Spolu s partnerskými zemědělskými a lesnickými veletrhy se TECHAGRO Brno svou profesionální úrovní propracovalo již na třetí nejvýznamnější veletrh v Evropě za AGRITECHNIKA Hannover a SIMA Paříž, které představují světovou extratřídu. TECHAGRO se tak stalo významným „oknem do budoucnosti“. Pro debatu o budoucnosti vytváří tak ideální prostředí. Svým profesionálním charakterem netvoří žádné bariéry mezi jednotlivými zájmovými skupinami, což je dalším významným atributem pro jakoukoliv objektivní nadčasovou debatu.

V návaznosti na to, že Vláda ČR chystá v příštím roce ucelenou strategii ke krajině a chce se, slovy premiéra Sobotky, opírat o názor odborníků, připravujeme tuto konferenci. Konference přijme pro Vládu ČR, jakožto politickému orgánu, důležité a jasné doporučení, jakým způsobem správně reagovat na to, co se kolem nás začíná odehrávat, zatím sice více či méně neviditelně, ale o to více může být, bez jakékoli přípravy, dramatičtější. Konference si proto klade za cíl mj. rozlišit i mezi tím „mít názor“ a „rozumět tomu“. Přípravný výbor této akce má za to, že skupina pečlivě vybraných špičkových odborníků, pohlížejících na danou problematiku různou optikou, se ve svých doporučeních shodne.

Jednostranný důraz na finanční management vedl ke ztrátě citu pro opravdové hodnoty. Proto máme za to, že konsensuální výstup z konference ve formě písemného doporučení je nezbytný a bude jej možno považovat za přínos k řešení nedobré situace, např. jak postupovat proti suchu a dopadům klimatických změn, které jsou dnes již nesporné. Jsme svědky zásadního výkyvu počasí a změn klimatu, tento výkyv se dá dnes již považovat za trend. Vědění ale eliminuje rizika. Proto takto pojatá akce z různých úhlů pohledu, pod záštitou premiéra vlády ČR Bohuslava Sobotky jakožto nejvyššího představitele výkonné moci v ČR

Jako předpoklad zlepšení stavu lze uvést celospolečenské chápání nutnosti změny, finanční řízení za účelem maximálního zisku k tomu nepovede, ani vést nemůže. Dopady sucha jsou sice pozvolné, zato daleko rozsáhlejší a vlastně zasahují do více oblastí našeho života, než se na první pohled zdá. Očekávané teplejší zimy, sušší jara, větší srážkové výkyvy, častější přívalové deště atd., nás musí vést k přípravě desítek nových opatření, např. vodních nádrží, pokud se chceme chovat odpovědně vůči dalším generacím. Sucho a následně vodní eroze ohrožuje již více než polovinu zemědělské půdy v ČR. Dnes je třeba již vodu chápat jako strategickou surovinu.

Největším skutečným bohatstvím každého státu je zdravá půda a voda. Pozice ČR v rámci Evropy v tomto patří k nejhorším. Půda umožňuje existenci veškerého života a rozvoj civilizací. Nejvýznamnější „vodohospodářské za­řízení“, které máme k dispozici, je dobře fungující globální ekosystém půdy. V půdním humusu jsou uložena velká množství uhlíku, půda tvoří největší zásobník CO2. Z globálního pohledu tvoří půda větší zásobník CO2 než atmosféra a veškeré živé organismy (rostliny, zvířata a mikroorganismy). Z tohoto důvodu může vazba organické substance v půdě být významným příspěvkem pro ukládání CO2. Je též nezbytné zdokonalit metodiku výpočtu ceny půdy i zahrnutím jejích neprodukčních a mimotržních účinků. Pojem „externality“, za který se „ekonomové“ rádi schovávají je příliš vágní a dnes již neexistují objektivní důvody, proč bychom je neměli blíže konkretizovat.

Půda dále ovlivňuje vodní režim krajiny zá­sadním způsobem. A právě v našich přírod­ních podmínkách se půdní prostředí může stát účinným médiem, které do značné míry vyrovnává neblahé důsledky nespojitého, mnohdy nárazového výskytu atmosférických srážek. Příznivé vlastnosti půdy umožňují ne­jen plynulé zásobování suchozemských rostlin vláhou, ale i široké vodohospodářské využití vody. Pro další vývoj je zcela zásadní, abychom při obhospodařování půdy začali urychleně respektovat koloběhy látek a energie v přírodě. Moderní zemědělství takovou šanci má, pokud dokážeme správně vyhodnotit jeho roli. Týká se to samozřejmě jak vlastnictví půdy, tak nalezení správných proporcí mezi globalizací a lokálním hospodařením, tzv. relokalizací.

Politici tu nejsou od toho aby byli odborníky na klimatické změny, nicméně jsou to oni, aby rozhodli o tom, jaká část veřejných prostředků se vynaloží na to, aby ČR zareagovala správně. Předpokládá se, že by vláda měla řešit situaci velice rychle a správně nasměrovat finanční toky z Bruselu. Dopady sucha si obyvatelstvo uvědomuje jen málo, pokud lidem teče z kohoutku pitná voda. Nemáme právo přírodu ničit a musíme ji uchovat obyvatelnou nejen pro další lidská pokolení, ale i ostatní živá stvoření. Zemědělci by neměli existovat, pouze díky tomu, že se podřizují jen trhu.

Vláda v červenci t.r. schválila koncepci, která by měla vést k lepšímu hospodaření s vodou. To je začátek dobrý, ale zdaleka ne dostačující. Klíčové bude získat veřejnost, laickou i odbornou, bez její edukace se mnoho nepohneme. Zde je třeba začít. Výstup této konference bude mířen i tímto směrem.

 

Komu je konference určena

Konference je určena vlastníkům a nájemcům zemědělské půdy, šéfům zemědělských podniků, pracovníkům státní správy, zástupcům nevládních agrárních organizací a dalším zájemcům, návštěvníkům 12. ročníku Mezinárodní výstavy Techagro.