V návaznosti na konferenci Kam kráčí management na téma Strategický rámec Česká republika 2030, kterou pořádala Česká manažerská asociace (ČMA) ve spolupráci s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (Czech BCSD) v únoru 2017, vyzývá Czech BCSD vládu k neodkladnému přijetí Strategického rámce Česká republika 2030 a zároveň k přijetí všech opatření k jeho implementaci. Výzvu podpořilo na padesát firem a členských organizací ČMA  a Czech BCSD.

Strategický rámec odsouhlasila dne 10. dubna tripartita, 19. dubna bude o přijetí dokumentu hlasovat vláda.
„Schvalovaný dokument vidíme jako strategickou cestu potřebného vývoje české společnosti,“ vyjádřil se prezident Czech BCSD Jan Žůrek. „Množství firem, které se pod námi předkládanou výzvu podepsalo, ukazuje na zájem českého byznysu o stanovení dlouhodobých vývojových trendů, které napomůžou stabilnímu prostředí pro podnikání. Prosperita byznysu je totiž přímo úměrná prosperitě země,“ doplnil Jan Žůrek.   

Souhlas s výzvou vyjádřily společnosti jako Lease Plan, Ernst&Young, PWC, ČEZ, E.ON, Innogy, KPMG, Rada kvality, AUTOCONT, SIKO KOUPELNY A KUCHYNĚ, IPSOS, PETROF, Solární asociace, ATAS Elektromotory Náchod, VÚTS Liberec, KASPER KOVO, Huhtamaki Česká republika, MEBIS a mnoho dalších. Z řad českých univerzit se k výzvě přihlásily VUT Brno, ČVUT, VŠZ Praha, ZČU Plzeň, Univerzita Pardubice, VŠE a další. „Strategická vize je klíčovou součástí zdravého podnikatelského prostředí,“ dodal ke svému souhlasnému vyjádření Petr Domin, jednatel společnosti Huhtamaki Česká republika.

Souhlas k prohlášení


Prohlášení

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (Czech BCSD) a účastníci konference na téma: Kam kráčí management, organizované Českou manažerskou asociací, oceňují „Strategický rámec Česká republika 2030“ připravený širokou skupinou odborníků pod vedením Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR). Tento dokument formuluje základní principy udržitelného rozvoje a naznačuje, jak mohou být uplatněny při tvorbě veřejných politik.  Hrozby související s překotným civilizačním a technologickým vývojem zároveň představují i příležitost využít inovativní přístupy a řešení. To není jen pole pro oblasti vědy a výzkumu, ale i pro každou firmu, která se vážně zamyslí nad naší budoucností. Czech BCSD proto vyzývá vládu k neodkladnému přijetí Strategického rámce ČR 2030 a zároveň k přijetí všech opatření k jeho implementaci.

Czech BCSD vidí přínosnost a důležitost předkládané vize jako strategickou cestu potřebného vývoje české společnosti, současně také jako základní rámec pro prosazování celosvětových cílů udržitelného rozvoje definované OSN (SDGs) v České republice.

Stanovení dlouhodobých vývojových trendů na úrovni vlády napomůže stabilnímu prostředí pro podnikání. Prosperita byznysu je přímo úměrná prosperitě země.

Czech BCSD je připravena i ve vlastním zájmu zúčastnit se aktivně implementace „Strategického rámce Česká Republika 2030“ a je připravena i nadále působit v Řídícím Výboru Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Přijetí a aktivní naplňování cílů Strategického rámce Česká Republika 2030 řadí naší zemi do skupiny hospodářsky rozvinutých zemí, jejichž prokazatelný úspěch je úzce spojen s konceptem udržitelného rozvoje.

Podobně jako podporu Strategického rámce Česká Republika 2030 pokládá Czech BCSD za důležitou i podporu výstupů z Pařížské klimatické dohody z r. 2015 a vítá současnou diskuzi této dohody v Parlamentu ČR s cílem její brzké ratifikace. Velký význam má i naplňování cílů EU v oblasti úspor energie a zvyšování energetické účinnosti. Zásadní je rovněž vyvážené a spravedlivé nastavení národních cílů do roku 2030, jak v oblasti energetické účinnosti, tak v oblasti snížení emisí a obnovitelných zdrojů energetiky.

Czech BCSD vidí úzkou souvislost mezi implementací Strategického rámce Česká Republika 2030 a opatřeními v oblasti adaptace na klimatické změny a snížení emisí skleníkových plynů. Vítá spolupráci s dalšími organizacemi průmyslu a dopravy při zohlednění klimatických dopadů na sektorových i municipálních úrovních.

Czech BCSD vidí podnikatelskou sféru jako zájmově hnací sílu při uplatňování vývojové vize ČR a při provádění kroků nutných k  rovnovážnému ekonomickému, sociálnímu a environmentálnímu rozvoji naší země.

Podobně jako v mnoha průmyslových zemích i v ČR se podnikatelské sféře otevírá příležitost využít pole působnosti v oblasti inovativních nízkoenergetických a nízkoemisních technologií a jejich postupným zaváděním dosáhnout pozitivního posunu k udržitelnému rozvoji.

Prezident Czech BCSD: Jan Žůrek
Za organizátory konference v Herálci 16. 2. 2017: Prezident ČMA: Pavel Kafka            
Účastníci z akademické a podnikatelské sféry, studenti, účastníci přímého přenosu a další hosté na zámku v Herálci