Evropská komise

Evropská komise dne 7. 4. 2017 zahájila vyšetřování plánů spolkové vlády Německa ohledně zřízení kapacitních mechanismů. Komise má obavy, že plánované opatření zvýhodní rezervní kapacity na úkor strany poptávky a může tak narušit hospodářskou soutěž a není v souladu s pravidly EU o veřejné podpoře. Spolková vláda se chystá zavést opatření, které požaduje, aby provozovatelé sítě poskytovali 2 GW rezervní kapacity, kterou by drželi ve strategické rezervě mimo trh.

Rada a členské státy

Podle dostupných informací podalo Polsko žalobu k Evropskému soudnímu dvoru na Radu EU a Evropský parlamentohledně směrnice o národních emisních limitech pro některé látky znečišťujících ovzduší. Směrnice byla schválená na konci minulého roku a stanovuje maximální hodnoty pro 5 znečišťujících látek, které se do ovzduší dostávají v důsledku dopravy, zemědělství, odpadů, průmyslu, energetiky a vytápění. Konkrétně se to týká oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NO), těkavých organických sloučenin jiných než metan, amoniaku a jemných pevných částic. Podle polských diplomatických zdrojů však tato směrnice nebyla přijatá v souladu se zásadami EU, včetně subsidiarity, transparentnosti i „loajální spolupráce“. Jednání v rámci trialogu mezi Parlamentem, Komisí a Radou označuje Polsko za chybné a chce směrnici zrušit.         

Evropský parlament

Evropský parlament dne 6. 4. 2017 schválil návrh nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 531/2012 pokud jde o pravidla pro velkoobchodní trhy s roamingem. Stanovením stropů pro velkoobchodní ceny za roaming tak europoslanci odstranili poslední překážku zrušení maloobchodních roamingových příplatků. Parlament schválil nařízení poměrem hlasů 549 pro, 27 proti a 50 se zdrželo hlasování. Zrušení maloobchodních příplatků za roaming je naplánováno na 15. června 2017.

Soudní dvůr EU

C 104/3. dubna 2017

Věc T-783/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. února 2017 – SolarWorld v. Komise „Dumping — Subvence — Dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Číny — Schválení snížení minimální dovozní ceny na základě závazku přijatého v rámci antidumpingového a antisubvenčního řízení — Unijní průmysl — Článek 8 odstavec 1 nařízení (ES) č. 1225/2009“