Ve dnech 26. a 27. června odstartoval druhý cyklus plánovaných seminářů na téma „Úspory energií a politika klimatických změn, uhlíková stopa“. Program seminářů byl připraven ve spolupráci se společností Letiště Praha, a. s., která je v oblasti monitorování a snižování uhlíkové stopy dlouhodobě aktivní. První dva semináře se uskutečnily přímo na Letišti Václava Havla Praha a po působivých přednáškách osvětlujících problematiku uhlíkové stopy a vlivu lidské činnosti na životní prostředí měli účastníci zároveň možnost podívat se do zákulisí největšího českého mezinárodního letiště.

„Cílem seminářů je aktivně šířit informace a vzdělávat zástupce veřejné správy, podnikatelských subjektů či jednotlivce v oblasti úspor ve spotřebě energií, a zároveň informovat o souvisejícím tématu – ochraně klimatu a uhlíkové stopě“, Josef Novák, ředitel CI2, o. p. s.

Zástupci podniků, měst a municipalit kladně hodnotili výběr témat a kombinaci přednesených příspěvků. Lze říci, že uspořádané semináře byly až na výjimky identické, společným prvkem bylo především „zarámování“ do kontextu politiky klimatických změn, potažmo uhlíkové stopy. Oba semináře zahájil pan Jiří Kraus, člen představenstva Letiště Praha, a. s., a pan Josef Novák, ředitel CI2, o. p. s.  Aktivity pražského letiště v oblasti životního prostředí a opatření spojená se sledováním a hlavně snižováním uhlíkové stopy představila Soňa Hykyšová, ředitelka Ochrany životního prostředí Letiště Praha. Pražskému letišti se podařilo splnit pětiletý cíl, a to snížit uhlíkovou stopu o 9 % v porovnání s rokem 2009.

„Oblast životního prostředí je pro letiště velmi důležitá. U velké společnosti cítím tento přístup nejen jako povinnost, ale i jako prostor pro výměnu zkušeností. Stále je nutné hledat další cesty a možnosti zlepšování. A právě podobné semináře, které představují moderní trendy, zkušenosti ze zahraničí i konkrétní rady pro české prostředí, vidím jako velkou šanci k zavádění nových opatření v této oblasti. Těší mě, že jsme se na druhém cyklu seminářů o úsporách energií a změně klimatu měli možnost aktivně podílet“, Jiří Kraus, člen představenstva Letiště Praha, a. s.

Jednotlivé příspěvky dále účastníkům ozřejmily možnosti systematického hospodaření s energií a úspory v rámci úřadu či podniku, představily současný stav využívání alternativních zdrojů energie, upozornily na možnosti financování úsporných opatření z prostředků MPO a MŽP a nastínily potenciál udržitelné mobility. Jinou optiku účastníkům prezentoval příspěvek „Komunikace změny klimatu v médiích“, který poukázal na sílu, ale zejména velmi důležitou citlivost při nakládání s informacemi o změně klimatu.

Semináře uzavírala exkurze přímo na letištní plochu Letiště Václava Havla Praha. Účastníci měli možnost nahlédnout do zázemí největšího mezinárodního letiště v České republice, seznámit se s podmínkami provozu, vidět starty a přistání letadel zblízka a navštívit stanici letištních hasičů.

Program a jednotlivé příspěvky seminářů, společně s informacemi o dalších seminářích v Olomouci a v Brně, naleznete na odkaze.

Realizované semináře jsou součástí cyklu čtyř seminářů v rámci projketu „Druhý cyklus seminářů – úspory energií a uhlíková stopa“ podpořeného ze Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021, Program EFEKT 2 na rok 2018, Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Zdroj: ci2.co.cz