve věci T-643/13, Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH v. Evropská komise (informace o uhlíkové výkonnosti průmyslového zařízení) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.016.01.0029.01.CES&toc=OJ:C:2019:016:TOC
  •  Věc T-793/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – Tempus Energy a Tempus Energy Technology v. Komise „Státní podpory – Trh s kapacitou ve Spojeném království – Režim podpory – Článek 108 odst. 2 a 3 SFEU – Pojem pochybnosti ve smyslu čl. 4 odst. 3 a 4 nařízení (ES) č. 659/1999 – Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014 – 2020 – Rozhodnutí nevznášet námitky – Nezahájení formálního vyšetřovacího řízení – Procesní práva dotčených stran“ (povolení SA v UK v podobě CRM) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.016.01.0035.01.CES&toc=OJ:C:2019:016:TOC

Výbor regionů

Beze změny

Úřední věstník EU

Směrnice

L 11/14. ledna 2019 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 ze dne 11. prosince 2018 o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.011.01.0003.01.CES&toc=OJ:L:2019:011:TOC

Rozhodnutí

L 14/16. ledna 2019  Rozhodnutí Komise (EU) 2019/56 ze dne 28. května 2018 o režimu podpory SA.34045 (2013/c) (ex 2012/NN) zavedené Německem pro spotřebitele v pásmu základního zatížení podle § 19 StromNEV https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.014.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2019:014:TOC

L 17/18. ledna 2019 Rozhodnutí Komise (EU) 2019/63 ze dne 19. prosince 2018 o odvětvovém referenčním dokumentu o osvědčených postupech pro environmentální řízení, odvětvových indikátorech vlivu činnosti organizace na životní prostředí a srovnávacích kritériích pro odvětví výroby elektrických a elektronických zařízení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.017.01.0094.01.CES&toc=OJ:L:2019:017:TOC

Ostatní

Neformální asociace energetických regulátorů CEER publikovala každoroční report o podmínkách panujících o investicích v sektoru energetiky.  https://www.ceer.eu/eer_publications/ceer_papers/cross-sectoral