Evropská komise dne 17. září představila plán na snížení emisí skleníkových plynů v EU do roku 2030. Na základě posouzení sociálních, hospodářských a environmentálních dopadů došla k závěru, že navýšení současného emisního cíle EU je realistické a proveditelné. Konkrétně navrhuje snížení emisí nejméně o 55 % ve srovnání s rokem 1990. V této souvislosti předkládá soubor požadovaných opatření pro všechna dotčená hospodářská odvětví a avizuje revize klíčových právních předpisů.

Komise konstatuje, že pro dosažení ambiciózního cíle budou zapotřebí opatření ve všech hospodářských odvětvích (což se týká průmyslu, dopravy, zemědělství a sektoru budov), přičemž zásadní k dosažení klimatické neutrality je dekarbonizace dodávek energie. Po posouzení dopadů v jednotlivých sektorech hodlá Komise předložit legislativní návrhy do června 2021, včetně revize EU ETS (rozšíření na sektory dopravy a budov), LULUCF, úpravy nařízení o sdílení úsilí snižování emisí, revize směrnice o energetické účinnosti a směrnice o OZE a zpřísnění emisních standardů pro silniční vozidla. Všechny tyto právní předpisy bude třeba aktualizovat tak, aby odrážely nový ambiciózní cíl snížení emisí, přičemž budou zahrnuty uvolňované i pohlcované emise.

Komise předpokládá, že revize příslušných právních předpisů by mohla zahrnovat zvýšení cílů EU v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti. Z posouzení dopadů vyplývá, že pro dosažení 55% cíle snížení emisí skleníkových plynů bude nutné zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů, a to na cca 38 % až 40 % hrubé konečné spotřeby. Zároveň by se měla dále snižovat spotřeba energie, aby se do roku 2030 dosáhlo úspor ve výši 36 % až 37 % v oblasti energetické účinnosti. Navýšení úsilí v oblasti energetické účinnosti a OZE hodlá Komise podpořit novými iniciativami jako je renovační vlna a strategie pro výrobu energie na moři.

Komise konstatuje, že ambiciózní dekarbonizace si v příštích deseti letech vyžádá navýšení investic do energetického systému. Konkrétně každý rok o 350 miliard eur více než v předchozím období let 2011 až 2020. Investice by měly směřovat především do propojení, nových kapacit nahrazujících staré elektrárny a průmyslové zařízení a do renovace budov.

 

Zdroj: www.cez.cz