Rada vlády pro udržitelný rozvoj se sešla na svém 35. jednání 19. 6. 2018. Czech BCSD zastupoval její Prezident Jan Žůrek.

Předseda RVUR, ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády Richard Brabec zahájil jednání úvodním slovem, ve kterém ujistil členky a členy Rady vlády, že agenda udržitelného rozvoje svým přesunem z Úřadu vlády na Ministerstvo životního prostředí neztratila na své důležitosti a RVUR zůstává stále relevantním poradním orgánem vlády.

Jan Mareš (ÚV) v úvodu seznámil členky a členy RVUR se změnami vyplývajícími z nového statutu, který byl schválen usnesením vlády č. 167 ze dne 14. března 2018. Předsedou Rady je nově ministr životního prostředí a místopředsedkyní ministryně pro místní rozvoj. Sekretariát Rady byl přesunut z Úřadu vlády na Ministerstvo životního prostředí, na oddělení udržitelného rozvoje, které spadá pod Odbor politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje. Navrženo je zrušení Výboru pro strategické řízení a implementaci principů udržitelného rozvoje, který byl sloučen s Řídicím výborem RVUR, které se jak personálně, tak svou agendou výrazně překrývaly. Řídicí výbor byl v této souvislosti posílen a bylo rozšířeno portfolio zastoupených institucí.

J. Mareš dále stručně představil výroční zprávu RVUR za rok 2017, která je součástí podkladů a bude vyvěšena na webových stránkách Ministerstva životního prostředí. Nově výroční zprávu neschvaluje vláda, ale pouze vedení Ministerstva životního prostředí.

J. Mareš (MŽP) také podal stručnou informaci k přípravě Implementačního plánu Strategického rámce ČR 2030. Mezirezortní připomínkové řízení k tomuto materiálu probíhalo od 19. února do 10. března 2018, kdy bylo obdrženo 887 připomínek, z toho 533 zásadních a 344 doporučujících. Vypořádání připomínek by mělo být dokončeno k 30. červnu 2018, poté bude následně rozeslán návrh vypořádání. Do konce srpna bude RVUR rozeslán materiál po vypořádání připomínek a do 30. záři bude implementační plán předložen vládě.

Příští zasedání RVUR se uskuteční 20. 9. 2018