Evropský účetní dvůr (EÚD) posuzoval, zda Evropská komise řádně a účinně kontroluje monitoring skleníkových plynů v EU a informace o jejich předpokládaném snižování. Audit EÚD doporučil Komisi věnovat více pozornosti sektorům zemědělství a lesnictví (LULUCF).

Účetní dvůr prověřoval kvalitu monitoringu a prognóz šesti členských zemí EU (České republiky, Francie, Itálie, Německa, Polska a Rumunska), které v roce 2016 dohromady vyprodukovaly 56 % emisí EU.
Auditoři došli k závěru, že emise EU jsou náležitě vykazovány, nicméně Komise, aby mohla lépe vyhodnotit připravenost EU dosáhnout svých klimatických cílů, potřebuje lepší vhled do předpokládaného snižování emisí skleníkových plynů.

Slabým článkem při sledování kvality vykazovaných údajů jsou sektor zemědělství a oblast využití půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF).

Účetní dvůr doporučuje v sektoru LULUCF posílit kontroly a zlepšit rámec pro posuzování dopadu stávajících politik EU. Dále konstatuje, že pro sektory zemědělství a LULUCF dosud nejsou vytvořeny dlouhodobé strategické plány, které by přispěly k dosažení cílů snižování emisí do roku 2050, což negativně ovlivňuje krátkodobé politiky a přijímaná opatření v těchto sektorech. Proto auditoři navrhují vytvoření těchto dlouhodobých strategií.

Komise všechna doporučení přijala. Zpráva EÚD bude představena 2. prosince v Madridu v rámci konference COP25.

 

Zdroj: Bulletin Energetika > EU