Evropská komise dne 14. července zveřejnila balíček legislativních návrhů, jejichž cílem je přizpůsobit právní předpisy v oblasti klimatu a energetiky novému emisnímu cíli EU, na kterém se členské státy shodly v prosinci 2020, když přijaly závazek snížit čisté emise skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990.

Legislativní návrhy balíčku Fit for 55 vycházejí z již zavedených politik a právních předpisů. V návaznosti na Zelenou dohodu, kterou Komise představila dne 11. prosince 2019, stanoví Klimatický zákon závazný cíl klimatické neutrality do roku 2050 a právní rámec pro jeho dosažení, včetně střednědobého emisního cíle do roku 2030. Navrhovaná opatření balíčku Fit for 55 jsou zároveň v souladu s mezinárodními závazky v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.

Na provedení ekologické transformace je určena zhruba jedna třetina investic, které jsou k dispozici v rámci víceletého finančního rámce EU a nástroje Next Generation EU (celkově 1 824 miliard eur).
Balíček Fit for 55 je soubor vzájemně se doplňujících návrhů, které propojují efektivní obchodování s emisními povolenkami, intenzivní využívání energie z obnovitelných zdrojů, vyšší energetickou účinnost, rychlejší zavádění nízkoemisních druhů dopravy a infrastruktury či sladění daňových politik v oblasti energií s cíli Zelené dohody. Komise rovněž předkládá návrh na zřízení nového Sociálního klimatického fondu na ochranu zranitelných domácností v souvislosti s předpokládaným nárůstem cen fosilních paliv a dále navrhuje posílení Modernizačního fondu a Inovačního fondu.

Doprovodná analýza posouzení dopadů uvádí, že jednostranné spoléhání na regulační politiku by vedlo k vyšší ekonomické zátěži. Na druhou stranu prosté tržní stanovení ceny uhlíku přináší riziko selhání trhu. Proto Komise zvolila kombinaci politik mezi tržním stanovením cen uhlíku (revize EU ETS, zdanění energetických produktů), nastavením cílů (pro OZE, energetickou účinnost či v rámci sdílení úsilí), norem (např. pro alternativní infrastrukturu) a podpůrných opatření (vč. možnosti čerpání z fondů EU). Komise považuje balíček návrhů za ucelený a vyvážený soubor.

Zdroj: www.cez.cz