Evropská komise

  • Evropská komise dne 13. 11. 2020 představila nový program pro spotřebitele, který posiluje postavení evropských spotřebitelů a umožňuje jim hrát aktivní úlohu v zelené a digitální transformaci. Sdělení předkládá priority a klíčová opatření, která je třeba v součinnosti s členskými státy přijmout na evropské i vnitrostátní úrovni v příštích 5 letech. Patří mezi ně nový právní návrh, který má spotřebitelům zajistit lepší informace o udržitelnosti, dále přizpůsobení stávajících právních předpisů digitální transformaci či akční plán pro spolupráci s Čínou ohledně bezpečnosti výrobků.

Rada, Trialog

  • Zástupci Rady a Evropského parlamentu dosáhli dne 10. 11. 2020 politické dohody ohledně víceletého finančního rámce (VFR) EU na období 2021 až 2027. Kompromisní dohoda obsahuje mj. jasný plán na vytvoření nových vlastních zdrojů, posílení mechanismu flexibility či posílení rozpočtové kontroly. Nařízení o VFR a interinstitucionální dohodu nyní musí přijmout obě instituce v souladu se svými postupy. Současně probíhají jednání o zbývajících částech balíčku VFR.
  • Zástupci Rady a Evropského parlamentu dosáhli dne 9. 11. 2020 předběžné politické dohody o revidovaném nařízení, kterým se stanoví režim EU pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití. Jedná se o velkou skupinu produktů, materiálů, softwaru a technologií, které lze použít jak pro civilní, tak pro vojenské účely. Nová pravidla by měla nastolit rovnováhu mezi posílením konkurenceschopnosti EU, zajištěním bezpečnostních zájmů a podporou lidských práv. Měla by umožnit kontrolu některých technologií (zejména v oblasti kybernetického dohledu) a posílit společný přístup EU, vč. nastavení spolupráce členských států.