Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích musí respektovat pravidla Světové obchodní organizace (WTO) i další mezinárodní závazky EU. Podmínkou pro jeho zavedení je rovné zacházení s dovozy a domácí produkcí. Vzhledem ke skutečnosti, že mechanismus CBAM je v zásadě alternativou k režimu bezplatných povolenek a obě opatření by se neměla překrývat, bude jejich přidělování v dotčených odvětvích po roce 2026 postupně rušeno, a to v průběhu 10ti let.

Snížení bezplatné alokace bude provedeno uplatněním faktoru CBAM (v počáteční výši 100 %), který se počínaje rokem 2026 každoročně sníží o 10procentních bodů, takže v roce 2035 bude v dotčených sektorech eliminováno bezplatné přidělování povolenek. Povolenky, které již nebudou bezplatně poskytnuty odvětvím spadajícím CBAM, budou vydraženy a příjmy poplynou do Inovačního fondu.
Bezplatné povolenky tak zatím zůstávají nástrojem ochrany energeticky náročných odvětví před rizikem úniku uhlíku. Pravidla pro jejich přidělování jsou stanovena v rámci schématu EU ETS. Po navrhovaném snížení celkového emisního stropu se bude snižovat také jejich počet. Komise navrhuje, aby k tomuto snížení došlo až ve druhé polovině desetiletí. Maximální roční míra snížení referenčních hodnot by se měla od roku 2026 zvýšit z 1,6 % na 2,5 %. Bezplatné povolenky by se navíc měly přesunovat do sektorů, ve kterých je dekarbonizace obtížnější.

Přidělování bezplatných povolenek bude navíc podmíněno úsilím o dekarbonizaci. Pokud zařízení, která podléhají energetickému auditu (podle čl. 8 odst. 4 směrnice o energetické účinnosti) nezavedou navrhovaná nákladově efektivní opatření, bude množství bezplatných povolenek sníženo o 25 %.

Zdroj: www.cez.cz