Evropský parlament

  • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) dne 21. 3. 2018 přijal zprávu polského zpravodaje Jerzyho Buzka ohledně společných pravidel pro vnitřní trh se zemním plynem, a to poměrem hlasů 41 pro, 13 proti a 9 se zdrželo. Zpráva požaduje, aby nové plynovody z třetích zemí neměly delší než pětiletou výjimku ze společných pravidel vnitřního trhu s plynem. Výjimka se má týkat infrastruktur, které zahájí komerční výrobu po 1. lednu 2019. MEP J. Buzek tak získal mandát pro jednání v rámci trialogu.
  • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) dne 21. 3. 2018 hlasoval o stanovisku výboru ITRE k hodnotící zprávě ohledně provádění směrnice o ekodesignu, kterou z vlastní iniciativy (INI) ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) připravuje belgická zpravodajka F. Ries (ALDE). Členové výboru ITRE doporučují, aby do oblasti působnosti směrnice o ekodesignu (2009/125/ES) bylo zahrnuto více spotřebitelských výrobků, přičemž zdůrazňují, že přednost by měly mít výrobky, které se prodávají ve velkých množstvích a jsou často nahrazovány (např. mobilní telefony). Dále požadují optimalizaci dozoru nad trhem s výrobky uváděnými na trh a zvážení certifikace nezávislým subjektem a také rozšíření kritérií pro ekodesign. Hlasování na plenárním zasedání o hodnotící zprávě (INI) se předpokládá v květnu.
  •  Zvláštní Výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAX3) jmenoval dne 22. 3. 2018 svého předsedu – českého europoslance Petra Ježka (ALDE).

Evropská komise

Evropská komise dne 21. 3. 2018 navrhla nová pravidla, která by měla zajistit, že aktivity evropských podniků v digitálním odvětví budou daněny spravedlivým způsobem, který zároveň přispěje k hospodářskému růstu. Předložila dva legislativní návrhy: První z nich se zaměřuje na reformu pravidel zdanění příjmu právnických osob tak, aby byly zisky registrovány a zdaňovány všude tam, kde podniky vykazují interakci s uživateli, která je významného rozsahu a odehrává se prostřednictvím digitálních kanálů. Druhý návrh reaguje na volání několika členských států po prozatímní dani, jež by se vztahovala na hlavní digitální aktivity, které v současné době zdanění v EU zcela unikají.