Rada

  • Zástupci členských států a Evropského parlamentu dosáhli v rámci trialogu dne 9. 11. 2017 předběžné dohody ohledně podoby evropského schématu obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) v jeho 4. fázi, tj. mezi roky 2020 – 2030. Předmětem jednání byla mj. opatření zaměřená na eliminaci přebytku emisních povolenek na trhu s cílem zajistit navýšení jejich ceny tak, aby motivovala průmysl ke snižování emisí. Během prvních 5ti let fungování reformy dojde ke zdvojnásobení objemu přebytečných povolenek stahovaných z trhu do stabilizační rezervy (MSR), a to z 12% na 24 %. Dále členské státy budou mít možnost v případě překryvu jednotlivých politik zrušit emisní povolenky v objemu odpovídajícímu uzavření výroby elektřiny. Zároveň od roku 2023 bude aktivováno rušení povolenek v rámci MSR, a to v případě, že jejich objem přesáhne počet povolenek obchodovaných v aukcích v předchozím roce. V souvislosti s modernizačním fondem se podle dostupných informací vyjednavači shodli, že fond nebude podporovat energetická zařízení, která využívají pevná fosilní paliva, s výjimkou investic do dálkového vytápění v Bulharsku a Rumunsku. Revidovaný návrh směrnice nyní musí projít ještě formálním schválením v Radě a v Evropském parlamentu.

Evropská komise

  • Evropská komise předložila dne 8. 11. 2017 už druhý balíček opatření v oblasti čisté mobility. Balíček zahrnuje především nové normy průměrných emisí CO2, pro osobní automobily a dodávkové vozy, které by měly platit od roku 2025, resp. 2030. Cílem je urychlit přechod na vozidla s nízkými či nulovými emisemi. U nových vozidel budou muset být v roce 2030 průměrné emise CO2 o 30 % nižší než v roce 2021. Dalším dokumentem je směrnice o čistých vozidlech, která má podporovat systémy zaručující čistou mobilitu v rámci veřejných zakázek. Cílem akčního plánu ohledně zavádění infrastruktury pro alternativní paliva je zvýšit ambice národních plánů a posílit investice do této oblasti. Revize směrnice o kombinované dopravě podporuje navazování různých druhů dopravy při přepravě nákladů (např. kamionů a vlaků). Směrnice o osobní autokarové dopravě má podnítit rozvoj dálkových autobusových spojů po Evropě a nabídnout tak alternativy k používání soukromých automobilů. A v neposlední řadě balíček zahrnuje i iniciativu v oblasti baterií, jež má strategický význam pro výrobu a vývoj baterií v EU. Návrhy Komise nyní projdou běžným legislativním postupem v Evropském parlamentu a Radě.
  • Evropská komise předložila dne 8. 11. 2017 návrh na revizi směrnice o společných pravidlech pro plynovody vstupující na vnitřní trh EU (2009/73/EC). Cílem revize je zajistit, aby plynovody vstupující na území EU byly v souladu s pravidly EU, byly přístupné ostatním provozovatelům a fungovaly transparentně.

Ostatní

  • Francouzský ministr životního prostředí Nicolas Hulot dne 7. 11. 2017 oznámil, že Francie zvažuje nový harmonogram pro částečné utlumení jádra. V rámci předpokládaného snížení jeho podílu na výrobě elektřiny země do roku 2025 ze současných 75 % na 50 % se počítá s odstavením 17-25 reaktorů z existujících 58, které jsou instalované celkem v 19 francouzských jaderných elektrárnách. Podle nejnovějších analýz by to však vyžadovalo v zájmu zajištění stability dodávek elektrického proudu přechod na klasické tepelné elektrárny, které využívají fosilní paliva – zejména uhlí a ohrozilo by to dosažení cílů pro snižování emisí CO2. Nesplnění závazků přijatých v Pařížské dohodě o klimatu je pro francouzskou vládu nepřijatelné, a proto hodlá do roka rozhodnout o novém harmonogramu pro postupné snižování podílu jádra. Ministr pro životní prostředí připustil, že odklad by mohl být minimálně o 5 let, nejdéle do roku 2035.