Zástupci signatářů projektu RETHINK (koordinátoři RETHINK) z řad významných společností působících v České republice se ve čtvrtek 19. 1. 2023, sešli na půdě společnosti ČEZ. První jednání se zabývalo diskusí nad aktuální agendou změny klimatu a formátem budoucí spolupráce firem při plnění tří veřejných příslibů v oblasti změny klimatu a podporou šesti prioritních témat v oblasti udržitelnosti vůči veřejnému sektoru.

Projekt RETHINK, vytvořený Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (Czech BCSD) a podporovaný mnoha předními společnostmi, partnerskými asociacemi a nevládními organizacemi v České republice, je iniciativou generálních ředitelů udržitelně smýšlejících společností, které se zavázaly k úspěšnému přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku. Více než 30 zástupců firem, které se svým podpisem přihlásily k prohlášení RETHINK, hledalo v rámci čtvrtečního prvního jednání priority spolupráce napříč sektory, které mají vést k efektivnímu řešení výzev změny klimatu a posílení vlastní konkurenceschopnosti na vnitřním trhu.

Czech BCSD jako člen Světové podnikatelské rady a nositel projektu RETHINK je dle prohlášení svého prezidenta Petra J. Kalaše zaměřen i na zapojení dalších firem do těchto aktivit. Cílem RETHINK je nastavení strukturované výměny znalostí a zkušeností, které by umožnilo dekarbonizaci a šíření dobré praxe v oblasti změny klimatu a širší udržitelnosti napříč dodavatelskými řetězci v Česku. Mezi stávající signatáře iniciativy RETHINK dnes patří přední firmy působící v České republice, jako jsou ČEZ, Komerční banka, Škoda Auto, Veolia, Schneider Electric, České dráhy, Malfini, SIKO, IKEA, SWECO, Saint-Gobain, E.ON, PRE, PwC, a další.

Garantem zmiňované inciativy je za prezídium Czech BCSD Petr Dovolil, člen prezídia, který ke čtvrtečnímu jednání dodal: „Nové výzvy změny klimatu a udržitelnosti nemůže žádná firma řešit sama. Společnosti budou muset napříč dodavatelskými řetězci najít nové způsoby slaďování k efektivnímu zlepšování své výkonnosti v oblasti udržitelnosti. Nejde o nic menšího než o lepší přístup ke kapitálu, dlouhodobý úspěch na trzích a zvyšování hodnoty firem. Je třeba být také více aktivní vůči veřejnému sektoru, který může výkonnost a úspěšnost podnikatelského sektoru podpořit nebo naopak je svými nekvalitními či opožděnými regulacemi poškodit. Dohodli jsme se na systému komunikace, dvouměsíčního setkávání firem v rámci RETHINK a kontinuálním propojení koordinátorů ze strany signatářských firem v rámci jednotné on-line platformy.“

Kontakt pro média:
Erika Duchanová
Výkonná ředitelka
m: +420 602 525 836
e: duchanova@cbcsd.cz

 


 

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (Czech BCSD, www.cbcsd.cz) je nevládní podnikatelské sdružení skládající se z v Česku usazených privátních korporací, které jsou pevně odhodlány vytvářet příznivé podmínky pro udržitelnou budoucnost české ekonomiky (a podnikání), společnosti a životního prostředí, zejména s ohledem na změnu klimatu. Byla založena v roce 2012 jako 64. národní pobočka Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD, www.wbcsd.com) a v současnosti má 13 řadových členů (s celkovým obratem přes 218 miliard Kč (2021) a více než 24 000 zaměstnanci), kteří jsou doplněni v dialogu o udržitelnosti 13 aktivními podporovateli mimo podnikatelskou sféru. Jejím účelem je lídrovat proaktivní systémovou roli českého podnikatelského sektoru při prosazování, kultivaci a zlepšování národní agendy udržitelného růstu a dosažení hospodárné, účinné, a inkluzivní zelené a digitální transformace v České republice. Zaměřuje se především na šíření mezinárodní (zejména prostřednictvím WBCSD) a národní dobré praxe a principů dobré správy v oblasti udržitelnosti prostřednictvím vlastních projektů (např. Vize 2050, RETHINK), členstvím v národních konzultačních orgánech (např. Rada vlády pro udržitelný rozvoj), partnerstvími s dalšími sdruženími v ČR s užším odvětvovým či věcným zaměřením v oblasti udržitelnosti nebo podporou činnosti nově vznikajícího ekosystému 8 odborných pracovních skupin

RETHINK je iniciativa v rámci České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (Czech BCSD, www.cbcsd.cz_rethink), která spojila významné společnosti působící v České republice, které se rozhodly spojit své síly a v rámci projektu RETHINK a spolupracovat na hledání cest vedoucích k řešením podporujících omezení klimatických změn a z nich vyplývajících škod. Generální ředitelé a vedoucí partneři firem jako ČEZ, Komerční banka, Škoda Auto, Veolia, Schneider Electric, České dráhy, Malfini, SIKO, IKEA, SWECO, Saint-Gobain, E.ON, PRE, PwC, a další podepsaly memorandum, kde se zavazují k úspěšnému přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku. V roce 2022 podepsaly prohlášení zavazujícímu tyto společnosti aktivně, transparentně, měřitelně a praktickými způsoby přispět k udržení průměrného globálního nárůstu teploty do roku 2050 ne více než o 2° C a ideálně pod 1,5° C v porovnání s obdobím před průmyslovou revolucí a snížit emise skleníkových plynů tak, aby bylo ve stejném období dosaženo cílů klimatické neutrality, tj. dosažení rovnováhy mezi objemem vypouštěných emisí skleníkových plynů a jejich pohlcováním z atmosféry, ať už prostřednictvím přírodních či technických prostředků.