Garant Prezidia Czech BCSD
Kateřina Šveřepová

Vedoucí skupiny
Lenka Mynářová
lenka.mynarova@nafigate.com

Vznik Pracovní skupiny Cirkulární ekonomika
Pracovní skupina pro Cirkulární ekonomiku – CE vznikla v roce 2022, přičemž její základy se tvořily již od roku 2021

Ikona-PS-03-obehove-hospodarstvi

Dokumenty skupiny


Powerpointová prezentace z jednání v roce 2023

Preambule Pracovní skupiny

Cirkulární ekonomika (oběhové hospodářství) je zvlášť relevantní pro městské prostředí, které zabírá pouze 2 % zemské krajiny, přitom ale spotřebovává přibližně 80 % celosvětově vyrobené energie a produkuje 75 % globálních emisí CO2.

Zároveň je však nutné dodržet ochranu zdraví lidí a životního prostředí tak, aby se do dalšího cyklu nevracely nebezpečné látky a sloučeniny, nebo pouze v limitovaném množství.

Filozofie cirkulární ekonomiky, založená na principu 3R – Reduce, Reuse, Recover (snížení spotřeby, opětovné využití, získání zdrojů z odpadu).

Pro všechny ekonomické činnosti by mělo být prioritizováno komplexní hodnocení dopadů, např. pomocí nástrojů,

 • posuzování životního cyklu produktu/technologie,
 • striktně by měla být respektována optimalizace procesů v rámci trojúhelníku sociálních, ekonomických a energetických dopadů.

Velmi se rovněž prolíná s aktivitami ESG

Cíle skupiny

 1. Cirkulace zdrojů se musí vyplatit. Podpora znovupoužití, sdílené ekonomiky a oprav či recyklace vytváří nová pracovní místa i prostor pro reinvenci. Inovace se musí zavádět tak, aby cirkulární možnosti byly napříč dodavatelsko-produkčním řetězcem konkurenceschopnější, pohodlnější a spolehlivější.
 2. Mezioborová spolupráce. Mezi průmyslem, výzkumem, municipalitami, vládami a laickou veřejností je třeba rozvinout spolupráci za účelem rozvoje cirkulární ekonomiky. Napříč oblastmi lidské činnosti je třeba stanovit vědecky podložené cíle, najít cesty, jak jich docílit, a tyto cesty implementovat.
 3. Dekarbonizace, uhlíková stopa, životní cyklus. V příštích desetiletích musí docházet k rozvoji národních a odvětvových plánů dekarbonizace a ke spolupráci s orgány na regionální, národní i místní úrovni s cílem prosazování cílů, předpisů a procesů směřujících k udržitelnému stavebnictví.
 4. Digitalizace cirkularity. Rozšiřování cirkulární ekonomiky bude benefitovat z využívání transparentní datové základny skutečných materiálových a zdrojových toků s jejich modelací za pomoci nejmodernějších technologií.
 5. Celoživotní vzdělávání. Pro zvýšení porozumění chování v souladu s principy cirkulární ekonomiky je zásadní podpořit sdílení informací a vzdělávání ve všech jeho stupních včetně celoživotního (např. univerzity třetího věku nebo podnikové vzdělávání Scale-Up Academy).
 6. Rethinking (změna myšlení). Rethinking je komplexní proces spojený s vytvářením mostů mezi stakeholdery a producenty s aktivní zapojením běžné populace. Potenciál budoucnosti představují „dobrovolné přísliby“ zejména technologických lídrů v oblasti udržitelného rozvoje.
 7. Akceptace veřejnosti, diseminace. Pro přijetí principů cirkulární ekonomiky veřejností je klíčová prezentace výstupů srozumitelnou formou stejně jako tvorba legislativních opatření s mezioborovým přesahem. Je kriticky nutné prohloubit kvalitu vzdělávacího systému a zavést nové formy mentorství.

Vize

Výsledkem činnosti PS bude

 • „Desatero“ pro Cirkulární ekonomiku
 • Databáze
  • Best practices
  • Nezávislých odborníků pro poradenství
 • Práce s Dataminingem

Jednání skupiny

05. 03. 2024
07. 11. 2023
05. 09. 2023
02. 05. 2023

22. 03. 2023

Termíny: Pracovní skupina se schází zpravidla 4x do roka (dále dle potřeby) a komunikuje i v rámci uzavřené MS Teams skupiny.

Členové skupiny

Jednání nad rámec členů PS se mohou dle požadavků účastnit všichni členové Czech BCSD a členové PS CE

Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný (AK ČCS) Mgr. Kateřina Sveřepová
Amazoneta Energy František Krejčí
ARI Tomáš Janeba
AV ČR Michal Šyc
Biohemp Maringer Patrik
CBCSD Petr J. Kalaš
Cementářská Asociace Ing. Jan Gemrich
CENIA Havránek Miroslav
Centrum pro Udržitelnost, VŠCHT Ing.arch. Petr Štěpánek
ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO BIOPALIVA Gal Leoš
ČEZ Roman Snop
ČEZ Kateřina Bohuslavová
EMPRESS, o.s. Růžička Pavel,Ing.
Enviros Pavel Růžička
Enviros Josef Pikálek
Enviros Pavlík Jan
Enviros Pikálek Josef
Euro forum Group Radek Hořenovský
Fakta o klimatu Přibyla Ondráš
Gasnet Petra Vrbová
Hnutí DUHA Kárníková Anna
IKEA Barbora Geršlova
INCIEN Zednicek Pavel
Jihočeská teplárna Král Václav
KB Hana Kovářová
Méně odpadu Roman Dufek
Meneodpadu Dufek Robin
Metrostav Edita Milkáčková
PwC Petr Dovolil
Saint Gobain Tomáš Rosák
Saint Gobain Lucie Valterová
Saint Gobain Viktor Rusov
SFŽP Manhart Jaromír
SKANSKA Černá Veronika
SUEZ Horsák Zdeněk
Technická univerzita Liberec Pavla Vrabcova
Teplárna ČB Václav Král
Unabal Rodamco Wesfield Barbora Vobořilova
Upcycling Group Valentin Girstl
URV Barbora Vobořilova
VUMO Rollová Stanislava
Soňá Jonášová

Články