Předložené návrhy nyní musí projít legislativním procesem v rámci evropských institucí. Svoji společnou pozici k jednotlivým návrhům bude vyjednávat jak Evropský parlament, tak členské státy v Radě. Následně bude konečné znění jednotlivých právních předpisů diskutováno v rámci trialogu.

Očekává se, že závěrečná jednání mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí proběhnou v druhé polovině roku 2022, tedy během předsednictví České republiky.

Dojednat konečné znění navrhovaných textů bude vyžadovat četné kompromisy. Zatímco Evropský parlament dlouhodobě prosazuje vyšší energetickoklimatické cíle, včetně navazujících opatření, klade důraz na energetickou účinnost či podporuje zavedení mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO), členské země a zástupci průmyslu jsou v přístupu k jednotlivým opatřením obezřetnější.

Prezidenti a premiéři členských zemí EU diskutovali otázky související se změnou klimatu, resp. s opatřeními balíčku Fit for 55, včetně rozdělení úsilí o snižování emisí skleníkových plynů mezi jednotlivé členské země, na mimořádném summitu Evropské rady v květnu letošního roku. Nicméně jejich názory byly natolik odlišné, že závěry summitu obsahovaly jen obecné potvrzení 55% emisního cíle.
Mezi témata, na kterých v Radě nepanuje shoda, patří např. rozšíření schématu EU ETS na sektory silniční dopravy a budov (kvůli negativním dopadům na ekonomicky slabší občany EU preferují některé členské státy pro tyto sektory spíše opatření regulatorního rázu), dále zavedení mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, resp. navazující omezení přidělování bezplatných povolenek, či způsob nastavení vnitrostátních cílů snižování emisí. V souvislosti se sdílením úsilí prosazují některé země ze střední Evropy, aby národní cíle byly stanoveny pouze na základě HDP na obyvatele každé členské země, zatímco země, které již produkci emisí snížily, zastávají názor, že alokace cílů musí zohledňovat i jiné faktory, jako je např. nákladová efektivita.

Hlubší debata v Radě ohledně jednotlivých legislativních návrhů teprve proběhne. Ministři životního prostředí EU se s balíčkem oficiálně seznámili na neformálním zasedání v červenci a shodli se, že vedle ambice patří mezi hlavní principy balíčku také spravedlnost a solidarita mezi členskými státy EU.

Zdroj: www.cez.cz